Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết amin

Được đăng lên bởi anhtruonggiang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài : Amin
I: KHÁI NIỆM
-khi thay thế 1 hay nhiều nguyên tử hidro bằng 1 hay nhiều gốc hidrocacbon ta
được amin.
- bậc của amin:
1.Amin bậc 1: RNH2
2. amin bậc 2: R-NH-R’
3. aminh bậc 3. R-N-R’
R’’
-khái niệm bậc của amin: bậc của amin được tính bằng số nguyên tử hidro bị thay
thế.
II. danh pháp
1, tên gốc chức= ankyl + amin
Vd: CH3NH2. metylamin
2, tên thay thế= ankan + amin
Vd: CH3NH2. metanamin
Vd. CH3CH2CH2NH2. propan-1-amin
III. đồng phân
- đồng phân mạch cacbon
- đồng phân bậc amin
- đồng phân vị trí nhóm amin
IV. tính chất vật lý.
- các amin đều tan trong nước.
- amin có liên kết hidro
- metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin. Là chất khí có mùi khai
giống với NH3.
- anilin là chất lỏng, độc, không màu. Không tan trong nước, vẩn đục. để lâu
trong không khí thì bị oxi hóa và chuyển sang màu đen
V: tinh chất hóa học
1. tính chất của nhóm amin
- tính bazo:- liên kết với gốc đẩy e => tính bazo tăng
liên kết với gốc hút e => tính bzo giảm.
Amin bậc I < Amin bậc II,III.
Vd: C6H5NH2< NH3< RNH2.( R là gốc đẩy e).
2. phản ứng của amin bậc 1.
RNH2 + HNO2 => ROH + N2 + H20.
- phản ứng này dùng để nhận biết vì có khí N2 bay ra.
- Amin bậc 2 có phản ứng, nhưng không xét trong trương trình.
- Amin bậc 3 không phản ứng.
- Chú ý: axit HNO2 không bền, người ta có thể thay thế HNO2= (NaNO2 +
HCL).
- Phản ứng tạo muối diazoni của anilin.( C6H5NH2)
C6H5NH2 + HNO2 + HCL => C6H5N2+Cl- + H2O.

- anilin và các amin thơm bậc 1 đều có phản ứng này.
3.phản làm kết tủa hidroxit của muối.( vD. Fe3+, Fe2+, Cu2+, Zn2+..)
RNH2 + FeCl3 + 3H2O => RNH3Cl + Fe(OH)3.
- amin bậc 2, 3 đều có phản ứng này.
4. phản ứng tạo khói trắng với HCL.
RNH2 + HCL => RNH3Cl. Tạo khói trắng.
C6H5NH2 + HCl => C6H5NH3Cl
( vẩn đục, không tan)
( tan, trong suốt)
5. phản ứng của muối amino với kiềm.
RNH3Cl + NaOH => RNH2 + NaCl + H2O.
6. phản ứng ankyl hóa.( phản ứng nâng bậc của amin,)
RNH2 + CH3I => RNHCH3 + HI.
7. phản ứng thế trên nhân thơm của anilin.
C6H5NH2 + Br2 => C6H2NH2Br3 + HBr.
- ngoài ra còn có phản ứng với HNO3. nhưng không xét trong trương trình,
VI. điều chế.
Điều chế từ NH3: NH3 + RX => RNH2 + HX
RNH2 + R’X => RNHR’ HX.
VII. ứng dụng
- akinamin: dùng để tổng hợp hữu cơ.
- Anilin: là nguyên liệu trong công nghiệp phẩm nhuộm.

Dạng 3: Muối được tạo ra từ axit vô cơ hoặc hữu cơ với NH3 hoặc amin

Tổng quát :

R NH

R'COONH R

R'COOH 

2

'
'

3

R COONa + H2OR NH2
NaOH
R


COONH3 R

-Bảo toàn khối lượng : m muối + m NaOH = m rắn + m khí + mH2O
-Chú ý: trong chất rắn ngoài ...
Bài : Amin
I: KHÁI NIỆM
-khi thay thế 1 hay nhiều nguyên tử hidro bằng 1 hay nhiều gốc hidrocacbon ta
được amin.
- bậc của amin:
1.Amin bậc 1: RNH2
2. amin bậc 2: R-NH-R’
3. aminh bậc 3. R-N-R’
R’
-khái niệm bậc của amin: bậc của amin được tính bằng số nguyên tử hidro bị thay
thế.
II. danh pháp
1, tên gốc chức= ankyl + amin
Vd: CH3NH2. metylamin
2, tên thay thế= ankan + amin
Vd: CH3NH2. metanamin
Vd. CH3CH2CH2NH2. propan-1-amin
III. đồng phân
- đồng phân mạch cacbon
- đồng phân bậc amin
- đồng phân vị trí nhóm amin
IV. tính chất vật lý.
- các amin đều tan trong nước.
- amin có liên kết hidro
- metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin. Là chất khí có mùi khai
giống với NH3.
- anilin là chất lỏng, độc, không màu. Không tan trong nước, vẩn đục. để lâu
trong không khí thì bị oxi hóa và chuyển sang màu đen
V: tinh chất hóa học
1. tính chất của nhóm amin
- tính bazo:- liên kết với gốc đẩy e => tính bazo tăng
- liên kết với gốc hút e => tính bzo giảm.
- Amin bậc I < Amin bậc II,III.
Vd: C6H5NH2< NH3< RNH2.( R là gốc đẩy e).
2. phản ứng của amin bậc 1.
RNH2 + HNO2 => ROH + N2 + H20.
- phản ứng này dùng để nhận biết vì có khí N2 bay ra.
- Amin bậc 2 có phản ứng, nhưng không xét trong trương trình.
- Amin bậc 3 không phản ứng.
- Chú ý: axit HNO2 không bền, người ta có thể thay thế HNO2= (NaNO2 +
HCL).
- Phản ứng tạo muối diazoni của anilin.( C6H5NH2)
C6H5NH2 + HNO2 + HCL => C6H5N2+Cl- + H2O.
lý thuyết amin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết amin - Người đăng: anhtruonggiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
lý thuyết amin 9 10 745