Ktl-icon-tai-lieu

lượng giác

Được đăng lên bởi Van Trang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG VII

PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏ N G GIAÙ C CHÖÙ A CAÊ N VAØ PHÖÔNG TRÌNH
LÖÔÏ N G GIAÙ C CHÖÙ A GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI
A) PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏ N G GIAÙ C CHÖÙ A CAÊ N
Caù c h giaû i :

AÙ p duï n g caù c coâ n g thöù c
⎧A ≥ 0
A = B⇔⎨
⇔
⎩A = B

⎧B ≥ 0
⎨
⎩A = B

⎧B ≥ 0
A =B⇔⎨
2
⎩A = B
Ghi chuù : Do theo phöông trình chænh lyù ñaõ boû phaà n baá t phöông trình löôï n g
giaù c neâ n ta xöû lyù ñieà u kieä n B ≥ 0 baè n g phöông phaù p thöû laï i vaø chuù n g toâ i boû
caù c baø i toaù n quaù phöù c taï p .

Baø i 138 : Giaû i phöông trình

( *) ⇔

5 cos x − cos 2x + 2 sin x = 0 ( *)

5 cos x − cos 2x = −2 sin x

⎧sin x ≤ 0
⇔⎨
2
⎩5 cos x − cos 2x = 4 sin x
⎧⎪sin x ≤ 0
⇔⎨
2
2
⎪⎩5 cos x − 2 cos x − 1 = 4 1 − cos x
⎧sin x ≤ 0
⇔⎨
2
⎩2 cos x + 5 cos x − 3 = 0
⎧sin x ≤ 0
⎪
⇔⎨
1
⎪⎩cos x = 2 ∨ cos x = −3 ( loaïi )
⎧sin x ≤ 0
⎪
⇔⎨
π
⎪⎩ x = ± 3 + k2π, k ∈ 
π
⇔ x = − + k2π, k ∈ 
3

(

)

(

)

Baø i 139 : Giaû i phöông trình
sin3 x + cos3 x + sin3 x cot gx + cos3 xtgx = 2 sin 2x

vtvt

Ñieà u kieä n :
⎧cos x ≠ 0
⎪
⎨sin x ≠ 0 ⇔
⎪sin 2x ≥ 0
⎩

⎧sin 2x ≠ 0
⇔ sin 2x > 0
⎨
⎩sin 2x ≥ 0

Luù c ñoù :
( *) ⇔ sin3 x + cos3 x + sin2 x cos x + cos2 x sin x = 2 sin 2x

⇔ sin2 x ( sin x + cos x ) + cos2 x ( cos x + sin x ) = 2sin 2x

(

)

⇔ ( sin x + cos x ) sin 2 x + cos2 x = 2 sin 2x

⎧⎪sin x + cos x ≥ 0
⇔⎨
2
⎪⎩( sin x + cos x ) = 2 sin 2x
⎧
π⎞
⎛
⎧
π⎞
⎛
⎪ 2 sin ⎜ x + ⎟ ≥ 0
⎪sin ⎜ x + ⎟ ≥ 0
4⎠
⇔⎨
⇔⎨
4⎠
⎝
⎝
⎪1 + sin 2x = 2 sin 2x
⎪sin 2x = 1 ( nhaän do sin 2x > 0 )
⎩
⎩
⎧
π⎞
⎛
⎪⎪sin ⎜ x + 4 ⎟ ≥ 0
⎝
⎠
⇔⎨
⇔
⎪ x = π + kπ, k ∈ 
⎩⎪
4
π
⇔ x = + m2π, m ∈ 
4

Baø i 140 : Giaû i phöông trình

⎧
π⎞
⎛
⎪⎪sin ⎜ x + 4 ⎟ ≥ 0
⎝
⎠
⎨
⎪ x = π + m2π ∨ x = 5π + m2π ( loaïi ) , m ∈ 
⎩⎪
4
4

π⎞
⎛
1 + 8 sin 2x. cos2 2x = 2 sin ⎜ 3x + ⎟ ( *)
4⎠
⎝

⎧
π⎞
⎛
⎪sin ⎜ 3x + 4 ⎟ ≥ 0
⎪
⎝
⎠
Ta coù : (*) ⇔ ⎨
⎪1 + 8 sin 2x cos2 2x = 4 sin2 ⎛ 3x + π ⎞
⎜
⎟
⎪⎩
4⎠
⎝
⎧
π⎞
⎛
⎪sin ⎜ 3x + 4 ⎟ ≥ 0
⎪
⎝
⎠
⇔⎨
⎪1 + 4 sin 2x (1 + cos 4x ) = 2 ⎡1 − cos( 6x + π ) ⎤
⎢⎣
⎪⎩
2 ⎥⎦
⎧
π⎞
⎛
⎪sin ⎜ 3x + ⎟ ≥ 0
4⎠
⇔⎨
⎝
⎪1 + 4 sin 2x + 2 ( sin 6x − sin 2x ) = 2 (1 + sin 6x )
⎩
⎧
π⎞
⎧
π⎞
⎛
⎛
⎪⎪sin ⎜ 3x + 4 ⎟ ≥ 0
⎪⎪sin ⎜ 3x + 4 ⎟ ≥ 0
⎝
⎠
⎝
⎠
⇔⎨
⇔⎨
⎪sin 2x = 1
⎪ x = π + kπ ∨ x = 5π + kπ, k ∈ 
⎩⎪
2
⎩⎪
12
12

vtvt

π⎞
⎛
So laï i vôù i ñieà u kieä n sin ⎜ 3x + ⎟ ≥ 0
4⎠
⎝
π
•Khi x =
+ kπ thì
12
π⎞
⎛
⎛π
⎞
sin ⎜ 3x + ⎟ = sin ⎜ + 3kπ ⎟ = cos kπ
4⎠
⎝
⎝2
⎠
⎡1 , ( neáu k chaün ) ( nhaän )
=⎢
⎢⎣ −1 , ( neáu k leû ) ( loaïi )
5π
• Khi x =
+ kπ thì
12
π⎞
⎛
⎛ 3π
⎞
⎛ π
⎞
sin ⎜ 3x + ⎟ = sin ⎜
+ 3kπ ⎟ = sin ⎜ − + kπ ⎟
4⎠
⎝
⎝ 2
⎠
⎝ 2
⎠

⎡ −1 , neáu k chaün ( loaïi )
=⎢
...
CHÖÔNG VII
PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC CHÖÙA CAÊN VAØ PHÖÔNG TRÌNH
LÖÔÏNG GIAÙC CHÖÙA GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI
A) PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC CHÖÙA CAÊN
Caùch giaûi : AÙp duïng caùc coâng thöùc
A
0B
AB
0
A
BA
≥≥
⎧⎧
=⇔
⎨⎨
B
=
=
⎩⎩
2
B0
AB
A
B
=⇔
=
Ghi chuù : Do theo phöông trình chænh lyù ñaõ boû phaàn baát phöông trình löôïng
giaùc neân ta xöû lyù ñieàu kieän
B
baèng phöông phaùp thöû laïi vaø chuùng toâi boû
0
caùc baøi toaùn quaù phöùc taïp.
Baøi 138 : Giaûi phöông trình
(
)
5cos x cos2x 2sin x 0 *−+=
()
* 5cos x cos2x 2sin x⇔−=
2
sin x 0
5cos x cos 2x 4sin x
−=
()(
22
sin x 0
5cosx 2cos x 1 4 1 cos x
−−=
)
=
2
sin x 0
2cos x 5cosx 3 0
+−
()
sin x 0
1
cosx cosx 3 loaïi
2
=∨ =
π
+ π
π
⇔=+ π∈
sin x 0
xk2,k
3
xk2,k
3
Baøi 139 : Giaûi phöông trình
333 3
sinx cosx sinxcotgx cosxtgx 2sin2x++ + =
vtvt
lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lượng giác - Người đăng: Van Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
lượng giác 9 10 503