Ktl-icon-tai-lieu

luyện thi đại học môn toán

Được đăng lên bởi 1413673
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa CHINH PHỤC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN – ĐẶNG VIỆT HÙNG – NGUYỄN THẾ DUY – VŨ VĂN BẮC

CÔNG PHÁ ĐIỂM 8-9 MÔN TOÁN – PHẦN 1
Thầy Đặng Việt Hùng – MOON.VN
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN

PHẦN 1 : ĐỀ BÀI
(Cố gắng vận hết công lực trước khi xem giải nhé các em)
( 2 x + 3 y + 1) x − y + 1 = 1 + 2 x 2 + 11xy + 12 y 2

Câu 1. Giải hệ phương trình 
 x + 4 y − 1 + 2 x 2 + x + 6 = x + y + 3
Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm E (2;3) thuộc đoạn thẳng BD, các điểm
H (−2;3) và K (2; 4) lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm E trên AB và AD. Xác định toạ độ các đỉnh
A, B, C, D của hình vuông ABCD.

Câu 3. Giải phương trình

1
2x + 6
trên tập số thực.
= 2
x + 2 x + 2x + 4

1
+
3x + 3

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A(1; 2) có góc ABC = 300 , đường thẳng
d : 2 x − y − 1 = 0 là tiếp tuyến tại B của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ các điểm B và C.

(

)(

)

2 xy = xy + y + 2 − y 2 x + 1
y +1 +1

Câu 5. Giải hệ phương trình 
8 x + 4 y + 16 = 5 − xy + 2 2 x + y + 2 xy + 3
Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(3; 0) và trung điểm của BC là I ( 6;1) .
Đường thẳng AH có phương trình x + 2 y − 3 = 0 . Gọi D, E lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C của tam
giác ABC. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết đường thẳng DE: x – 2 = 0 và điểm D có tung độ
dương.

Câu 7. Giải phương trình

( x − 2)

Câu 8. Giải bất phương trình

2x −1 =

( 35 − 12 x )

2 x3 − x 2 − 14 x + 4
+ 5 x − 1.
x+2

x 2 − 1 > 12 x

(

Câu 9. Giải bất phương trình 4 ( x + 1) < ( 2 x + 10 ) 1 − 2 x + 3
2

)

2

PHẦN 2: LỜI GIẢI CHI TIẾT
(Nếu có nhầm lẫn, sai sót mong các em thông cảm)
( 2 x + 3 y + 1) x − y + 1 = 1 + 2 x 2 + 11xy + 12 y 2
Câu 1. Giải hệ phương trình 
 x + 4 y − 1 + 2 x 2 + x + 6 = x + y + 3
Lời giải

Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016!

Khóa CHINH PHỤC ĐIỂM 10 MÔN TOÁN – ĐẶNG VIỆT HÙNG – NGUYỄN THẾ DUY – VŨ VĂN BẮC
x − y +1 ≥ 0
 2
2
2 x + 11xy + 12 y ≥ 0
ĐK: 
x + 4 y −1 ≥ 0
2 x 2 + x + 6 ≥ 0

Khi đó (1) ⇔ ( 2 x + 3 y + 1)

(*)

(

)

x − y + 1 − 1 + 2 x + 3 y − 2 x 2 + 11xy + 12 y 2 = 0

(3)

Từ (*) ⇒ ( x − y + 1) + ( x + 4 y − 1) ≥ 0 ⇒ 2 x + 3 y ≥ 0
3

 x = − 5
x − y +1 = 0
Dấu " = " xảy ra ⇔ 
⇔
x + 4 y −1 = 0
y = 2

5
Thử lại ta thấy không thỏa mãn hệ nên dấu " = " không xảy ra ⇒ 2 x + 3 y > 0

⇒ H = 2 x + 3 y + 2 x 2 + 11xy + 12 y 2...
Khóa
CHINH PHC ĐIM 10 MÔN TOÁN
ĐẶNG VIT HÙNG – NGUYN TH DUY – VŨ VĂN BC
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đt đim s cao nht trong kì thi THPT Quc gia 2016!
CÔNG PHÁ ĐIỂM 8-9 MÔN TOÁN – PHẦN 1
Thy Đặng Vit Hùng – MOON.VN
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
PHN 1 : ĐỀ BÀI
(C gng vn hết công lc trước khi xem gii nhé các em)
Câu 1. Gii h phương trình
( )
2 2
2
2 3 1 1 1 2 11 12
4 1 2 6 3
x y x y x xy y
x y x x x y
+ + + = + + +
+ + + + = + +
Câu 2. Trong mt phng ta độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Đim
(2;3)
E thuc đon thng BD, các đim
( 2;3)
H
(2;4)
K ln lượt hình chiếu vuông góc ca đim E trên AB AD. Xác định to độ các đỉnh
A, B, C, D ca hình vuông ABCD.
Câu 3. Gii phương trình
2
2 4
3 3 2
x
x x
x x
+
+ =
+ +
+ +
trên tp s thc.
Câu 4. Trong mt phng ta độ Oxy, cho tam giác ABC vuông ti
(1;2)
A có góc
0
30
ABC = , đường thng
: 2 1 0
d x y
=
là tiếp tuyến ti B ca đường tròn ngoi tiếp tam giác ABC. Tìm ta độ các đim BC.
Câu 5. Gii h phương trình
(
)
(
)
2 2 2 1 1 1
8 4 16 5 2 2 2 3
xy xy y y x y
x y xy x y xy
= + + + + +
+ + = + + + +
Câu 6. Trong mt phng ta độ Oxy, cho tam giác ABC có trc tâm H(3; 0)trung đim ca BC
(
)
6;1
I
.
Đường thng AH có phương trình
2 3 0
x y
+ =
. Gi D, E ln lượtchân đường cao k t BC ca tam
giác ABC. Xác định ta độ các đỉnh ca tam giác ABC, biết đường thng DE: x2 = 0 và đim D có tung độ
dương.
Câu 7. Gii phương trình
( )
3 2
2 14 4
2 2 1 5 1.
2
x x x
x x x
x
+
= +
+
Câu 8. Gii bt phương trình
( )
2
35 12 1 12
x x x
>
Câu 9. Gii bt phương trình
( ) ( )
(
)
2
2
4 1 2 10 1 2 3
x x x+ < + +
PHN 2: LI GII CHI TIT
(Nếu có nhm ln, sai sót mong các em thông cm)
Câu 1. Gii h phương trình
( )
2 2
2
2 3 1 1 1 2 11 12
4 1 2 6 3
x y x y x xy y
x y x x x y
+ + + = + + +
+ + + + = + +
Li gii
luyện thi đại học môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luyện thi đại học môn toán - Người đăng: 1413673
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
luyện thi đại học môn toán 9 10 599