Ktl-icon-tai-lieu

Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội
Trường THPT Chu Văn An
Chuyên đề sinh học

Lưới thức ăn
và chuỗi thức ăn

Lưới và chuỗi thức ăn

1. Chuỗi thức ăn
2. Lưới thức ăn
3. Một số tranh ảnh sưu tầm

A . Chuçi thøc ¨n
1. Ví dụ
Ta xét một hệ sinh thái rừng nhiệt đới

2/ §Þnh nghÜa
- Lµ mét d·y c¸c loµi sinh vËt cã quan hÖ dinh
d­ìng víi nhau . Mçi loµi lµ mét m¾t xÝch võa
lµ sinh vËt tiªu thô m¾t xÝch phÝa tr­íc võa lµ
sinh vËt bÞ m¾t xÝch phÝa sau tiªu thô.

- VÝ dô vÒ mét sè chuçi thøc ¨n trong
thiªn nhiªn :

+ Thùc vËt -> s©u ¨n l¸ -> chuét
-> r¾n -> VSV ph©n gi¶i
+ Thùc vËt -> h­¬u -> hæ -> VSV
ph©n gi¶i
+ Thùc vËt -> chuét -> cµy -> ®¹i
bµng -> VSV ph©n gi¶i

2/ C¸c thµnh phÇn sinh häc trong chuçi thøc ¨n :

STT

C¸c thµnh phÇn

Thµnh phÇn

ĐÆc ®iÓm

-ChÊt v« c¬ ( C,N, CO2, H2O...)

1
2
3
4

C¸c nh©n tè v«
sinh

Chøa ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn
-ChÊt hữu c¬ (Protein, lipit, mïn ...) thiÕt ®Ó duy tri quÇn x·
-ChÕ ®é khÝ hËu

Sinh vËt sản xuÊt

Sinh vËt tù d­ìng: C©y xanh,
mét sè tảo ...

Sinh vËt tiªu thô

Sinh vËt dÞ d­ìng: Chñ yÕu lµ
®éng vËt,...

Sinh vËt ph©n giải

Vi khuÈn dÞ d­ìng, nÊm ...

Cã khả năng tæng hîp
chÊt hữu c¬ tõ chÊt v« c¬,
cung cÊp nguån sèng cho
SVTT
Sö dông chÊt hữu c¬ lÊy
trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tõ
sinh vËt sản xuÊt
Ph©n giải chÊt thải vµ x¸c
cña sinh vËt thµnh chÊt v«
c¬.

VÝ dô vÒ mét chuçi thøc ¨n
Nh©n tè v« sinh :
…nh s¸ng mÆt trêi , ®Êt¸
Sinh vËt tiªu thô thø 1:
Ch©u chÊu
Sinh vËt tiªu thô thø 2 :
Chuét
Sinh vËt tiªu thô thø 3 :
R¾n

3/ C¸c lo¹i chuçi thøc ¨n :

- Chuçi thøc ¨n b¾t ®Çu b»ng sinh vËt s¶n xuÊt
VD : cá -> thá -> c¸o -> VSV ph©n gi¶i
- Chuçi thøc ¨n b¾t ®Çu b»ng s¶n phÈm ph©n gi¶i
h÷u c¬
VD : Mïn -> giun ®Êt -> gµ -> VSV ph©n gi¶i

B. L­íi thøc ¨n :
•

§Þnh nghÜa : mçi loµi
sinh vËt trong QXSV th­
êng lµ m¾t xÝch cña
nhiÒu chuçi thøc ¨n. C¸c
chuçi thøc ¨n th­êng cã
nhiÒu m¾t xÝch chung
t¹o nªn mét l­íi thøc ¨n
.

VD:
h­¬u
Thùc vËt

hæ

s©u ¨n l¸

cµy

chuét

r¾n

®¹i bµng

VSV ph©n gi¶i

Phô lôc : Mét sè ¶nh s­u tÇm m«n
sinh häc

Cám ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe

Sản phẩm của tổ 4

...
Lưới thức ăn
Lưới thức ăn
và chuỗi thức ăn
và chuỗi thức ăn
Chuyên đề sinh học
Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội
Trường THPT Chu Văn An
Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn 9 10 907