Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ Hội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI

 LÝ LU Ậ
   N C
   Ủ
   A CH
 
 Ủ
    NGH
 
ĨA MÁC­LÊNIN V Ề
    CH
   Ủ
    NGH
 
ĨA XàH Ộ
   I 
TÓM TẮT PHẦN THỨ BA
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Trên cơ sở học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa,
đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư, “Mác đã hoàn toàn d ựa vào và ch ỉ d ựa
vào những quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại mà kết lu ận
rằng xã hội tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ phải chuyển biến thành xã h ội xã
hội chủ nghĩa. Việc xã hội hóa lao động, ngày càng tiến nhanh thêm d ưới
muôn vàn hình thức...đã biểu hiện đặc biệt rõ ràng ở sự phát tri ển c ủa đ ại
công nghiệp, ..., đấy là cơ sở vật chất chủ yếu cho sự ra đời không thể tránh
khỏi của chủ nghĩa xã hội. Động lực trí tuệ và tinh thần của sự chuy ển biến
đó, lực lượng thể chất thi hành sự chuyển biến đó là giai cấp vô sản, giai c ấp
đã được bản thân chủ nghĩa tư bản rèn luyện. Cuộc đấu tranh của giai c ấp
vô sản chống giai cấp tư sản, biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và
nội dung của những hình thức này ngày càng phong phú, nh ất đ ịnh bi ến
thành một cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp vô sản nh ằm giành chính
quyền (''chuyên chính vô sản'')”
Như vậy, trong chủ nghĩa Mác-Lênin học thuyết kinh t ế về phương th ức s ản
xuất tư bản chủ nghĩa cùng với bộ phận lý luận triết học là những cơ sở lý
luận tất yếu và trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học, tức học thuyết MácLênin về chủ nghĩa xã hội. Bởi vậy, theo nghĩa rộng chủ nghĩa xã h ội khoa
học chính là chủ nghĩa Mác-Lênin, còn theo nghĩa hẹp thì nó là m ột b ộ ph ận
lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin - bộ phận lý luận về chủ nghĩa xã
hội, đó là bộ phận nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò sứ mệnh l ịch s ử c ủa giai
cấp công nhân; tính tất yếu và nội dung của cách mạng xã h ội ch ủ nghĩa;
quá trình hình thành và phát triển của hình thái kinh t ế-xã h ội c ộng s ản ch ủ
nghĩa; quy luật và con đường xây dựng chủ nghĩa xã h ội và ch ủ nghĩa c ộng

sản...''.
oOo

Chương bảy
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Sứ mệnh lịch sử của công nhân là phạm trù cơ bản nhất của ch ủ nghĩa xã
hội khoa học. Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là
một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác. Học thuyết Mác đã tìm ra l ực
lượng xã hội để thực hiện việc xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, tiến hành xây dựng
xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
1.1...
LÝ LU N C A CH NGHĨA
C-NIN V CH
NGHĨA XÃ H I
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ Hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ Hội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ Hội 9 10 702