Ktl-icon-tai-lieu

Luật Thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi tramanhnguyen06
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ HỒ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bài thuyết trình
Trình bày quyền và nghĩa vụ của
bên bán theo Pháp luật Việt Nam và
Công ước Viên 1980

ĐỀ TÀI:

Giảng viên hướng dẫn : ...Trần Xuân Minh........
Sinh viên thực hiện
: ....Nhóm 7.....................
Lớp

Thành phố Hồ Chí minh, ngày

: ….......... 11DQN04............

tháng

năm

DANH SÁCH NHÓM 7
ST

Họ và tên

MSSV

Nhiệm vụ

Chữ ký

T
1

1

Nguyễn Thị Trâm Anh
(Nhóm trưởng)

1154010143

Thiết lập, phân công,
kiểm tra, tổng hợp
(Thuyết trình)
Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu

2

Trần Thị My My

1154010479

3

Phan Thị Bích Thủy

1154010791

Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu

4

Nguyễn Thị Vũ Lê

1154010420

Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu

5

Nguyễn Phan Kim Oanh

1154010596

Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu
(Thuyết trình)

6

Trương Thị Thu Thanh

1154010711

Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu

7

Nguyễn Ngọc Diễm Tú

1154010893

Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu

8

Nguyễn Xuân Tươi

1154010907

Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu

9

Trần Thị Ngọc Nhi

1154011080

Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu
(Thuyết trình)

10

Nguyễn Thị Cẩm Thúy

1154010782

Soạn bài,
tìm kiếm tài liệu

Nhận xét:

2

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ HỒ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bài thuyết trình
ĐỀ TÀI: Trình bày quyền và nghĩa vụ của
bên bán theo Pháp luật Việt Nam và
Công ước Viên 1980
Giảng viên hướng dẫn : ...Trần Xuân Minh........
Sinh viên thực hiện : ....Nhóm 7.....................
Lớp : ….......... 11DQN04............
Thành phố Hồ Chí minh, ngày tháng năm
DANH SÁCH NHÓM 7
ST
T
Họ và tên MSSV Nhiệm vụ Chữ ký
1
Luật Thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Thương mại quốc tế - Người đăng: tramanhnguyen06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Luật Thương mại quốc tế 9 10 396