Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 2

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2 : LÝ THUYẾT TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
§2.1. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG
2.1.1. Đặt vấn đề :
Trong hệ tọa độ Decartes cho 1 vật thể chịu tác dụng của ngoại lực, bao
gồm:
* Lực thể tích: Là lực phân bố trong không gian của vật thể, được đặc
trưng bởi cường độ f và là lực trong một đơn vị thể tích, có hình chiếu lên 3 trục
tọa độ x, y, z là: fx , fy , fz .
* Lực diện tích (lực bề mặt): Là lực tác dụng trên một phần hay trên toàn
bộ bề mặt giới hạn của vật thể, được đặc trưng bởi cường độ f * và là lực trên một
đơn vị diện tích, có hình chiếu lên ba trục tọa độ x, y, z là f *x , f *y , f *z .
Dưới những tác dụng này, vật thể nằm ở trạng thái cân bằng tĩnh hoặc
động nên những phần tử vật chất của vật thể cũng nằm ở trạng thái cân bằng
tương ứng. Tưởng tượng dùng họ những mặt phẳng vuông góc với các trục toạ
độ và cách nhau những đoạn vi phân dx, dy, dz cắt qua vật thể (hình vẽ 2.1) ta sẽ
nhận được :
a

y

dx
M(x,y,z)

z

dy

a

Phần tử loại 1

dy

b

b

Phần tử loại 2

dx

x

(Hình 2.1)

* Những phần tử hình hộp có sáu mặt cắt ở bên trong vật thể gọi là phần
tử loại 1.
* Những phần tử có ít nhất một mặt là bề mặt ngoài của vật thể gọi là phần
tử loại 2, trong trường hợp tổng quát, phần tử loại 2 là một khối tứ diện.
Điều kiện cân bằng của vật thể được đảm bảo thông qua điều kiện cân
bằng của tất cả các phần tử loại 1 và loại 2.
2.1.2. Phương trình vi phân cân bằng :
Trước tiên ta khảo sát sự cân bằng của các phần tử loại 1 lấy tại điểm
M(x,y,z)
6

1. Lực tác dụng lên phần tử :
- Ngoại lực là lực thể tích f có hình chiếu lên các trục toạ độ : fx , fy , fz
- Nội lực là các ứng suất trên các mặt của phần tử, các ứng suất này là các
hàm số liên tục của tọa độ điểm M(x,y,z).

y
xy

P(x,y+dy,z)

 xy 

dy

x
xz

Q(x,y,z+dz)
dx

 xy

dx

x x
 x   dx
N(x+dx,y,z)
 x
dx
x
xz

xz

x
z

(Hình 2.2)

 Hai mặt vuông góc với trục x:
+ Mặt đi qua điểm M(x,y,z) có các thành phần ứng suất : x , xy , xz
+ Mặt đi qua điểm N(x+dx,y,z): khai triển theo Taylor và bỏ qua các số hạng vô
cùng bé bậc cao có các thành phần ứng suất :
 
x




dx ;  
dx;  
dx
x
x
x
xy

x

xy

xz

xz

Tương tự:
 Hai mặt vuông góc với trục y:
+ Mặt đi qua điểm M(x,y,z) có ứng suất : y , yx
+ Mặt đi qua điểm P(x,y+dy,z) có các ứng suất :
y 

, yz

 y


dy ;  yx  yx dy;  yz  yz dy
y
y
y

 Hai mặt vuông góc với trục z:
+ Mặt đi qua điểm M(x,y,z) có các ứng suất z , zx
+ Mặt đi qua điểm Q(x,y,z+dz) có các ứng suất :
z 

, zy


 z

dz ;  zx  zx dz;  zy...
z
M(x,y,z)
x
y
dy dy
dx dx
a
b
b
a
Phần tử loại 1
Phần tử loại 2
CHƯƠNG 2 : LÝ THUYẾT TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
§2.1. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG
2.1.1. Đặt vấn đề :
Trong hệ tọa độ Decartes cho 1 vật thể chịu c dụng của ngoại lực, bao
gồm:
* Lực thể tích: lực phân bố trong không gian của vật thể, được đặc
trưng bởi cường độ f vàlực trong một đơn vị thể tích, có hình chiếu lên 3 trục
tọa độ x, y, z là: f
x
, f
y
, f
z
.
* Lực diện tích (lực bề mặt): lực tác dụng trên một phần hay trên toàn
bộ bề mặt giới hạn của vật thể, được đặc trưng bởi cường độ f
*
là lực trên một
đơn vị diện tích, có hình chiếu lên ba trục tọa độ x, y, z là f
*
x
, f
*
y
, f
*
z
.
Dưới những tác dụng này, vật thể nằm trạng thái cân bằng tĩnh hoặc
động nên những phần tử vật chất của vật thể cũng nằm trạng thái cân bằng
tương ứng. Tưởng tượng ng họ những mặt phẳng vuông góc với các trục toạ
độ và cách nhau những đoạn vi phân dx, dy, dz cắt qua vật thể (hình vẽ 2.1) ta sẽ
nhận được :
(Hình 2.1)
* Những phần tử hình hộp sáu mặt cắt bên trong vật thể gọi phần
tử loại 1.
* Những phần tử có ít nhất một mặt là bề mặt ngoài của vật thể gọi là phần
tử loại 2, trong trường hợp tổng quát, phần tử loại 2 là một khối tứ diện.
Điều kiện cân bằng của vật thể được đảm bảo thông qua điều kiện cân
bằng của tất cả các phần tử loại 1 và loại 2.
2.1.2. Phương trình vi phân cân bằng :
Trước tiên ta khảo sát sự cân bằng của các phần tử loại 1 lấy tại điểm
M(x,y,z)
6
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 2 - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 2 9 10 836