Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với
những giá trị khoa học của nó

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................... 3
PHẦN I

4

NỘI DUNG CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI.................................4
Khái niệm. 4
PHẦN II. VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO
ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY. ................................22
Tất yếu khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội......22
Những nhiệm vụ của thời kỳ quá độ...............................................25
KẾT LUẬN 28

2

LỜI MỞ ĐẦU

Lý luận hình thái kinh tế – xã h ội là lý lu ận c ơ b ản và gi ữ m ột v ị trí
hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên.
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa h ọc
và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nh ờ
có lý luận hính thaí kinh tế – xã h ội, l ần đầu tiên trong l ịch s ử xã h ội h ọc
K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của s ự phát tri ển
xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy qua lý lu ận
hình thái kinh tế – xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và
khoa học vận hành của xã hội trong mỗi giai đoạn nhất định.
Nhưng ngày nay, đứng trước những sự kiện lớn nh ư sự sụp đ ổ c ủa
các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô - ng ọn c ờ đ ầu
của chủ nghĩa xã hội, lý luận hình thái kinh tế xã hội bị phê phán t ừ rất
nhiều phía sự phê phán không chỉ từ phía đối lập của ch ủ nghĩa MarxLênin mà còn cả một số người đã từng đi theo con đường của chủ nghĩa
Marx – Lênin. Nói chung họ cho rằng: lý luận hình thái kinh tế xã hội đã
lỗi thời, lạc hậu không thể áp dụng vào điều kiện hiện nay mà phải thay
thế bằng một lý luận khác. Trước tình hình đó buộc chúng ta làm rõ thực
chất của lý luận hình thái kinh tế xã hội và giá trị về mặt khoa học, tính
thời đại của nó là rất cần thiết ; về thực tiễn nước ta đang trong quá trình
xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đó
rất nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra đòi hỏi phải nghiên cứu giải
quyết.

3

Để góp phần làm rõ hơn về lý luận hình thái kinh t ế – xã h ội v ới
những giá trị khoa học của nó, em xin có một vài phân tích v ề v ấn đ ề trên
nhằm hiểu thêm về tính đúng đắn của nó.

PHẦN I
NỘI DUNG CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
Khái niệm.
Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của ch ủ nghĩa duy v ật lịch
sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định, với
...
Lý lu n hình thái kinh t – xã h i v i ế
nh ng giá tr khoa h c c a nó
Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó 9 10 32