Ktl-icon-tai-lieu

luyện thi đại học hình phẳng

Được đăng lên bởi Lãnh Khốc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2353 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP VỀ NHÀ
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH PHẲNG
Bài 1: Một hình thoi có một đường chéo có phương trình: x+2y-7=0, một cạnh
có phương trình: x+3y-3=0. Một đỉnh là (0;1). Viết phương trình 3 cạnh và
đường chéo thứ 2 của hình thoi.
Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm M(1;4) và N(6;2). Lập phương trình
đường thẳng qua N sao cho khoảng cách từ M tới đó bằng 2.
Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(3;1). Viết phương trình đường thẳng
qua M và cắt 2 trục tọa độ Ox, Oy tương ứng tại A và B sao cho OA+OB đạt giá
trị nhỏ nhất.
Bài 4: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(1;2),
đường trung tuyến BM và đường phân giác trong CD có phương trình lần lượt là:
2x+y+1=0 và x+y-1=0. Viết phương trình đường thẳng BC.
Bài 5: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho đường thẳng d có phương trình:
2x+3y+1=02x+3y+1=0 và điểm M(1;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua
M tạo với d một góc 450
Bài 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(1;0) và 2
đường thẳng lần lượt chứa đường cao kẽ từ B và C có phương trình: x-2y+1=0;
3x+y+1=0. Tính diện tích tam giác ABC
.
Bài 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có AB=AC,
góc BAC = 900. Biết M(1;-1) là trung điểm của BC và G(2/3;0) là trọng tâm
tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh ABC.
Bài 8: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A.
Có trọng tâm là G(4/3;1/3), Phương trình đường thẳng BC là: x-2y-4=0, phương
trình đường thẳng BG là: 7x-4y-8=0. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C.
Bài 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật có tâm I(1/2;0). Phương trình
đường thẳng AB là: x-2y+2=0 và AB=2AD. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C,D. Biết
rằng A có hoành độ âm.
Bài 10: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;2) và đường thẳng d: x-2y+2=0.
Tìm trên d hai điểm B và C sao cho tam giác ABC vuông ở B và AB=2BC.
Câu 11. Cho ∆ABC có A(5;3); B(−1; 2); C ( −4;5) viết phương trình đường thẳng
đi qua A và chia tam giác ABC thành 2 phần có tỉ số diện tích bằng nhau.
Câu 12. Cho tam giác ABC nhọn, viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC
biết tọa độ chân các đường cao hạ từ A,B,C lần lượt là:

A’(-1;-2) , B’(2;2), C(-1;2).
Câu 13. Cho hình vuông ABCD có đỉnh A(3;0) và C(-4;1) đối diện. Tìm tọa độ
các đỉnh còn lại?
Bài 14: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) và đường thẳng d:

(C ) : ( x − 1) + ( y − 1) = 4; d : x − y − 1 = 0
2

2

Viết phương trình đường tròn (C’) đối xứng với (C) qua d.
Bài 15: Cho tam giác ABC với A(8;0), B(0;6) và C(9;3).
Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Bài 16: T...
BÀI TẬP VỀ NHÀ
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH PHẲNG
Bài 1: Một hình thoi một đường chéo phương trình: x+2y-7=0, một cạnh
phương trình: x+3y-3=0. Một đỉnh (0;1). Viết phương trình 3 cạnh và
đường chéo thứ 2 của hình thoi.
Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm M(1;4) N(6;2). Lập phương trình
đường thẳng qua N sao cho khoảng cách từ M tới đó bằng 2.
Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(3;1). Viết phương trình đường thẳng
qua M cắt 2 trục tọa độ Ox, Oy tương ứng tại A B sao cho OA+OB đạt giá
trị nhỏ nhất.
Bài 4: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(1;2),
đường trung tuyến BM và đường phân giác trong CD có phương trình lần lượt là:
2x+y+1=0 và x+y-1=0. Viết phương trình đường thẳng BC.
Bài 5: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho đường thẳng d phương trình:
2x+3y+1=02x+3y+1=0 điểm M(1;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua
M tạo với d một góc 45
0
Bài 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC đỉnh A(1;0) 2
đường thẳng lần lượt chứa đường cao kẽ từ B và C phương trình: x-2y+1=0;
3x+y+1=0. Tính diện tích tam giác ABC .
Bài 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC AB=AC,
góc BAC = 90
0
. Biết M(1;-1) trung điểm của BC G(2/3;0) trọng tâm
tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh ABC.
Bài 8: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A.
Có trọng tâm là G(4/3;1/3), Phương trình đường thẳng BC là: x-2y-4=0, phương
trình đường thẳng BG là: 7x-4y-8=0. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C.
Bài 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật có tâm I(1/2;0). Phương trình
đường thẳng AB là: x-2y+2=0 và AB=2AD. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C,D. Biết
rằng A có hoành độ âm.
Bài 10: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;2) đường thẳng d: x-2y+2=0.
Tìm trên d hai điểm B và C sao cho tam giác ABC vuông ở B và AB=2BC.
Câu 11. Cho
ó (5;3); ( 1;2); ( 4;5)ABC c A B C
viết phương trình đường thẳng
đi qua A và chia tam giác ABC thành 2 phần có tỉ số diện tích bằng nhau.
Câu 12. Cho tam giác ABC nhọn, viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC
biết tọa độ chân các đường cao hạ từ A,B,C lần lượt là:
luyện thi đại học hình phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luyện thi đại học hình phẳng - Người đăng: Lãnh Khốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
luyện thi đại học hình phẳng 9 10 894