Ktl-icon-tai-lieu

Lượng giác

Được đăng lên bởi Xinh Tuyết
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC TRONG BỘ ĐỀ THI ĐH KHỐI A NĂM 2013
(Tiếp)
Câu X: Giải phương trình:
x π
π
3x π
π
cos( - )+cos( -x)+cos( - )+sin(2x- )=0
2 6
3
2 2
6

Câu XI: Giải phương trình:

π
2 sin(2 x + ) = 3sin x + cosx+2
4

Câu XII: Giải phương trình: cot x + 2 cot 2 x + tanx+3 = 3

x π
(2 − 3)cosx-2sin 2 ( − )
Câu XIII: Giải phương trình:
2 4 =1
2 cos x − 1
Câu XIV: Giải phương trình:

sin 2 x + s inx −

1
1
−
= 2 cot 2 x
2sin x sin 2 x

1
3x 7
4
Câu XV: Giải phương trình: 4 cos x − cos2x- cos4x+cos =
2
4 2

tan 2 x + tanx
2
π
Câu XVI: Giải phương trình:
=
sin( x + )
2
tan x + 1
2
4
Câu XVII: Giải phương trình:
(

sin 2 x + cos4x 2
π
) = 2 2 sin( x + ) + 3
sin 3x + cos3x
4

(2 − sin 2 2 x) sin 3x
Câu XVIII: Giải phương trình: tan x + 1 =
cos 4 x
4

...
CÁC BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC TRONG BỘ ĐỀ THI ĐH KHỐI A NĂM 2013
(Tiếp)
Câu X: Giải phương trình:
3
cos( - )+cos( -x)+cos( - )+sin(2x- )=0
2 6 3 2 2 6
x x
π π π π
Câu XI: Giải phương trình:
2 sin(2 ) 3sin osx+2
4
x x c
π
+ = +
Câu XII: Giải phương trình:
cot 2cot 2 anx+3 3x x t
+ + =
Câu XIII: Giải phương trình:
2
(2 3) osx-2sin ( )
2 4
1
2cos 1
x
c
x
π
=
Câu XIV: Giải phương trình:
1 1
sin 2 s inx 2cot 2
2sin sin 2
x x
x x
+ =
Câu XV: Giải phương trình:
4
1 3 7
4cos os2x- cos4x+cos
2 4 2
x
x c
=
Câu XVI: Giải phương trình:
2
2
tan anx 2
sin( )
tan 1 2 4
x t
x
x
π
+
= +
+
Câu XVII: Giải phương trình:
2
sin 2 os4x
( ) 2 2 sin( ) 3
sin 3 os3x 4
x c
x
x c
π
+
= + +
+
Câu XVIII: Giải phương trình:
2
4
4
(2 sin 2 )sin 3
tan 1
cos
x x
x
x
+ =
Lượng giác - Người đăng: Xinh Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lượng giác 9 10 733