Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Được đăng lên bởi Lan Anh Phạm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH
VỤ PHÁP CHẾ

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
I. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật
thuế giá trị gia tăng
Qua gần 2 năm thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia
tăng (2 luật này đã được Quốc hội khoá XI sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 3, tháng
6 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004), nhìn chung
những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia
tăng về cơ bản là phù hợp với tình hình thực tế nên đã phát huy tác dụng tích cực,
góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khuyến khích xuất khẩu và định hướng tiêu
dùng.
Mặc dù tại Điều 29 Luật thuế giá trị gia tăng và Điều 27 Luật Thuế tiêu thụ
đặc biệt đã quy định: Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thuế tiêu thụ đặc
biệt và Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng
được thực hiện theo những quy định tại điều ước quốc tế đó. Nội dung này đã thể
hiện cam kết thực hiện các nguyên tắc của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là
không phân biệt đối xử khi Việt Nam gia nhập WTO. Tuy nhiên, để tranh thủ
khoảng thời gian khi Việt Nam chưa gia nhập WTO, luật hiện hành vẫn quy định
thuế suất khác nhau giữa một số mặt hàng nhập khẩu và mặt hàng sản xuất trong
nước gồm: ô tô, bia, thuốc lá điếu, bông, sản phẩm nông hải sản nuôi trồng,
đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá
nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra.
Căn cứ tình hình thực tế của nền kinh tế cũng như yêu cầu phải đẩy nhanh
tiến độ gia nhập WTO, việc Chính phủ trình Quốc hội sửa một số điểm trong Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng nhằm bảo đảm phù hợp giữa nội
Luật với nguyên tắc của WTO là cần thiết. Ngày 29/11/2005, Quốc hội nước cộng
1

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng và ngày 09/12/2005, Chủ
tịch nước đã ký lệnh số 25/2005/L/CTN công bố Luật.
II. Quan điểm chỉ đạo xây dựng luật
Việc sửa đổi, bổ sung lần này ngoài việc phải bảo đảm không còn phân biệt
đối xử về thuế giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, còn phải bảo đảm
không làm ảnh hưởng lớn đến sả...
BỘ TƯ PHÁP BỘ TÀI CHÍNH
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỤ PHÁP CHẾ
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
I. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu th đặc biệt luật
thuế giá trị gia tăng
Qua gần 2 năm thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật thuế giá trị gia
tăng (2 luật này đã được Quốc hội khoá XI sửa đổi, b sung tại kỳ họp thứ 3, tháng
6 năm 2003 hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004), nhìn chung
những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật thuế giá trị gia
tăng về bản là phù hợp với tình hình thực tế nên đã phát huy tác dụng tích cực,
góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khuyến khích xuất khẩu định hướng tiêu
dùng.
Mặc tại Điều 29 Luật thuế giá tr gia tăng Điều 27 Luật Thuế tiêu thụ
đặc biệt đã quy định: Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà hội chủ
nghĩa Việt Nam kết hoặc tham gia quy định khác với Luật thuế tiêu thụ đặc
biệt Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng
được thực hiện theo những quy định tại điều ước quốc tế đó. Nội dung này đã thể
hiện cam kết thực hiện các nguyên tắc của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
không phân biệt đối xử khi Việt Nam gia nhập WTO. Tuy nhiên, để tranh thủ
khoảng thời gian khi Việt Nam chưa gia nhập WTO, luật hiện hành vẫn quy định
thuế suất khác nhau giữa một số mặt hàng nhập khẩu mặt hàng sản xuất trong
nước gồm: ô tô, bia, thuốc điếu, bông, sản phẩm nông hải sản nuôi trồng,
đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua chế thông thường của tổ chức,
nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra.
Căn cứ tình nh thực tế của nền kinh tế cũng như yêu cầu phải đẩy nhanh
tiến độ gia nhập WTO, việc Cnh ph trình Quốc hội sửa một s điểm trong Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng nhằm bảo đảm phù hợp giữa nội
Luật với nguyên tắc của WTO cần thiết. Ngày 29/11/2005, Quốc hội nước cộng
1
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Người đăng: Lan Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 9 10 641