Ktl-icon-tai-lieu

lý luận dạy học đại học

Được đăng lên bởi loannguyenthanh32
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
*******

PGS. TS. PHẠM VIẾT VƯỢNG

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
DẠY HỌC ĐẠI HỌC
Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm giảng viên các trường
đại học và cao đẳng

CHƯƠNG 1
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM
1. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM
Giáo dục đại học là bậc học cao nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân của mỗi
nước, có vị trí trọng yếu trong đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ cao phục vụ cho
quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ quốc gia. Ở Việt Nam giáo
dục đại học càng có vị trí quan trọng hơn vì nước ta đang tiến hành quá trình công
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
1.1. Trình độ đào tạo
Giáo dục đại học Việt Nam là một hệ thống hoàn chỉnh có các trình độ đào tạo
sau đây:
1. Trình độ đào tạo cao đẳng thực hiện từ hai đến ba năm học tuỳ theo ngành
nghề đào tạo đối với những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hay trung
cấp chuyên nghiệp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt
nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành.
2. Trình độ đào tạo đại học thực hiện từ bốn đến sáu năm học tuỳ theo chuyên
ngành đào tạo đối với những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc
bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với
người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ một năm rưỡi đến hai
năm học với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành.
3. Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện từ một đến hai năm học đối với
những người có bằng tốt nghiệp đại học.
4. Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện trong bố năm học đối với người có
bằng tốt nghiệp đại học, từ hai đến ba năm học đối với người có bằng thạc sĩ.
1.2. Cơ sở đào tạo đại học
Theo điều 42 Luật Giáo dục, giáo dục đại học Việt Nam có các cơ sở đào tạo:
+ Trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng.
+ Trường đại học đào tạo trình độ: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
+ Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ và phối hợp với
các trường đại học đào tạo thạc sĩ.
Chính phủ chỉ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho các cơ sở giáo dục đại học có đủ
điều kiện đáp ứng nhiệm vụ đào tạo:
+ Có đủ số lượng giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, có khả năng xây dựng, thực hiện
chương trình đào tạo và đánh giá luận án.
+ Có đủ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ.
+ Có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ làm
công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ.
1.3. Mô hình giáo dục đại học Việt Nam
Giáo dục đại...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
*******
PGS. TS. PHẠM VIẾT VƯỢNG
LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
DẠY HỌC ĐẠI HỌC
Tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm giảng viên các trường
đại học và cao đẳng
lý luận dạy học đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý luận dạy học đại học - Người đăng: loannguyenthanh32
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
lý luận dạy học đại học 9 10 336