Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi đại học KIT-2: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Được đăng lên bởi Đồng Nguyễn Hữu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi đại học KIT-2: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Đề số 01.

ĐỀ SỐ 01
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Đây là đề thi tự luyện số 01 thuộc khóa học LTĐH KIT-2 : Môn Vật lí (Thầy Đặng Việt Hùng). Để sử dụng hiệu quả, Bạn
cần làm trước các câu hỏi trong đề trước khi so sánh với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết trong video bài giảng (phần 1,
phần 2 và phần 3).

Câu 1: Một nguồn sóng cơ truyền dọc theo đường thẳng, nguồn dao động với phương trình u O  a cos(ωt) cm. Một
điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn một khoảng

λ
, tại thời điểm T/2 có li độ uM = 1,5 cm. Coi biên độ sóng
3

không đổi trong quá trình truyền đi, biên độ của sóng là
A. 2cm.

B. 3 cm.

C. 1,5 cm.

D. 2 3 cm.
Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.
Chu kì dao động của con lắc là 0,4 (s). Chọn trục xx thẳng đứng chiều dương hướng xuống và gốc tọa độ tại vị trí cân
g, gốc thời gian t = 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10. Biết rằng ở thời điểm t
= 1/30 (s) thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng 0. Biên độ dao động của con lắc là
A. 4 cm.
B. 8 cm.
C. 4 2 cm.
D. 5 cm.
Câu 3: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình dao động lần
π
5π 


lượt là x1  A1cos 10t   cm; x 2  3cos 10t   cm . Vật dao động có tốc độ cực đại là 70 cm/s. Biên độ dao
6
6 


động A1 có giá trị là
A. 4 cm.
B. 3 cm.
C. 5 cm.
D. 8 cm.
Câu 4: Một sóng dừng trên dây có bước sóng  và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị
λ
λ
trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là
và
. Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tạ i đó có li độ khác không
8
12
thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là
u
u
u
u
1
1
A. 1 
.
B. 1  
C. 1  2
D. 1   2
u2
u2
u2
u2
3
3

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp.
Biết dung kháng của tụ điện bằng 2 lần cảm kháng của cuộn cảm. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện
trở và điện áp tức thời giữa hai đầu mạch có giá trị tương ứng là 40 V và 60 V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu tụ
điện là
A. –40 V.
B. 40 V.
C. –20 V.
D. 20 V.
Câu 6: Cho mạch điện RC với R = 15 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rô
to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng I1 = 1 A. Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/phút thì
cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch I2 = 6 A. Nếu roto quay với...
Luyện thi đại hc KIT-2: Môn Vt Lí ( Thy Đặng Vit Hùng)
Đề s 01.
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1: Mt nguồn sóng truyền dọc theo đường thng, nguồn dao đng với phương trình
O
u acos(ωt)
cm. Mt
điểm M trên phương truyn sóng cách ngun mt khong
λ
3
, ti thời điểm T/2 có li độ u
M
= 1,5 cm. Coi biên đ sóng
không đổi trong quá trình truyền đi, biên độ ca sóng
A. 2cm. B. 3 cm. C. 1,5 cm. D.
23
cm.
Câu 2: Mt con lc xo treo thng đứng. Kích thích cho con lắc lò xo dao động điều a theo phương thẳng đứng.
Chu kì dao động ca con lc là 0,4 (s). Chn trc xx thẳng đứng chiều dương hướng xung và gc tọa độ ti v trí cân
g, gc thi gian t = 0 khi vật đi qua vị tcân bng theo chiu âm. Ly g = 10 m/s
2
π
2
= 10. Biết rng thời điểm t
= 1/30 (s) thì lực đàn hồi của lò xo có độ ln bằng 0. Biên độ dao động ca con lc là
A. 4 cm. B. 8 cm. C.
42
cm. D. 5 cm.
Câu 3: Mt vt thc hiện đng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tn s phương trình dao đng ln
lượt
. Vật dao động có tốc đ cực đại 70 cm/s. Biên đ dao
động A
1
có giá tr
A. 4 cm. B. 3 cm. C. 5 cm. D. 8 cm.
Câu 4: Mt sóng dừng trên dây có bước sóng và N là một nút sóng. Hai điểm M
1
, M
2
nm v 2 phía ca N và có v
trí cân bng cách N nhng đon lần lượt là
λ
8
λ
12
. cùng mt thời điểm mà hai phần t tạ i đó có li đ khác không
thì t s giữa li độ ca M
1
so vi M
2
A.
1
2
u
1
u
3
. B.
1
2
u
1
u
3

C.
1
2
u
2
u
D.
1
2
u
2
u

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mch gồm điện tr thun, cun cm thun và t điện mc ni tiếp.
Biết dung kháng ca t điện bng 2 ln cm kháng ca cun cm. Ti thời điểm t, điện áp tc thi giữa hai đầu điện
tr và điện áp tc thi giữa hai đầu mch có giá tr tương ứng là 40 V và 60 V. Khi đó điện áp tc thi gia hai đầu t
điện
A. 40 V. B. 40 V. C. 20 V. D. 20 V.
Câu 6: Cho mạch điện RC vi R = 15 . Đặt vào hai đầu đoạn mch mt máy phát đin xoay chiu mt pha. Khi rô
to quay vi tốc đ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiu dng I
1
= 1 A. Khi rô to quay vi tốc đ 2n vòng/phút thì
cường độ dòng điện hiu dng trong mch I
2
=
6
A. Nếu roto quay vi 3n vòng/phút thì dung kháng ca t
A.
25
. B.
18 5
. C. 3 . D.
5
.
Câu 7: Cho đoạn mch mc ni tiếp gồm điện tr thun R, t đin có điện dung C và cuộn dây có độ t cảm L, đin tr
hoạt động r. Biết
22
L CR Cr
. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiu
u U 2 cosωt V
thì điện áp hiu
dng hai đầu đon mch RC gp
5
lần đin áp hiu dụng hai đu cun dây. H sng sut của đon mch bng
A.
3
2
B.
4
5
C.
3
5
D.
5
3
u 8: Đặt điện áp xoay chiu có giá tr hiu dụng không đổi 150 V vào đoạn mch AMB gồm đon AM ch chứa đin
tr R, đon mch MB cha t điện điện dung C mc ni tiếp vi mt cun cm thuần có độ t cảm L thay đổi được.
Biết sau khi thay đổi độ t cảm L thì điện áp hiu dụng hai đu mạch MB tăng
22
lần và dòng đin trong mạch trưc
sau khi thay đổi lch pha nhau mt góc π/2. Tìm điện áp hiu dụng hai đu mạch AM khi chưa thay đổi L?
ĐỀ S 01
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIT HÙNG
Đây đ thi t luyn s 01 thuc khóa học LTĐH KIT-2 : Môn Vt (Thầy Đặng Vit Hùng). Để s dng hiu qu, Bn
cn làm trước các câu hi trong đề trước khi so sánh với đáp án hướng dn gii chi tiết trong video bài ging (phn 1,
phn 2 và phn 3).
Luyện thi đại học KIT-2: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi đại học KIT-2: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng) - Người đăng: Đồng Nguyễn Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Luyện thi đại học KIT-2: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng) 9 10 340