Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 3

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3
LÝ THUYẾT TRẠNG THÁI CHUYỂN VỊ VÀ BIẾN DẠNG
§3.1. PHƯƠNG TRÌNH QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN VỊ VÀ BIẾN DẠNG
Xét biến dạng của phần tử vật chất lấy tại điểm M(x,y,z). Với các biến
dạng là bé, ta có thể quan sát biến dạng của phần tử qua biến dạng các hình
chiếu của nó trên các mặt phẳng tọa độ.
y
P

Q

M

N

x
z

(Hình 3.1)
+ Xét biến dạng trong mặt phẳng xoy (H.3.2). Phân tố chữ nhật MNQP với các
cạnh ban đầu dx, dy sau biến dạng trở thành phân tố M1N1Q1P1.

y

u

u
dy
y
P1

v
v
dy
y

dy

P(x,y+dy)



V

M1
M(x,y)

N1



N2
N(x+dx,y)

U
dx

u

v

v
dx
x

u
dx
x

O

x

(Hình 3.2)
- Điểm M(x,y) có chuyển vị theo phương x,y là : u; v.
- Điểm N(x+dx,y) có các chuyển vị theo phương x,y, khai triển Taylor bỏ qua
các vô cùng bé bậc cao là : u +

u
.dx ;
x

v+

v
.dx
x

- Điểm P(x,y+dy) có các chuyển vị theo phương x,y là : u +

u
.dy ;
y

v

v+ y .dy
15

,  y.
- Biến dạng góc trong mặt phẳng đang xét xoy là xy = α+β.
- Biến dạng dài tương đối của các cạnh theo phương x,y là x

Theo giả thiết biến dạng bé, ta có : /x /<< 1; /y /<< 1; /α/ << 1; /β/ << 1
Sử dụng các công thức gần đúng :
 tg sin ;  sin  tg
cos  1;
cos  1

3.1.1.Tính biến dạng dài tương đối :
Ta có :  
x

M 1 N 1  MN
(a)
MN

Trong đó : MN = dx

M1N1 = M N 
1

Từ hình vẽ ta có :

1

M1 N 2
M 1 N 2
cos 

u
u
.dx  u (1  )dx
x
x
u
(1  )dx  dx  dx
M 1 N 1  MN
u
x
(a )   x 


MN
dx
x
M 1 N 2 dx  u 

Tương tự ta có :

y 

3.1.2.Tính biến dạng góc:  xy
Góc quay của cạnh MN sẽ là :

α  tgα

Tương tự

(b)

= α+β

u
v
v
(v 
dx )  v
N1 N 2
x
x
x
= MN =
=
u =
u
1
2
1
(1  )x
1 x
x
x

Theo giả thiết biến dạng bé ta có x


v
y

α=
β=

<< 1 có thể bỏ qua x so với 1

v
x

u
y

=> xy

= α+β=

v
x

+

u
y

(c)

Các kết quả (b) và (c) cho trong mặt phẳng xoy được sử dụng cho hai mặt phẳng
còn lại yoz và zox. Bằng cách hoá vị vòng các chỏ số theo thứ tự của tam diện
thuận x,y,z ta nhận được quan hệ chuyển vị và các biến dạng như sau :
x(u)
y(v)

z(w)
16

 u
  x x ;

 v
 y  ;
 y
 w
 z  ;
 z

v u
xy  
x y
w v
yz  
y z
u w
zx  
z x

(3.1)

Công thức (3.1) thiết lập mối quan hệ tuyến tính giữa các thành phần biến
dạng và các chuyển vị xét ở thời điểm t, được gọi là phương trình quan hệ hình
học CAUCHY
Từ (3.1) có thể kết luận các biến dạng là bé khi đạo hàm bậc nhất các
chuyển vị theo phương toạ độ là bé.
§3.2 TRẠNG THÁI BIẾN DẠNG - TENXƠ BIẾN DẠNG
3.2.1.Biến dạng dài tương đối th...
y
z
x
M N
QP
dy
y
v
v
y
x
M1
P(x,y+dy)
M(x,y) N(x+dx,y)
U
V
dx
d y
N2
N1
P1
O
dx
x
v
v
dy
y
u
u
dx
x
u
u
CHƯƠNG 3
LÝ THUYẾT TRẠNG THÁI CHUYỂN VỊ VÀ BIẾN DẠNG
§3.1. PHƯƠNG TRÌNH QUAN HỆ GIỮA CHUYỂN VỊ VÀ BIẾN DẠNG
Xét biến dạng của phần tử vật chất lấy tại điểm M(x,y,z). Với các biến
dạng bé, ta thể quan sát biến dạng của phần t qua biến dạng các nh
chiếu của nó trên các mặt phẳng tọa độ.
(Hình 3.1)
+ Xét biến dạng trong mặt phẳng xoy (H.3.2). Phân tố chữ nhật MNQP với các
cạnh ban đầu dx, dy sau biến dạng trở thành phân tố M
1
N
1
Q
1
P
1
.
(Hình 3.2)
- Điểm M(x,y) có chuyển vị theo phương x,y là : u; v.
- Điểm N(x+dx,y) có các chuyển vị theo phương x,y, khai triển Taylor bỏ qua
các vô cùng bé bậc cao là : u +
dx.
x
u
; v+
dx.
x
v
- Điểm P(x,y+dy) có các chuyển vị theo phương x,y là : u +
dy.
y
u
; v+
dy.
y
v
15
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 3 - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 3 9 10 554