Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi ĐH Môn: Hoá học Lần 27

Được đăng lên bởi tienvanlam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn : GV Lê Thanh Giang

ĐT:0979740180

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 27. NĂM HỌC 2011
Môn: Hoá học
(Thời gian 90 phút)
001: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần
theo thứ tự
A. M < X < Y < R.
B. M < X < R < Y.
C. Y < M < X < R.
D. R < M < X < Y.
002: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là

63
29

Cu và

65
29

Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54.

63
29

Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị Cu là
A. 73%.
B. 50%.
C. 54%.
D. 27%.
003: Lưu huỳnh trong SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với :
A. H2S, O2, nước Br2.
B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.
D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.
004: Để nhận ra các khí CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:
A. Nước brom và NaOH.
B. NaOH và Ca(OH)2.
C. Nước brom và Ca(OH)2 .
D. KMnO4 và NaOH.
005: Trong số các dung dịch: Na 2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7
là:
A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.
B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.
C. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.
006: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng
độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)
A. 0,75M.
B. 0,5M.
C. 0,25M.
D. 1M.
007: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. NH3, SO2, CO, Cl2.
B. N2, NO2, CO2, CH4, H2. C. NH3, O2, N2, CH4, H2.
D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.
008: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, thu
được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S =
32; Fe = 56; Zn = 65)
A. 9,52.
B. 7,25.
C. 8,98.
D. 10,27.
009: Có phản ứng: X + HNO3 → Fe(NO?3)3 + NO ↑ H?2O
+
Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6
010: Nung hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn B có khối lượng bằng 50,4%
khối lượng của hỗn hợp A. Phần trăm khối lượng hai chất trên trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 40% và 60%.
B. 30% và 70%.
C. 25% và 75%.
D. 20% và 80%.
011: Có 2 chất A và B chỉ chứa chức axit cacboxylic:
+) Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, thu được 2 mol H2
+) Lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, thu được a mol H2
Giá trị a là:
A. 1mol.
B. 1,5mol.
C. 2,5mol.
D. 3mol.
012: Hidro hóa chất A (C4H6O) được rượu n-butilic.Số công thức cấu tạo mạch hở có th...
Biên soạn : GV Lê Thanh Giang ĐT:0979740180
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 27. NĂM HỌC 2011
Môn: Hoá học
(Thời gian 90 phút)
001: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19). Đâm điện của các nguyên tố tăng dần
theo thứ tự
A. M < X < Y < R. B. M < X < R < Y. C. Y < M < X < R. D. R < M < X < Y.
002: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là
Cu
63
29
65
29
Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54.
Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị
Cu
63
29
A. 73%. B. 50%. C. 54%. D. 27%.
003: Lưu huỳnh trong SO
2
luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với :
A. H
2
S, O
2
, nước Br
2
. B. dung dịch NaOH, O
2
, dung dịch KMnO
4
.
C. O
2
, nước Br
2
, dung dịch KMnO
4
. D. dung dịch KOH, CaO, nước Br
2
.
004: Để nhận ra các khí CO
2
, SO
2
, H
2
S, N
2
cần dùng các dung dịch:
A. Nước brom và NaOH. B. NaOH và Ca(OH)
2
.
C. Nước brom và Ca(OH)
2
. D. KMnO
4
và NaOH.
005: Trong số các dung dịch: Na
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, C
6
H
5
ONa, những dung dịch pH > 7
là:
A. KCl, C
6
H
5
ONa, CH
3
COONa. B. Na
2
CO
3
, NH
4
Cl, KCl.
C. NH
4
Cl, CH
3
COONa, NaHSO
4
. D. Na
2
CO
3
, C
6
H
5
ONa, CH
3
COONa.
006: Khi cho 100ml dung dch KOH 1M vào 100ml dung dch HCl thu đưc dung dch có cha 6,525 gam cht tan. Nng
đ mol (hoc mol/l) ca HCl trong dung dch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)
A. 0,75M. B. 0,5M. C. 0,25M. D. 1M.
007: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. NH
3
, SO
2
, CO, Cl
2
. B. N
2
, NO
2
, CO
2
, CH
4
, H
2
. C. NH
3
, O
2
, N
2
, CH
4
, H
2
. D. N
2
, Cl
2
, O
2
, CO
2
, H
2
.
008: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu
được 1,344 lít hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S =
32; Fe = 56; Zn = 65)
A. 9,52. B. 7,25. C. 8,98. D. 10,27.
009: Có phản ứng: X + HNO
3
→ Fe(NO?
3
)
3
+ NO
+ H?
2
O
Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6
010: Nung hỗn hợp A gồm CaCO3 CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn B khối lượng bằng 50,4%
khối lượng của hỗn hợp A. Phần trăm khối lượng hai chất trên trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 40% và 60%. B. 30% và 70%. C. 25% và 75%. D. 20% và 80%.
011: Có 2 chất A và B chỉ chứa chức axit cacboxylic:
+) Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, thu được 2 mol H2
+) Lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, thu được a mol H2
Giá trị a là:
A. 1mol. B. 1,5mol. C. 2,5mol. D. 3mol.
012: Hidro hóa chất A (C4H6O) được rượu n-butilic.Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có của A là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
013: Trong dãy biên hóa:
C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → C2H5OH
Sô phản ứng oxi hóa – khử là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
014: Hỗn hợp X gôm N2 và H2 có M = 7,2 đvC . Sau khi tiên hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có M
= 8 đvC . Hiệu suất phản ứng tổng hợp là:
Tài liệu lưu hành nội bộ Trang 1
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học Lần 27 - Trang 2
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học Lần 27 - Người đăng: tienvanlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học Lần 27 9 10 954