Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 6

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 6 : BÀI TOÁN PHẲNG TRONG TỌA ĐỘ DESCARTES
6.1. HAI TRƯỜNG HỢP CỦA BÀI TOÁN PHẲNG
I. Khái niệm :
Trong nhiều bài toán kỹ thuật, vật thể chịu lực chỉ gây nên biến dạng
hay ứng suất trong 1 mặt phẳng (Mặt phẳng này được qui ước là mặt phẳng
oxy). Các bài toán này được gọi là các bài toán phẳng.
Bài toán phẳng chia ra 2 loại :
1. Bài toán ứng suất phẳng : Nếu chỉ tồn tại ứng suất trong mặt
phẳng xoy.
2.Bài toán biến dạng phẳng : Nếu chỉ tồn tại biến dạng trong mặt
phẳng xoy.
Hai bài toán này khác nhau về mặt vật lý song rất giống nhau về mặt
toán học.
Giải bài toán phẳng về mặt toán học được đơn giản rất nhiều so với
bài toán không gian.
II. Bài toán ứng suất phẳng :
Xét những mặt phẳng, ví dụ tấm tường, đĩa mỏng chịu lực phân bố
đều trên bề dày tấm và song song với mặt trung bình như hình vẽ.
y

y

z
x
z

Ta nhận thấy mặt bên của tấm không có tải trọng, ứng suất là hằng
theo bề dày. Do đó điều kiện của bài toán sẽ là :
z = Txz = Tyz = 0
(a)
Mặt khác, biến dạng dài theo phương bề dày là tự do nên :
z  0
(b)
Các điều kiện (a), (b) là định nghĩa của bài toán ứng suất phẳng.
Ân số của bài toán gồm có:
Các ứng suất : x, y, Txy.
Các biến dạng : x, y, xy, z  0.
Theo định luật Hooke, từ (a) ta có :

42

xz =yz = 0
x =

1

;

(x - y)

E
T
2(1   )
xy = xy =
Txy
E
G

y =

1

E

;

(y - x)

z =-


E

(x + y)

(c)

Từ biểu thức (c) ta có các biến dạng đều tính theo 3 ẩn số ứng suất là x,
y, Txy với E,  là 2 hằng số đàn hồi của vật liệu.
III. Bài toán biến dạng phẳng :
Khi tính những vật thể hình lăng trụ, có chiều dài lớn chịu tải trọng
không đổi theo chiều dài, ví dụ đập chắn, tường chịu áp lực, đường ống
dẫn, vỏ hầm... ta thường xét 1 đoạn vật thể có chiều dài bằng 1 đơn vị.
Như thế, bài toán đối với vật thể lăng trụ trở thành bài toán tấm
phẳng như biểu diễn trên hình vẽ sau :
y

x
z

z

Nhận xét tấm bị kẹp giữa chiều dài của vật thể nên không thể có biến
dạng dài theo phương bề dày z, và mặt bên của tấm sẽ chịu những áp lực
pháp tuyến theo phương z. Do đó, điều kiện của bài toán đối với tấm trong
trường hợp đang xét sẽ là :
z = xz = yz = 0
(d)
và
z  0
(e)
Các điều kiện (d), (e) là định nghĩa của bài toán biến dạng phẳng.
Ẩn số của bài toán gồm có:
Các ứng suất : x, y, Txy, z0
Các biến dạng : x, y, xy.
Theo định luật Hooke, từ (d) ta có :
- Các ứng suất tiếp Txz = Tyz = 0
- Còn ứng suất pháp z sẽ được tìm từ biểu thức z = 0
z =

1

E

x 

 (x y)

=0

Vậy y = (x + y).
Quan hệ giữa các ứng suất và các biến ...
z
y
x
z
y
CHƯƠNG 6 : BÀI TOÁN PHẲNG TRONG TỌA ĐỘ DESCARTES
6.1. HAI TRƯỜNG HỢP CỦA BÀI TOÁN PHẲNG
I. Khái niệm :
Trong nhiều bài toán kỹ thuật, vật thể chịu lực chỉ gây nên biến dạng
hay ứng suất trong 1 mặt phẳng (Mặt phẳng này được qui ước là mặt phẳng
oxy). Các bài toán này được gọi là các bài toán phẳng.
Bài toán phẳng chia ra 2 loại :
1. Bài toán ứng suất phẳng : Nếu chỉ tồn tại ứng suất trong mặt
phẳng xoy.
2.Bài toán biến dạng phẳng : Nếu chỉ tồn tại biến dạng trong mặt
phẳng xoy.
Hai bài toán này khác nhau về mặt vật song rất giống nhau về mặt
toán học.
Giải bài toán phẳng về mặt toán học được đơn giản rất nhiều so với
bài toán không gian.
II. Bài toán ứng suất phẳng :
Xét những mặt phẳng, dụ tm tường, đĩa mỏng chịu lực phân bố
đều trên bề dày tấm và song song với mặt trung bình như hình vẽ.
Ta nhận thấy mặt bên của tấm không tải trọng, ứng suất hằng
theo bề dày. Do đó điều kiện của bài toán sẽ là :
z
= T
xz
= T
yz
= 0 (a)
Mặt khác, biến dạng dài theo phương bề dày là tự do nên :
z
0 (b)
Các điều kiện (a), (b) là định nghĩa của bài toán ứng suất phẳng.
Ân số của bài toán gồm có:
Các ứng suất :
x
,
y
, T
xy
.
Các biến dạng :
x
,
y
,
xy
,
z
0.
Theo định luật Hooke, từ (a) ta có :
42
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 6 - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 6 9 10 915