Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi ĐH môn Toán Bài toán về quỹ tích phức - Thầy Đặng Việt Hùng

Được đăng lên bởi Snow Storm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

02. BÀI TOÁN VỀ QUỸ TÍCH PHỨC – P2
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]

LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP CÓ TẠI WEBSITE MOON.VN
[Tab Toán học – Khóa Chuyên đề LTĐH – Chuyên đề Số phức]
III. MỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO VỀ QUỸ TÍCH PHỨC
Cho hai số phức z1 và z2 được biểu diễn bởi các điểm tương ứng là M1 và M2. Khi đó z1 − z2 = M 1 M 2
Chứng minh:
Giả sử z1 = x1 + y1i ; z1 = x2 + y2i → M1(x1 ; y1), M2(x2 ; y2).
Từ đó ta được:
 z − z = ( x − x )2 + ( y − y )2
 z1 − z2 = ( x1 + y1i ) − ( x2 + y2i ) = ( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) i
1
2
1
2
 1 2
Khi đó 
⇔
 M 1M 2 = ( x1 − x2 ) 2 + ( y1 − y2 ) 2
 M 1M 2 = ( x2 − x1 ; y2 − y1 )



→ z1 − z2 = M 1M 2
Ví dụ 1: [ĐVH]. Tìm quỹ tích các điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn z − 4i + z + 4i = 10 , (1)
Hướng dẫn giải:
Gọi M là điểm biểu diễn số phức z
A là điểm biểu diễn số phức z1 = 4i ⇒ A(0; 4)
B là điểm biểu diễn số phức z2 = –4i ⇒ B(0; –4)
Khi đó, (1) ⇔ MA + MB = 10, (2)
Hệ thức trên chứng tỏ quỹ tích các điểm M(z) là elip nhận A, B làm các tiêu điểm.
x2 y2
Gọi phương trình của elip là 2 + 2 = 1, (b > a; b 2 = a 2 + c 2 )
a
b
Từ (2) ta có 2a =10 ⇒ a = 5.
AB = 2c ⇔ 8 = 2c ⇒ c = 4, từ đó b2 = a2 + c2 = 41
x2 y 2
Vậy quỹ tích M(z) là Elip có phương trình
+
=1
25 41

(

)

Ví dụ 2: [ĐVH]. Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức 1 + i 3 z + 2
trong đó z − 1 ≤ 2 .
Hướng dẫn giải:
w−2
Đặt w = 1 + i 3 z + 2 thì z =
.
1+ i 3
w−2
Do đó theo giả thiết z − 1 ≤ 2 ⇔
−1 ≤ 2 ⇔ w − 3 + i 3 ≤ 2 1+ i 3 ⇔ w − 3 + i 3 ≤ 4 .
1+ i 3

(

)

(

( )
+ ( y − 3)

)

(

)

Vậy tập hợp cần tìm là hình tròn có tâm I 3; 3 , bán kính R = 4 kể cả đường tròn biên.
Đó là hình tròn có phương trình ( x − 3)

2

2

≤ 16 .

 z − 4 − 2i
 z + 2 = λi (1)
Ví dụ 3*: [ĐVH]. Giải hệ phương trình sau với ẩn là số phức z và λ là tham số 
 z − 2 =1
(2)
 z + 2i

Hướng dẫn giải:
+) Gọi A, B theo thứ tự là các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức 4 + 2i , −2 . Khi đó tập hợp
điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn (1) là đường tròn đường kính AB, trừ hai điểm A và B. Đường tròn
Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để hướng đến kì thi THPT Quốc gia!

Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

này có tâm E biểu diễn số phức 1 + i và bán kính R =

( x − 1)

2

Facebook: LyHung95

1
6 + 2i = 3 + i = 10 nên có phương trình là
2

+ ( y − 1) = 10
2

(1’)
+) Gọi C, D theo thứ tự là các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức 2, −2i ...
Khóa hc LTĐH môn ToánThy ĐNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia các gói hc trc tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán ti Moon.vn để hướng đến kì thi THPT Quc gia!
LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP CÓ TI WEBSITE MOON.VN
[Tab Toán hc – Khóa Chuyên đề LTĐH – Chuyên đề S phc]
III. MT S DNG TOÁN NÂNG CAO V QU TÍCH PHC
Cho hai s phc z
1
z
2
được biu din bi các đim tương ng là M
1
M
2
. Khi đó
=
1 2 1 2
z z M M
Chng minh:
Gi s z
1
= x
1
+ y
1
i ; z
1
= x
2
+ y
2
i → M
1
(x
1
; y
1
), M
2
(x
2
; y
2
).
T đó ta được:
Khi đó
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2
1 2 1 2 1 2
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
2 2
1 2 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2
;
z z x x y y
z z x y i x y i x x y y i
M M x x y y
M M x x y y
= +
= + + = +
=
= +
1 2 1 2
z z M M
 =
Ví d 1: [ĐVH]. Tìm qu tích các đim M biu din s phc z tha mãn
4 4 10
z i z i
+ + =
, (1)
Hướng dn gii:
Gi Mđim biu din s phc z
Ađim biu din s phc z
1
= 4i A(0; 4)
Bđim biu din s phc z
2
= –4i B(0; –4)
Khi đó, (1) MA + MB = 10, (2)
H thc trên chng t qu tích các đim M(z) là elip nhn A, B làm các tiêu đim.
Gi phương trình ca elip là
2 2
2 2
1,( ; )
x y
b a b a c
a b
+ = > = +
T (2) ta có 2a =10 a = 5.
AB = 2c 8 = 2c c = 4, t đó b
2
= a
2
+ c
2
= 41
Vy qu tích M(z) là Elip có phương trình
2 2
1
x y
+ =
Ví d 2: [ĐVH]. Xác định tp hp các đim M trên mt phng phc biu din các s phc
(
)
1 3 2
i z
+ +
trong đó
1 2
z
.
Hướng dn gii:
Đặt
(
)
1 3 2
w i z
= + +
thì
2
1 3
w
z
i
=
+
.
Do đó theo gi thiết
1 2
z
2
1 2
1 3
w
i
+
(
)
3 3 2 1 3
w i i
+ +
(
)
3 3 4
w i
+
.
Vy tp hp cn tìm là hình tròn có tâm
(
)
3; 3
I
, bán kính R = 4 k c đường tròn biên.
Đó là hình tròn có phương trình
( )
(
)
2
2
3 3 16
x y
+
.
Ví d 3*: [ĐVH]. Gii h phương trình sau vi n là s phc zλ là tham s
4 2
(1)
2
2
1 (2)
2
z i
i
z
z
z i
= λ
+
=
+
Hướng dn gii:
+) Gi A, B theo th t là các đim trong mt phng phc biu din các s phc
4 2
i
+
,
2
. Khi đó tp hp
đim M biu din s phc z tha mãn (1) là đường tròn đường kính AB, tr hai đim AB. Đường tròn
02. BÀI TOÁN VỀ QUỸ TÍCH PHỨC – P2
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Luyện thi ĐH môn Toán Bài toán về quỹ tích phức - Thầy Đặng Việt Hùng - Trang 2
Luyện thi ĐH môn Toán Bài toán về quỹ tích phức - Thầy Đặng Việt Hùng - Người đăng: Snow Storm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Luyện thi ĐH môn Toán Bài toán về quỹ tích phức - Thầy Đặng Việt Hùng 9 10 973