Ktl-icon-tai-lieu

LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP

Được đăng lên bởi Việt Đặng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng tiÓu häc Trần Quốc Toản

LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp…………….
ĐỀ BÀI:
- Viết số 5 và số 8 mỗi số viết 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết chữ k và chữ g mỗi chữ viết hai dòng cỡ vừa.
Viết câu:
Nắng đã lên. Lúa trên nương đã chín.
Trai gái bản mường cùng vui vào hội.

Trêng tiÓu häc Trần Quốc Toản

LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp…………….
ĐỀ BÀI:
- Viết số 2 và số 4 mỗi số viết 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết chữ b và chữ o mỗi chữ viết hai dòng cỡ vừa.
Viết câu: Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào.

Trêng tiÓu häc Trần Quốc Toản

®Ò thi viÕt ch÷ vµ tr×nh bµy bµi ®Ñp n¨m häc 2007-2008

Ngµy thi: 25/4/2008
Bµi thi thø hai cña häc sinh líp 1
(thêi gian: 35 phót)
1. Em h·y chÐp l¹i khæ th¬ sau b»ng ch÷ ®øng nÐt thanh, nÐt ®Ëm hoÆc ch÷ nghiªng
nÐt thanh, nÐt ®Ëm (cì ch÷ nhá):

Tr¨ng cña mçi ngêi

MÑ b¶o: tr¨ng nh lìi liÒm
¤ng r»ng: tr¨ng tùa con thuyÒn cong mui
Bµ nh×n: nh h¹t cau ph¬i
Ch¸u cêi: qu¶ chÝn vµng t¬i ngoµi vên.

Lª Hång ThiÖn

2. Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n sau (kiÓu ch÷ tù chän, cì ch÷ nhá):
An cã 15 nh·n vë, An cho b¹n 5 nh·n vë. Hái An cßn l¹i bao nhiªu c¸i nh·n
vë?

Trêng tiÓu häc Trần Quốc Toản

®Ò thi viÕt ch÷ vµ tr×nh bµy bµi ®Ñp n¨m häc 2007-2008
Ngµy thi: 25/4/2008
Bµi thi thø hai cña häc sinh líp 1
(thêi gian: 35 phót)
1 Em h·y chÐp l¹i khæ th¬ sau b»ng ch÷ ®øng nÐt thanh, nÐt ®Ëm hoÆc ch÷ nghiªng
nÐt thanh, nÐt ®Ëm (cì ch÷ nhá):

Tr¨ng cña mçi ngêi

MÑ b¶o: tr¨ng nh lìi liÒm
¤ng r»ng: tr¨ng tùa con thuyÒn cong mui
Bµ nh×n: nh h¹t cau ph¬i
Ch¸u cêi: qu¶ chÝn vµng t¬i ngoµi vên.

Lª Hång ThiÖn

2. Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n sau (kiÓu ch÷ tù chän, cì ch÷ nhá):
An cã 15 nh·n vë, An cho b¹n 5 nh·n vë. Hái An cßn l¹i bao nhiªu c¸i nh·n
vë?
Trêng tiÓu häc Trần Quốc Toản

®Ò thi viÕt ch÷ vµ tr×nh bµy bµi ®Ñp n¨m häc 2007-2008
Ngµy thi: 25/4/2008
Bµi thi thø hai cña häc sinh líp 2 (thêi gian: 35 phót)

1. Em h·y chÐp l¹i khæ th¬ sau b»ng ch÷ ®øng nÐt thanh, nÐt ®Ëm hoÆc ch÷ nghiªng
nÐt thanh, nÐt ®Ëm (cì ch÷ nhá):
Ch¸u nhí B¸c
Hå
§ªm nay bªn bÕn ¤ L©u,
Ch¸u ngåi ch¸u nhí chßm r©u B¸c Hå.
Nhí h×nh B¸c gi÷a bãng cê

H¶i

Hång hµo ®«I m¸, b¹c ph¬ m¸I ®Çu.
M¾t hiÒn s¸ng tùa v× sao
B¸c nh×n ®Õn tËn Cµ Mau cuèi trêi.
Theo Thanh

2. Em h·y tr×nh bµy bµi gi¶i bµi to¸n sau (kiÓu ch÷ tù chän, cì ch÷ nhá):
Mçi tói ®ùng ®îc 8 kg g¹o. Hái 5 tói nh thÕ ®ùng ®îc bao nhiªu ki-l«-gam
g¹o?

Trêng tiÓu häc Trần Quốc Toản

®Ò thi viÕt ch÷ vµ tr×nh bµy bµi ®Ñp n¨m häc 2007-2008
Ngµy thi:...
Tr êng tiÓu häc Tr n Qu c To n
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp…………….
ĐỀ BÀI:
- Viết số 5 và số 8 mỗi số viết 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết chữ k và chữ g mỗi chữ viết hai dòng cỡ vừa.
Viết câu: Nắng đã lên. Lúa trên nương đã chín.
Trai gái bản mường cùng vui vào hội.
Tr êng tiÓu häc Tr n Qu c To n
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp…………….
ĐỀ BÀI:
- Viết số 2 và số 4 mỗi số viết 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết chữ b và chữ o mỗi chữ viết hai dòng cỡ vừa.
Viết câu: Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào.
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP - Người đăng: Việt Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP 9 10 221