Ktl-icon-tai-lieu

Luật môi trường

Được đăng lên bởi Min Min
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT MÔI TRƯỜNG
Vấn đề 1 : khái quát chung về luật môi trường
Định nghĩa : LMT là một khái niệm pháp lý để chỉ các yếu tố tự nhiên
và vật chất nhân tạo bao quanh con ng có ảnh hưởng t ới đ ời s ống sx, s ự
tồn tại và pt của con ng và sự vật.
1.

•

Vai trò: - điều kiện , cơ sở đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho con ng

- Cung

cấp nguyên nhiên vật liệu cho hầu hết các ngành s ản xuất

- Là

nơi hấp thụ chất thải chủa con ng

2.

Hiện trạng môi trường , lý giải nguyên nhân

- Các

thảm họa thiên nhiên gia tang như sóng thần , h ạn hán.

hậu và suy giảm tầng ozon

- Khí

giảm các hệ động thực vật một cách chóng mặt, tang nguy cơ các
loài động vật quý hiếm tuyệt chủng
- Suy

3.

Quan điểm phát triển bền vững

- Quan

điểm phát triển bằng mọi giá, quan điểm đình ch ỉ pt

điểm phát triển bền vững là quá trình pt đáp ứng nh ững nhu c ầu
của thế hệ hiện tại mà ko làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu c ầu đó
của thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa pt kinh tế đ ảm b ảo
tiến bộ xã hội và BVMT
- Quan

II. Khái quát chung về BVMT
1.

Kn điều 3 LBVMT 2005

2.

Các cấp độ BVMT ( có 5 cấp độ )

- Cá

nhân :thực hiện đúng những quy định của pháp lu ật

- Cộng

đồng : tập thể thực hiện những bảng nội quy

- Địa

phương : ( tỉnh – sở TNMT)

- Quốc

gia: ban hành hệ thống van bản quy phạm pháp lu ật về BVMT

- Quốc

tế : tổ chức hội nghị BVMT , kí kết các điều ước

3.

Các biện pháp BVMT

Hiện nay có các biện pháp bvmt khác nhau tùy vào đk KT-XH ở mỗi qu ốc
gia có sử dụng các biện pháp khác nhau
a.

Biện pháp chính trị

Ban hành NQ 41-NQTW 15/11/2004 về BVMT trong th ời kỳ CNH-HĐH
b.

Biện pháp kinh tế

Các công cụ kinh tế trong BVMT là những chính sách đ ược sử dụng
nhằm tác động tới chi phí và lợi ích của các tổ ch ức cá nhân đ ể đ ịnh
hướng hành vi theo hướng có lợi cho môi trg
•

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

( Cơ sở pháp lý: ND67/2003 ban hành 13/6/2003 v ề phí BVMT đ ối v ới
nước thải
ND04/2007 ban hành 8/1/2007 Sửa đổi bổ sung NĐ 67 )
•

Có 2 loại quy định :

- Loại

1 . Nước thải sinh hoạt : thu cùng với giá bán n ước s ạch nh ưng t ối
đa ko quá 10% của giá bán nc sạch chưa bao gồm thuế VAT
Trong một số trường hợp sau Nhà nước ko thu phí BVMT đối với n ước
thải sinh hoạt :
+ nước thải sinh hoạt ở các hộ gia đình ở các vùng nông thôn mà ch ưa
có hệ thống cung cấp nước sạch
+ Nước thải sinh hoạt ở các hộ gia đình sinh sống tại các đ ịa bàn đ ược
nhà nước trợ giá bán nước sạch

+ Nước tuần hoàn trong các nhà máy thủy điện
+ Nước thả...
LU T MÔI TR NGƯỜ
V n đ 1 : khái quát chung v lu t môi tr ng ườ
1. Đ nh nghĩa : LMT là m t khái ni m pháp lý đ ch các y u t t nhiên ế
và v t ch t nhân t o bao quanh con ng có nh h ng t i đ i s ng sx, s ưở
t n t i và pt c a con ng và s v t.
Vai trò: - đi u ki n , c s đ m b o đi u ki n s ng t i thi u cho con ng ơ
-Cung c p nguyên nhiên v t li u cho h u h t các ngành s n xu t ế
-Là n i h p th ch t th i ch a con ngơ
2. Hi n tr ng môi tr ng , lý gi i nguyên nhân ườ
-Các th m h a thiên nhiên gia tang nh sóng th n , h n hán. ư
-Khí h u và suy gi m t ng ozon
-Suy gi m các h đ ng th c v t m t cách chóng m t, tang nguy c các ơ
loài đ ng v t quý hi m tuy t ch ng ế
3. Quan đi m phát tri n b n v ng
-Quan đi m phát tri n b ng m i giá, quan đi m đình ch pt
-Quan đi m phát tri n b n v ng là quá trình pt đáp ng nh ng nhu c u
c a th h hi n t i mà ko làm t n h i đ n kh năng đáp ng nhu c u đó ế ế
c a th h t ng lai trên c s k t h p ch t ch gi a pt kinh t đ m b o ế ươ ơ ế ế
ti n b xã h i và BVMTế
II. Khái quát chung v BVMT
1. Kn đi u 3 LBVMT 2005
2. Các c p đ BVMT ( có 5 c p đ )
-Cá nhân :th c hi n đúng nh ng quy đ nh c a pháp lu t
-C ng đ ng : t p th th c hi n nh ng b ng n i quy
Luật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật môi trường - Người đăng: Min Min
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Luật môi trường 9 10 749