Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi đại học môn toán

Được đăng lên bởi hungdenbt
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

03. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ TƯƠNG GIAO
Thầy Đặng Việt Hùng
Xét các hàm số y = f ( x) có đồ thị là (C), tập xác định D1 và hàm số y = g ( x) có đồ thị là (C’), tập xác định
là D2. Khi đó số nghiệm của phương trình f ( x) = g ( x) với x ∈ ( D1 ∩ D2 ) chính là số giao điểm của hai đồ
thị đã cho.
Phương trình f ( x) = g ( x) hay f ( x) − g ( x) = 0 ⇔ h( x) = 0 được gọi là phương trình hoành độ giao điểm của
hai đồ thị hàm số.

Ví dụ 1: [ĐVH]. Biện luận theo m số giao điểm của hai đồ thị cho dưới đây :
 y = x3 − 3x − 2
a) 
 y = m ( x − 2)

2x + 1

y =
b) 
x+2
 y = 2 x + m
Hướng dẫn giải:

 y = x3 − 3x − 2
a) 
 y = m ( x − 2)

(

 y = x 4 + x 2 + 1
c) 
2
 y = (1 − m ) x + 2m

)

Phương trình hoành độ giao điểm: x3 − 3x − 2 = m ( x − 2 ) ⇔ ( x − 2 ) x 2 + 2 x + 1 = m ( x − 2 ) , (1)
x = 2
⇔
2
2
( x + 1) = m ⇔ h ( x ) = x + 2 x + 1 − m = 0, ( 2 )
Số giao điểm của hai đồ thị là số nghiệm của phương trình (1).
Do (1) là phương trình bậc ba nên có tối đa ba nghiệm, khi đó số giao điểm tối đa của hai đồ thị là 3.
Hai đồ thị cắt nhau tại 1 điểm khi (1) chỉ có một nghiệm.
Điều đó xảy ra khi (2) vô nghiệm, hoặc có nghiệm kép x = 2.
 ∆′ < 0
1 − (1 − m ) < 0 ⇔ m < 0
 ′

∆
=
0

Từ đó ta có điều kiện tương ứng  
⇔  m = 0
⇔ m < 0.


→
vn
b

o
 −1 = 2
=2
 x = −

2a

Hai đồ thị cắt nhau tại 2 điểm khi (1) có hai nghiệm phân biệt.
Điều đó xảy ra khi (2) có nghiệm kép khác x = 2, hoặc có hai nghiệm phân biệt và trong đó một nghiệm là x = 2.
  ∆′ = 0


→m = 0
 x = − b ≠ 2

2a
Ta có điều kiện  

  ∆′ > 0 ⇔  m > 0 
→m = 9


  h ( 2 ) = 0  m = 9
Hai đồ thị cắt nhau tại 3 điểm khi (1) có ba nghiệm phân biệt.
 ∆′ > 0
m > 0
Điều đó xảy ra khi (2) có hai nghiệm phân biệt và đều khác 2 ⇔ 
⇔
 h ( 2 ) ≠ 0  m ≠ 9

Kết luận:
+ Hai đồ thị cắt nhau tại một điểm khi m < 0.
+ Hai đồ thị cắt nhau tại hai điểm khi m = 0 hoặc m = 9.
+ Hai đồ thị cắt nhau tại ba điểm phân biệt khi m > 0 và m ≠ 9.
2x + 1

y =
b) 
x + 2 . Điều kiện: x ≠ −2.
 y = 2 x + m
Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH môn Toán 2015 tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH 2015!

Khóa học LTĐH môn Toán 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

2x + 1
= 2 x + m ⇔ 2 x 2 + ( m + 2 ) x + 2m − 1 = 0 ⇔ h ( x ) = 0, (1) .
x+2
Số giao điểm của hai đồ thị là số nghiệm khác −2 của phương trình (1).
Do (1) là phương trình bậc hai nên có tối đa hai nghiệm, khi đó số giao điểm tối đa của hai đồ ...
Khóa hc LTĐH môn Toán 2015Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn khóa LTĐH môn Toán 2015 ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k TSĐH 2015!
Xét các hàm s
( )
=
y f x
đồ th là (C), tp xác định D
1
hàm s
( )
=
y g x
đồ th (C’), tp xác định
D
2
. Khi đó s nghim ca phương trình
( ) ( )
=
f x g x
vi
(
)
1 2
chính s giao đim ca hai đồ
th đã cho.
Phương trình
( ) ( )
=
f x g x
hay
( ) ( ) 0 ( ) 0
= =
f x g x h x được gi phương trình hoành độ giao đim ca
hai đồ th hàm s.
Ví d 1: [ĐVH].
Bin lun theo m s giao đim ca hai đồ th cho dưới đây :
a)
( )
3
3 2
2
=
=
y x x
y m x
b)
2 1
2
2
+
=
+
= +
x
y
x
y x m
c)
( )
4 2
2
1
1 2
= + +
= +
y x x
y m x m
Hướng dn gii:
a)
( )
3
3 2
2
=
=
y x x
y m x
Ph
ươ
ng trình hoành
độ
giao
đ
i
m:
( ) ( )
(
)
( ) ( )
3 2
3 2 2 2 2 1 2 , 1
= + + = x x m x x x x m x
( ) ( ) ( )
2
2
2
1 2 1 0, 2
=
+ = = + + =
x
x m h x x x m
S
giao
đ
i
m c
a hai
đồ
th
là s
nghi
m c
a ph
ươ
ng trình (1).
Do (1) là ph
ươ
ng trình b
c ba nên có t
i
đ
a ba nghi
m, khi
đ
ó s
giao
đ
i
m t
i
đ
a c
a hai
đồ
th
là 3.
Hai
đồ
th
c
t nhau t
i 1
đ
i
m khi (1) ch
có m
t nghi
m.
Đ
i
u
đ
ó x
y ra khi (2) vô nghi
m, ho
c có nghi
m kép x = 2.
T
đ
ó ta có
đ
i
u ki
n t
ươ
ng
ng
( )
0
1 1 0 0
0
0.
0
2
1 2
2
<
< <
=
<
=

= − =
=
o
m m
m
m
vn
b
x
a
Hai
đồ
th
c
t nhau t
i 2
đ
i
m khi (1) có hai nghi
m phân bi
t.
Đ
i
u
đ
ó x
y ra khi (2) có nghi
m kép khác x = 2, ho
c có hai nghi
m phân bi
t và trong
đ
ó m
t nghi
m là x = 2.
Ta có
đ
i
u ki
n
( )
0
0
2
2
0
0
9
2 0
9
=
 =
=
>
>
=
=
=
m
b
x
a
m
m
h
m
Hai
đồ
th
c
t nhau t
i 3
đ
i
m khi (1) có ba nghi
m phân bi
t.
Đ
i
u
đ
ó x
y ra khi (2) có hai nghi
m phân bi
t và
đề
u khác 2
( )
0
0
2 0
9
>
>
m
h
m
Kết lun:
+ Hai
đồ
th
c
t nhau t
i m
t
đ
i
m khi m < 0.
+ Hai
đồ
th
c
t nhau t
i hai
đ
i
m khi m = 0 ho
c m = 9.
+ Hai
đồ
th
c
t nhau t
i ba
đ
i
m phân bi
t khi m > 0 và m
9.
b)
2 1
2
2
+
=
+
= +
x
y
x
y x m
.
Đ
i
u ki
n: x
2.
03. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ TƯƠNG GIAO
Thầy Đặng Việt Hùng
Luyện thi đại học môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi đại học môn toán - Người đăng: hungdenbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Luyện thi đại học môn toán 9 10 856