Ktl-icon-tai-lieu

Lý đại học

Được đăng lên bởi Đinh Duy Mẫn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bai Tâp Vât Ly Nhom 18
Thanh viên nhom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nguyên Anh Kiêt
Đinh Duy mẫn
Bùi Ngọc Sơn
Ha Huy Thanh
Hồ Thanh Đại
Nguyên Minh Vũ

bai tâp đươc giao
3.12
3.23
3.24
5.24
5.36
6.31

Câu 3.24
Ta co:

m

σ =17.7 ×10

−10

−12

ε =8.85 ×10

(p)

ε 0 =1

Ta co E =
E=

σ
2 ε ε0
17.7 × 10−10
2 × 8.85× 10−12 ×1

Chọn A

Câu 6.31
Ta co: d = 10Cm
I 1 =I 2=10 A
M 1=8 cm=0.8 m
M 2=6 cm=0.6 m

= 100 V

−7

−7

B 1=

2 ×10 × I 2× 10 × 10
=
M1
0.08

B 2=

2×10 × I 2× 10 × 10
=
M2
0.06

−7

−7

=

2.5 ×10

=

3.3 ×10−5

−5

−5

B M = √ B12 +B 22

=

=

3.3× 10
¿
¿
(2.5 ×10−5 )2+ ¿
√¿

−5

4.4 × 10 J

Chọn C

Câu 5.24
Ta co :

q1 =C1 ×V 1=10 ×10−6 ×150=1.5 ×10−3
−6

−3

q 2=C2 ×V 2=20 × 10 × 200=4 ×10

Ta co khi mắc nối tiếp
q=

q1 =q2

ma theo giả thuyết

q 2> q1

nên ta co

*Trường hơp 1: q =
→U 1=

q1

q1
=150V
C1

U 2=

q1
=75 V
c2

Thỏa mãn
*Trường hơp 2 q=
→U 1=

q2

q2
=400 V
C1

U 1=

q2
=200 V
C2

Không thỏa mãn vì
Nên ta co q =

U 1 >U 1 →

q1

→U tổng=U 1 +U 2 =150+75=225(V )

Chọn câu B

at

tụ

C1

sẽ bị nổ

Câu 3.23
2k
h

Ta co: E=

2 ×(−9 ×10−9 )×(−6 ×10−9 )
0.2

=

= 540 V/m

Chọn Câu C

Câu 5.24
Ta co:

Q1

C1 ×

=

Q2

=

V1

C2 ×V 2=¿

= 10
20

×10−6 ×150=1.5× 10−3 uC
−6

−3

×10 ×200=4 × 10 uC

Khi mắc nối tiếp hai tụ nay với nhau thig phải chọn
Q <Q
.
1

Q1

vì

2

Vì chọn Q để
đa) ( Q )
1

Q1 , Q2

không bị cháy. (để hiệu điện thế tối

tđ

Ta co:

1
Cont

=

→C ut ≈ 6.667 ×10

−6

1 1
1
1
+ =
+
=150000
−6
C 1 C 2 10 ×10
20 ×10−6

(C)

Vậy hiệu điện thế tối đa ma bộ tụ co thể chịu đươc khi
mắc nối tiếp la :
U tđa =

Qtđ
≈
Cut

225 V

Chọn câu B

...

  â â
 â
  ! "#ê
# $%&"#"
" '()*"#+
+ ,,-#+
- ,.$/-"0
0 120"
Lý đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý đại học - Người đăng: Đinh Duy Mẫn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lý đại học 9 10 288