Ktl-icon-tai-lieu

Lương giác lớp 11

Được đăng lên bởi Trần Văn Phúc
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MATHVN.COM

CHÖÔNG 1: COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC
I. Ñònh nghóa
Treân maët phaúng Oxy cho ñöôøng troøn löôïng giaùc taâm O baùn kính R=1 vaø ñieåm M
treân ñöôøng troøn löôïng giaùc maø sñ AM = β vôùi 0 ≤ β ≤ 2π
Ñaët α = β + k2π,k ∈ Z
Ta ñònh nghóa:

sin α = OK
cos α = OH
sin α
vôùi cos α ≠ 0
tgα =
cos α
cos α
vôùi sin α ≠ 0
cot gα =
sin α

II. Baûng giaù trò löôïng giaùc cuûa moät soá cung (hay goùc) ñaëc bieät
Goùc α
Giaù trò

( )

0 0o

sin α

0

cos α

1

tgα

0

cot gα

||

π
30o
6
1
2

( )
3
2
3
3
3

π
45o
4
2
2
2
2

π
60o
3
3
2
1
2

π
90o
2

1

3

||

1

3
3

0

( )

( )

III. Heä thöùc cô baûn

sin 2 α + cos2 α = 1
1
π
vôùi α ≠ + kπ ( k ∈ Z )
1 + tg2α =
2
cos α
2
1
vôùi α ≠ kπ ( k ∈ Z )
t + cot g2 =
sin 2 α

IV. Cung lieân keát (Caùch nhôù: cos ñoái, sin buø, tang sai π ; phuï cheùo)
a. Ñoái nhau: α vaø −α

sin ( −α ) = − sin α
cos ( −α ) = cos α

tg ( −α ) = −tg ( α )

cot g ( −α ) = − cot g ( α )( )
1
0

MATHVN.COM
b. Buø nhau: α vaø π − α

sin ( π − α ) = sin α

cos ( π − α ) = − cos α
tg ( π − α ) = − tgα
cot g ( π − α ) = − cot gα
c. Sai nhau π : α vaø π + α

sin ( π + α ) = − sin α

cos ( π + α ) = −cosα
tg ( π + α ) = t gα
cot g ( π + α ) = cot gα
d. Phuï nhau: α vaø

π
−α
2

⎛π
⎞
sin ⎜ − α ⎟ = cos α
⎝2
⎠
⎛π
⎞
cos ⎜ − α ⎟ = sin α
⎝2
⎠
⎛π
⎞
tg ⎜ − α ⎟ = cot gα
⎝2
⎠
⎛π
⎞
cot g ⎜ − α ⎟ = tgα
⎝2
⎠
π
π
: α vaø + α
2
2
⎛π
⎞
sin ⎜ + α ⎟ = cos α
⎝2
⎠
⎛π
⎞
cos ⎜ + α ⎟ = − sin α
⎝2
⎠

e.Sai nhau

⎛π
⎞
tg ⎜ + α ⎟ = − cot gα
⎝2
⎠
⎛π
⎞
cot g ⎜ + α ⎟ = − tgα
⎝2
⎠MATHVN.COM
f.

sin ( x + kπ ) = ( −1) sin x, k ∈ Z
k

cos ( x + kπ ) = ( −1) cos x, k ∈ Z
k

tg ( x + kπ ) = tgx, k ∈ Z
cot g ( x + kπ ) = cot gx
V. Coâng thöùc coäng

sin ( a ± b ) = sin a cos b ± sin b cosa
cos ( a ± b ) = cosa cos b ∓ sin asin b
tg ( a ± b ) =

tga ± tgb
1 ∓ tgatgb

VI. Coâng thöùc nhaân ñoâi

sin 2a = 2sin a cosa
cos2a = cos2 a − sin 2 a = 1 − 2sin 2 a = 2 cos2 a − 1
2tga
tg2a =
1 − tg2a
cot g2a − 1
cot g2a =
2 cot ga

VII. Coâng thöùc nhaân ba:

sin3a = 3sin a − 4sin3 a
cos3a = 4 cos3 a − 3cosa
VIII. Coâng thöùc haï baäc:

1
(1 − cos2a )
2
1
cos2 a = (1 + cos2a )
2
1 − cos2a
tg2a =
1 + cos2a

sin 2 a =

IX. Coâng thöùc chia ñoâi
Ñaët t = tg

a
(vôùi a ≠ π + k2 π )
2MATHVN.COM

2t
1 + t2
1 − t2
cosa =
1 + t2
2t
tga =
1 − t2

sin a =

X. Coâng thöùc bieán ñoåi toång thaønh tích

a+b
a−b
cos
2
2
a+b
a−b
cosa − cos b = −2sin
sin
2
2
a+b
a−b
sin a + sin b = 2 cos
sin
2
2
a+ b
a−b
sin a − sin b = 2 cos
sin
2
2
sin ( a ± b )
tga ±...
CHÖÔNG 1: COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC
I. Ñònh nghóa
Treân maët phaúng Oxy cho ñöôøng troøn löôïng giaùc taâm O baùn kính R=1 vaø ñieåm M
treân ñöôøng troøn löôïng giaùc maø sñ
AM
=
β
vôùi
02
β≤ π
Ñaët
k2 ,k Zα=β+ π
Ta ñònh nghóa:
sin OKα=
cos OHα=
sin
tg
cos
α
α=
α
vôùi
cos 0α≠
cos
cot g
sin
α
α=
α
vôùi sin 0α≠
II. Baûng giaù trò löôïng giaùc cuûa moät soá cung (hay goùc) ñaëc bieät
Goùc
α
Giaù trò
()
o
00
()
o
30
6
π
()
o
45
4
π
()
o
60
3
π
()
o
90
2
π
sinα
0
1
2
2
2
3
2
1
cosα
1
3
2
2
2
1
2
0
tgα
0
3
3
1
3
||
cot gα
||
3
1
3
3
0
III. Heä thöùc cô baûn
22
sin cos 1α+ α=
2
2
1
1tg
cos
=
α
vôùi
()
kkZ
2
π
α≠ + π
2
2
1
tcotg
sin
+=
α
vôùi
(
)
kkZα≠ π
IV. Cung lieân keát (Caùch nhôù: cos ñoái, sin buø, tang sai
π
; phuï cheùo)
a. Ñoái nhau:
α
vaø
−α
(
)
sin sin−α = α
(
)
cos cos−α = α
(
)
(
)
tg tg−α = α
(
)
(
)
cot g cot g−α = α
MATHVN.COM
www.MATHVN.com
Lương giác lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lương giác lớp 11 - Người đăng: Trần Văn Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
Lương giác lớp 11 9 10 36