Ktl-icon-tai-lieu

luyện tập ancol phenol

Được đăng lên bởi phamthanhk11
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 42

LUYÊN TẬP

ANCOL VÀ PHENOL
I – MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS hiểu:
 Mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất đặc trưng của ancol và phenol.
 Tính chất hóa học của ancol và phenol.
HS biết:
 Sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của ancol và phenol.
 Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lí, ứng dụng và điều chế ancol và
phenol.
2. Kĩ năng
 Rèn luyện cho học sinh kĩ năng so sánh tìm mối lien hệ giữa các kiến thức cơ bản để lập
bảng tổng kết từ đó biết cách nhớ có hệ thống.
 Rèn luyện kĩ năng độc lập suy nghĩ, vận dụng kiến thức đã được học vào giải các bài tập.
3. Thái độ
 GV cần phải nhiệt tình truyền đạt kiến thức giúp HS hiểu bài.
 HS cần phải có thái độ tích cực, chủ động trong học tập.

II – CHUẨN BỊ



GV: Giáo án, phiếu học tập, bài tập có liên quan.
HS: Xem bài trước khi đến lớp, ôn lại bài 40, 41 trước khi vào bài luyện tập.

III – PHƯƠNG PHÁP



Nêu vấn đề và cùng giải quyết vấn đề.
Vấn đáp, sử dụng công nghệ thông tin.

IV – CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Vào bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1

I – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
(hệ thống lại kiến thức cần nhớ)
GV có thể chuẩn bị bảng hệ thống theo các nội dung HS lần lượt bổ sung kiến thức vào các ô trong
SGK.
bảng.
Theo hệ thống các câu hỏi đã được chuẩn bị GV yêu
cầu HS lần lượt bổ sung kiến thức vào các ô trong
bảng.

NỘI DUNG

1

Bậc của
nhóm chức
Thế X hoặc
OH

Ancol no, đơn chớc
C2H2n+1OH(n → 1)
Bậc của ancol bằng bậc của nguyên
tử cacbon liên kết với OH
C2H2n+1OHC2H2n+1Br

2CnH2n+1OH
+ H2O
Thế H của
OH
Tách HX
hoặc H2O

Phenol
C6H5OH

CnH2n+1OCnH2n+1
2R – OH + 2Na  2R- ONa + H2
R là CnH2n+1 hoặc C6H5
to

C2H2n+1OH   C2H2n+ H2O

Thế H ở
vòng
benzen
( C6H5OHBr3C6H2OH)

Phản ứng
với CuO,t0

Điều chế

( C6H5OH(NO2)3C6H2OH )
RCH2OH

RCH=O

RCH(OH)R1
RCO R1
-Từ dẫn xuất halogen: thế X của dẫn -Từ benzene: thế H của benzen
xuất halogen.
-Từ cumen: oxi hóa cumen
-Từ anken: cộng H2O vào anken.
-Điều chế etanol từ tinh bột.
Hoạt động 2

BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài tập 3/195 SGK
Yêu cầu HS lên bảng trình bày.
Kêu HS nhận xét, GV sửa bài và bổ sung.

Bài tập 3/195 SGK
HS lên bảng:
C2H5OH + Na  C2H5ONa + ½ H2
to
C6H5OH + Na  C6H5ONa + ½ H2
C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O
C6H5OH + 3Br2  Br3C6H2OH + 3HBr
C6H5OH + 3HNO3  (NO3)3 C6H2OH + 3H2
Bài tập 4/195
HS đứng lên trả lời:
a. Đúng
b. Đúng
c. Đúng

Bài tập 4/195
Yêu cầu HS đứng tại chổ cho biết đáp án và GV
nhận xét.
2

d.
e...
Bài 42
LUYÊN TẬP
ANCOL VÀ PHENOL
I – MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS hiểu

 !
HS biết
"#$%& !
'()*+,()-,.,)/0&1

2. Kĩ năng
234!5$6755%899%$1):;<=.
;<>$1? ;1%@ 
234$67A.546,./0$1)BC!<%;.
3. Thái độ
DEF<84&-$1)G"=;
G"F< %A#,A!.
II – CHUẨN BỊ
DED%%,1!.,;. H
G"I9;@$1@,(-;JK,JL@$;4.
III – PHƯƠNG PHÁP
MH&N<41&
E%,5+/0((
IV – CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
L Ổn định lớp$=9565,O988@
P Kiểm tra bài cũ:
Q Vào bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1
I – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
(hệ thống lại kiến thức cần nhớ)
DE =R;S;<%A/
"DT
%*UBCR;SDE4H
FG"FC;>5$1)%(
;<
G"FC;>5$1)%(
;<
NỘI DUNG
L
luyện tập ancol phenol - Trang 2
luyện tập ancol phenol - Người đăng: phamthanhk11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
luyện tập ancol phenol 9 10 378