Ktl-icon-tai-lieu

LUYỆN TẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON

Được đăng lên bởi hanghoa-pcb
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUYỆN TẬP
MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON
VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Biết các phương pháp chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon
- Biết các phương pháp chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon và một số dẫn xuất của
hiđrocacbon như dẫn xuất halogen và các dẫn xuất chứa oxi.
- Một số chất thải gây ô nhiểm môi trường trong quá trình chuyển hóa giữa các chất.
2. Kĩ năng
- Ôn tập, hệ thống hóa các kiến thức đã học về hiđrocacbon , dẫn xuất halogen và các dẫn
xuất chứa oxi.
- Viết các PTHH biểu diễn mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon, sự chuyển hóa giữa
hiđrocacbon với dẫn xuất halogen và các dẫn xuất chứa oxi.
- Giải các bài tập tổng hợp có nội dung liên quan đến nội dung của bài và nội dung bảo
vệ môi trường có liên quan.
- Nhận biết một số chất gây ô nhiễm môi trường và tác hại của nó.
- Lập kế hoạch để bảo vệ môi trường sống trong quá trình sản xuất hóa học: Chế biến
dầu mỏ, sản xuất ancol, sản xuất chất giặt rửa và xà phòng...
- Biết cách khử một số chất thải gây ô nhiễm môi trường nước như dầu mỡ, chất béo,
chất giặt rửa, xà phòng...
3. Thái độ , tình cảm
Có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng chất giặt rửa tổng hợp, các chất
thải là hiđrocacbonnhư dầu , mỡ, chất béo.
II. CHUẨN BỊ
1 Các phiếu học tập gồm:
- Câu hỏi để HS chuẩn bị ôn tập hệ thống hóa.
- Câu hỏi và bài tập để HS củng cố, luyện tập.
2. Sơ đồ phóng to biểu diễn mối quan hệ giữa hiđrocacabon và một số dẫn xuất của
hiđrocacbon.
3. Nếu có điều kiện chuẩn bị nội dung câu hỏi và bài tập trên các slide, máy chiếu qua
đầu hoặc máy tính và máy chiếu đa năng.
4. Yêu cầu HS chuẩn bị một số thông tin , hình ảnh về ô nhiễm môi trường trong các nhà
máy, xí nghiệp có liên quan đến quá trình chuyển hóa giữa các hiđrocacbon hoặc giữa
hiđrocacbon với dẫn xuất halogen. Thí dụ như chế biến dầu mỏ, sản xuất ancol...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung giáo dục môi trường được lồng ghép trong những nội dung Hóa học có liên
quan.
HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẤN CỦA GV
Hoạt động 1. Mối liên hệ giữa các loại
hiđrocacbon
GV hướng dẫn HS nghiên cứu các phương
pháp chuyển hóa hiđrocacbon no thành
không no và hiđrocacbon thơm và ngược
lại
GV yêu cầu HS liên hệ: Các phương pháp
chuyển hóa hiđrocacbon no thành
hiđrocacbon thơm có gây ra ô nhiểm môi

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HS làm việc độc lập cá nhân và thảo luận
theo nhóm để ôn tập và hệ thống hóa lại
các kiến thức đã học có liên quan về
hiđrocacbon từ đó nêu ra các phương pháp
chuyển hóa cơ bản.
HS lấy các dẫn chứng cụ t...
LUYỆN TẬP
MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON
VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Biết các phương pháp chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon
- Biết các phương pháp chuyển hóa giữa các loại hiđrocacbon một số dẫn xuất của
hiđrocacbon như dẫn xuất halogen và các dẫn xuất chứa oxi.
- Một số chất thải gây ô nhiểm môi trường trong quá trình chuyển hóa giữa các chất.
2. Kĩ năng
- Ôn tập, hệ thống hóa các kiến thức đã học về hiđrocacbon , dẫn xuất halogen và các dẫn
xuất chứa oxi.
- Viết các PTHH biểu diễn mối quan hệ giữa các loại hiđrocacbon, s chuyển hóa giữa
hiđrocacbon với dẫn xuất halogen và các dẫn xuất chứa oxi.
- Giải các bài tập tổng hợpnội dung liên quan đến nội dung của bài nội dung bảo
vệ môi trường có liên quan.
- Nhận biết một số chất gây ô nhiễm môi trường và tác hại của nó.
- Lập kế hoạch để bảo vệ môi trường sống trong quá trình sản xuất hóa học: Chế biến
dầu mỏ, sản xuất ancol, sản xuất chất giặt rửa và xà phòng...
- Biết cách khử một số chất thải y ô nhiễm môi trường nước như dầu mỡ, chất béo,
chất giặt rửa, xà phòng...
3. Thái độ , tình cảm
ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng chất giặt rửa tổng hợp, c chất
thải là hiđrocacbonnhư dầu , mỡ, chất béo.
II. CHUẨN BỊ
1 Các phiếu học tập gồm:
- Câu hỏi để HS chuẩn bị ôn tập hệ thống hóa.
- Câu hỏi và bài tập để HS củng cố, luyện tập.
2. đồ phóng to biểu diễn mối quan hệ giữa hiđrocacabon một số dẫn xuất của
hiđrocacbon.
3. Nếu điều kiện chuẩn bị nội dung câu hỏi i tập trên các slide, máy chiếu qua
đầu hoặc máy tính và máy chiếu đa năng.
4. Yêu cầu HS chuẩn bmột s thông tin , hình ảnh vô nhiễm môi trường trong các nhà
máy, nghiệp liên quan đến quá trình chuyển hóa giữa các hiđrocacbon hoặc giữa
hiđrocacbon với dẫn xuất halogen. Thí dụ như chế biến dầu mỏ, sản xuất ancol...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung giáo dục môi trường được lồng ghép trong nhng nội dung Hóa học liên
quan.
HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẤN CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Mối liên hệ giữa các loại
hiđrocacbon
GV hướng dẫn HS nghiên cứu các phương
pháp chuyển hóa hiđrocacbon no thành
không no hiđrocacbon thơm ngược
lại
GV yêu cầu HS liên hệ: Các phương pháp
chuyển hóa hiđrocacbon no thành
hiđrocacbon thơm gây ra ô nhiểm môi
HS làm việc độc lập nhân thảo luận
theo nhóm để ôn tập hệ thống hóa lại
các kiến thức đã học liên quan về
hiđrocacbon t đó nêu ra các phương pháp
chuyển hóa cơ bản.
HS lấy các dẫn chứng c thể hoặc sưu tm
LUYỆN TẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - Trang 2
LUYỆN TẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - Người đăng: hanghoa-pcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
LUYỆN TẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON 9 10 95