Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT QUỐC PHÒNG

Được đăng lên bởi nguyenvandeo-ks12qlc1-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quốc hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật số: 39/2005/QH11

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khoá XI, kỳ họp thứ 7
(Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005)
Luật quốc phòng
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về quốc phòng.
Chương I
Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung cơ bản về
hoạt động quốc phòng; hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân; nhiệm vụ,
quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm tuân theo quy định có liên quan
của pháp luật Việt Nam về quốc phòng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn
dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm
nòng cốt.
2. Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước được
xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn
diện, độc lập, tự chủ, tự cường.

2
3. Tiềm lực quốc phòng là khả năng về nhân lực, vật lực, tài chính có thể
huy động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
4. Khu vực phòng thủ là khu vực được tổ chức về quốc phòng, an ninh theo
địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh nằm trong hệ thống phòng thủ chung của cả nước để thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
5. Tình trạng chiến tranh là trạng thái xã hội đặc biệt của đất nước được
tuyên bố trong thời gian từ khi nước nhà bị xâm lược cho tới khi hành động xâm
lược đó được chấm dứt trên thực tế.
6. Tổng động viên là biện pháp huy động mọi nguồn lực của đất nước để
chống chiến tranh xâm lược.
7. Động viên cục bộ là biện pháp huy động mọi nguồn lực của một hoặc
một số địa phương để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
8. Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là trạng thái xã hội của đất nước khi
có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành động vũ trang xâm lược
hoặc bạo loạn, nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh.
9. Thiết quân luật là biện pháp quản lý n...
Quốc hội
Luật số: 39/2005/QH11
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khoá XI, kỳ họp thứ 7
(Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005)
Luật quốc phòng
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về quốc phòng.
Chương I
Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung bản về
hoạt động quốc phòng; hoạt động của lực ợng trang nhân dân; nhiệm vụ,
quyền hạn củaquan, tổ chức, quyền và nga vụ củang n về quốc phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.
2. Tổ chức, nhân nước ngoài trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng
hòa hội chủ nghĩa Việt Nam trách nhiệm tuân theo quy định liên quan
của pháp luật Việt Nam về quốc phòng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quốc phòng công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn
dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc tng, lực ợng vũ trang nhân dân m
nòng cốt.
2. Nền quốc phòng toàn dân sức mạnh quốc phòng của đất nước được
xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn
diện, độc lập, tự chủ, tự cường.
LUẬT QUỐC PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT QUỐC PHÒNG - Người đăng: nguyenvandeo-ks12qlc1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
LUẬT QUỐC PHÒNG 9 10 397