Ktl-icon-tai-lieu

Luyện tập chương Halogen

Được đăng lên bởi thyb1208121
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cô :Thu vỹ-Tel: 0932.546.381 2014
Họ và tên: ………………

LUYỆN TẬP CHƯƠNG HALOGEN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: (ĐHB13) cho các phát biểu sau:
(a)
Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa
(b)
Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu răng
(c)
Trong hợp chất, các halogen (F,Cl,Br,I) đều có số oxi hóa -1, +1, +3, +5, +7
(d)
Tính khử của các halogen tăng dần theo thứ tự F-, Cl-, Br-, I(e)
Axit flohiđric là axit yếu
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng: A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 2: Cho 200 ml dung dịch HCl aM tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch AgNO 3 8,5%. Giá trị của a:
A. 0,5M
B. 0,125M
C. 0,05M
D. 0,25M

Câu 3: Trong phản ứng hóa học sau: SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr. Br2 đóng vai trò:
A. chất khử
B. chất oxi hóa
C. vừa oxi hóa vừa khử
D. không oxi hóa khử
Câu 4: Dung dịch A chứa 5,85g NaCl tác dụng với dung dịch B chứa 34g AgNO3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m:
A. 28,7g
B. 2,87g
C. 14,35g
D. 14,25g
Câu 5: Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần:
A. HCl, HBr, HI, HF
B. HF, HCl, HBr, HI C. HBr, HI, HF, HCl
D. HI, HBr, HCl, HF
Câu 6: Khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 (biết rằng khí Cl2 sinh ra đẩy được 12,7g I2 từ dung dịch NaI) là:
A. 7,3g
B. 14,6g
C. 3,65g
D. 1,825g

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng:
A. Flo có tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa mãnh liệt nước
B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được nước
C. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng nó cũng oxi hóa được nước
D. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi hóa được nước
Câu 8: Đổ dung dịch chứa 8,1g HBr vào dung dịch chứa 2g NaOH. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được, quỳ tím
chuyển sang màu: A. đỏ
B. không màu
C. xanh
D. tím
Câu 9: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl:
dung dịch BaCl2
B. khí Cl2
C. dung dịch AgNO3
D. dung dịch Br2
A.
Câu 10: Cho m gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc dư thu được 6,72 lít khí Cl 2 (đktc). Giá trị của m:
A.47,4g
B. 18,96g
C. 118,5g
D. 11,85g
Câu 11: Sục khí Cl2 vào dung dịch Na2CO3, hiện tượng:
A. có khí thoát ra
B. Không hiện tượng C. Có kết tủa trắng
D. Dung dịch vẫn đục
Câu 12: Cho 50g dung dịch HCl x% vào cốc đựng NaHCO3 dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Giá trị của x:
A. 73%
B. 1,825%
C. 18,25%
D. 7,3%
to
Câu 13: (CĐ12) Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH
KCl + KClO3+ H2O
Tỉ lệ số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử tương ứng là:
A. 3:1
B. 1: 3
C. 1: 5
D. 5: 1
Câu 14: (CĐ12) Cho 42,4g hỗn hợ...
t
o
Cô :Thu vỹ-Tel: 0932.546.381 2014
Họ và tên: ………………
LUYỆN TẬP CHƯƠNG HALOGEN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: (ĐH
B
13) cho các phát biểu sau:
(a)
Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa
(b)
Dung dịch NaF loãng dùng làm thuốc chống sâu răng
(c)
Trong hợp chất, các halogen (F,Cl,Br,I) đều có số oxi hóa -1, +1, +3, +5, +7
(d)
Tính khử của các halogen tăng dần theo thứ tự F
-
, Cl
-
, Br
-
, I
-
(e)
Axit flohiđric là axit yếu
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng: A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 2: Cho 200 ml dung dịch HCl aM tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch AgNO
3
8,5%. Giá trị của a:
A. 0,5M B. 0,125M C. 0,05M D. 0,25M
Câu 3: Trong phản ứng hóa học sau: SO
2
+ Br
2
+ 2H
2
O H
2
SO
4
+ 2HBr. Br
2
đóng vai trò:
A. chất khử B. chất oxi hóa C. vừa oxi hóa vừa khử D. không oxi hóa khử
Câu 4: Dung dịch A chứa 5,85g NaCl tác dụng với dung dịch B chứa 34g AgNO
3
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m:
A. 28,7g B. 2,87g C. 14,35g D. 14,25g
Câu 5: Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần:
A. HCl, HBr, HI, HF B. HF, HCl, HBr, HI C. HBr, HI, HF, HCl D. HI, HBr, HCl, HF
Câu 6: Khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO
2
(biết rằng khí Cl
2
sinh ra đẩy được 12,7g I
2
từ dung dịch NaI) là:
A. 7,3g B. 14,6g C. 3,65g D. 1,825g
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng:
A. Flo có tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa mãnh liệt nước
B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được nước
C. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng nó cũng oxi hóa được nước
D. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi hóa được nước
Câu 8: Đổ dung dịch chứa 8,1g HBr vào dung dịch chứa 2g NaOH. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được, quỳ tím
chuyển sang màu: A. đỏ B. không màu C. xanh D. tím
Câu 9: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl:
A.
dung dịch BaCl
2
B. khí Cl
2
C. dung dịch AgNO
3
D. dung dịch Br
2
Câu 10: Cho m gam KMnO
4
phản ứng hết với dung dịch HCl đặc dư thu được 6,72 lít khí Cl
2
(đktc). Giá trị của m:
A.47,4g B. 18,96g C. 118,5g D. 11,85g
Câu 11: Sục khí Cl
2
vào dung dịch Na
2
CO
3
, hiện tượng:
A. có khí thoát ra B. Không hiện tượng C. Có kết tủa trắng D. Dung dịch vẫn đục
Câu 12: Cho 50g dung dịch HCl x% vào cốc đựng NaHCO
3
dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Giá trị của x:
A. 73% B. 1,825% C. 18,25% D. 7,3%
Câu 13: (CĐ12) Cho phản ứng hóa học: Cl
2
+ KOH KCl + KClO
3
+ H
2
O
Tỉ lệ số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử tương ứng là:
A. 3:1 B. 1: 3 C. 1: 5 D. 5: 1
Câu 14: (CĐ12) Cho 42,4g hỗn hợp gồm Cu và Fe
3
O
4
(tỉ lệ mol tương ứng 3:1) tác dụng với HCl dư, sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m:
A. 6,4 B. 9,6 C. 19,2 D. 12,8
Câu 15:(ĐH
A
08) Cho các phản ứng sau:
4HCl + MnO
2
MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O 2HCl + Fe FeCl
2
+ H
2
14HCl + K
2
Cr
2
O
7
2KCl + 2CrCl
3
+ 3Cl
2
+ 7H
2
O 6HCl + 2Al 2AlCl
3
+ 3H
2
.
16HCl + 2KMnO
4
2KCl + 2MnCl
2
+ 5Cl
2
+ 8H
2
O.
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là: A. 2. B. 1. C. 4. D. 3
Câu 16: (CĐ14) Đốt cháy 11,9g hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl
2
dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
40,3g hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl
2
(đktc) đã phản ứng:
A. 8,96 lít B. 6,72 lít C. 17,92 lít D. 11,2 lít
Câu 17: Thành phần của nước clo gồm:
A. HCl, HClO B. HCl, HClO, H
2
O C. HCl, HClO, Cl
2
D. HCl, HClO,H
2
O,Cl
2
LỚP 10 CB
Luyện tập chương Halogen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện tập chương Halogen - Người đăng: thyb1208121
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Luyện tập chương Halogen 9 10 459