Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi ĐH Môn: Hoá học Lần 29

Được đăng lên bởi tienvanlam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn : GV Lê Thanh Giang

ĐT:0979740180

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 29 . NĂM HỌC 2011
Môn: Hoá học
(Thời gian 90 phút)
Câu 1: Tính khử của các nguyên tử Na, K, Al, Mg được xếp theo thứ tự tăng dần là:
A. K, Na, Mg, Al.
B. Al, Mg, Na, K.
C. Mg, Al, Na, K.
D. Al, Mg, K, Na.
Câu 2: Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do:
A. nhôm có tính khử mạnh hơn sắt.
B. trên bề mặt nhôm có lớp Al2O3 bền vững bảo vệ.
C. nhôm có tính khử yếu hơn sắt.
D.trên bề mặt nhôm có lợp Al(OH) 3 bảo vệ.
Câu 3: Khi nung hỗn hợp gồm Al, CuO, MgO, FeO( lượng vừa đủ), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta
thu được chất rắn A gồm các chất sau:
A. Cu, Al2O3 , Mg, Fe.
B. Cu, FeO, Mg, Al2O3.
C. Cu, Fe, Al, MgO, Al2O3.
D. Cu, Fe, Al2O3, MgO.
Câu 4: Trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố: Al, Na, Mg, Fe (ở trạng thái cơ bản) có số electron độc thân lần
lượt là:
A. 1, 1, 0, 4.
B. 3, 1, 2, 2.
C. 1, 1, 2, 8.
D. 3, 1, 2, 8.
Câu 5: Cho 13,7 gam kim loại Ba vào 200 ml dung dịch FeSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta
thu được kết tủa có khối lượng là:
A. 28,9 gam.
B. 5,6 gam.
C. 32,3 gam.
D. 9 gam.
Câu 6: Cho các chất: MgO, CaCO3, Al2O3, dung d ịch HCl, NaOH, CuSO4,NaHCO3,.Khi cho các chất trên tác
dụng với nhau từng đôi một thì tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là:
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Câu 7: Để tinh chế quặng boxit ( Al2O3 có lẫn SiO2 và Fe2O3) người ta cho quặng (dạng bột) lần lượt tác dụng
với các chất:
A. NaOH, CO2.
B. HCl, CO2.
C. NaOH, CuCl2.
D.HCl v à NH3.
Câu 8: Cho m gam NaOH tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 , được dung dịch A. Cô cạn A được
chất rắn B, nung B đến khối lượng không đổi thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m là:
A. 4,96 gam.
B. 8 gam.
C. 3,2 gam.
D. 12 gam.
Câu 9: Để phân biệt các chất rắn: NaCl, CaCO3, BaSO4, Al(NO3)3 ta cần dùng các thuốc thử là:
A. H2O và NaOH.
B. HCl và NaCl.
C. H2O và CO2.
D. AgNO3.
Câu 10: Khi điện phân dung dịch NaCl thì ở catốt xảy ra quá trình :
A. khử Na+.
B. khử H2O.
C. oxihoa Cl-.
D. khử Cl-.
Câu 11: Ta tiến hành các thí nghiệm: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian ta thấy hiện tượng
là:
A. dung dịch có màu xanh đậm hơn.
B. dung dịch có màu vàng nâu.
C. màu của dung dịch bị nhạt dần.
D. dung dịch có màu đỏ nâu.
Câu 12: Nung nóng m gam hốn hợp A gồm oxit sắt FexOy và Al , Sau khi phản ứng xảy ra xong ( hiệu suất
100%) ta được chất rắn B. Chất rắn B tác dụng vừa hết với 280 ml dung dịch NaOH 1M. thấy có 6,72 lít
khí H2 (đktc) bay ra và còn lại 5,04 gam chất rắn.Công thức c...
Biên soạn : GV Lê Thanh Giang ĐT:0979740180
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 29 . NĂM HỌC 2011
Môn: Hoá học
(Thời gian 90 phút)
Câu 1: Tính khử của các nguyên tử Na, K, Al, Mg được xếp theo thứ tự tăng dần là:
A. K, Na, Mg, Al. B. Al, Mg, Na, K.
C. Mg, Al, Na, K. D. Al, Mg, K, Na.
Câu 2: Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do:
A. nhôm có tính khử mạnh hơn sắt. B. trên bề mặt nhôm có lớp Al
2
O
3
bền vững bảo vệ.
C. nhôm có tính khử yếu hơn sắt. D.trên bề mặt nhôm có lợp Al(OH)
3
bảo vệ.
Câu 3: Khi nung hỗn hợp gồm Al, CuO, MgO, FeO( lượng vừa đủ), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta
thu được chất rắn A gồm các chất sau:
A. Cu, Al
2
O
3
, Mg, Fe. B. Cu, FeO, Mg, Al
2
O
3
.
C. Cu, Fe, Al, MgO, Al
2
O
3
. D. Cu, Fe, Al
2
O
3
, MgO.
Câu 4: Trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố: Al, Na, Mg, Fe (ở trạng thái cơ bản) có số electron độc thân lần
lượt là:
A. 1, 1, 0, 4. B. 3, 1, 2, 2.
C. 1, 1, 2, 8. D. 3, 1, 2, 8.
Câu 5: Cho 13,7 gam kim loại Ba vào 200 ml dung dịch FeSO
4
1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta
thu được kết tủa có khối lượng là:
A. 28,9 gam. B. 5,6 gam. C. 32,3 gam. D. 9 gam.
Câu 6: Cho các chất: MgO, CaCO
3
, Al
2
O
3
, dung d ịch HCl, NaOH, CuSO
4,
NaHCO
3
,.Khi cho các chất trên tác
dụng với nhau từng đôi một thì tổng số cặp chất phản ứng được với nhau là:
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 7: Để tinh chế quặng boxit ( Al
2
O
3
có lẫn SiO
2
và Fe
2
O
3
) người ta cho quặng (dạng bột) lần lượt tác dụng
với các chất:
A. NaOH, CO
2
. B. HCl, CO
2
.
C. NaOH, CuCl
2.
D.HCl v à NH
3
.
Câu 8: Cho m gam NaOH tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HNO
3
, được dung dịch A. Cô cạn A được
chất rắn B, nung B đến khối lượng không đổi thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m là:
A. 4,96 gam. B. 8 gam. C. 3,2 gam. D. 12 gam.
Câu 9: Để phân biệt các chất rắn: NaCl, CaCO
3
, BaSO
4
, Al(NO
3
)
3
ta cần dùng các thuốc thử là:
A. H
2
O và NaOH. B. HCl và NaCl.
C. H
2
O và CO
2
. D. AgNO
3
.
Câu 10: Khi điện phân dung dịch NaCl thì ở catốt xảy ra quá trình :
A. khử Na
+
. B. khử H
2
O. C. oxihoa Cl
-
. D. khử Cl
-
.
Câu 11: Ta tiến hành các thí nghiệm: Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO
4
, sau một thời gian ta thấy hiện tượng
là:
A. dung dịch có màu xanh đậm hơn. B. dung dịch có màu vàng nâu.
C. màu của dung dịch bị nhạt dần. D. dung dịch có màu đỏ nâu.
Câu 12: Nung nóng m gam hốn hợp A gồm oxit sắt Fe
x
O
y
và Al , Sau khi phản ứng xảy ra xong ( hiệu suất
100%) ta được chất rắn B. Chất rắn B tác dụng vừa hết với 280 ml dung dịch NaOH 1M. thấy có 6,72 lít
khí H
2
(đktc) bay ra và còn lại 5,04 gam chất rắn.Công thức của oxit sắt (Fe
x
O
y
) và giá trị của m là:
A. FeO và 14,52 gam. B. Fe
2
O
3
và 14,52 gam.
C. Fe
3
O
4
và 14,52 gam. D. Fe
3
O
4
và 13,2 gam
Câu 13: Dãy gồm các chất khi cho tác dụng với Fe đều tạo hợp chất Fe
2+
là:
A. CuSO
4
, HCl, FeCl
3
. B. HCl, HNO
3
, Cl
2
.
C. FeCl
3
, S, H
2
SO
4
(đ, n). D. O
2
, H
2
SO
4
(l), HNO
3
.
Tài liệu lưu hành nội bộ Trang 1
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học Lần 29 - Trang 2
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học Lần 29 - Người đăng: tienvanlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học Lần 29 9 10 620