Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 7

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 7 : BÀI TOÁN PHẲNG TRONG TỌA ĐỘ CỰC
Khi giải bài toán phẳng lý thuyết đàn hồi, trong một số trường hợp dùng
tọa độ độc cực sẽ tiện lợi hơn tọa độ Descartes, ví dụ khi nghiên cứu trạng thái
ứng suất, biến dạng trong các ống dày, các đĩa quay, thanh cong, tại những
miền cạnh lỗ tròn của tấm…
Trong tọa độ cực, vị trí một điểm được xác định góc cực  và vectơ bán
kính r.
7.1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

1

1. Các phương trình vi phân cân bằng :
Giả sử có vật thể chịu lực song song với mặt phẳng. Tại điểm A(r,,z), ta
cắt ra 1 phân tố giới hạn bằng 6 mặt.
- 2 mặt trụ đồng trục cách nhau một khoảng dr.
- 2 mặt phẳng chứa trục z và tạo với nhau một góc d.
- 2 mặt phẳng song song mặt phẳng oxy cách nhau 1 đơn vị
r
y
 
 
d
z


 r  r dr

dr
r
r
 r  r d


f


  r dr

fr

d


o

y

x

r

o



r

r

 R
 r



x

Hình 7.1

+ Ký hiệu: r là trục theo hướng bán kính,  là trục đi qua điểm đang xét
A(r,,z) và vuông góc với r, ứng suất trên các mặt sẽ được ký hiệu như sau:
- Các mặt nhận r làm pháp tuyến:
+ Trên mặt đi qua điểm A(r,,z) có các thành phần ứng suất: r, Tr.
+ Trên mặt đi qua điểm A(r, + d,z), khai triển theo Taylor có các thành
phần ứng suấ:  r 

 r
d


,

Tr 

 r
d


- fr, f : Lực thể tích hướng tâm và tiếp tuyến tác dụng lên một đơn vị tiếp
tuyến.
Xét cân bằng của phân tố chịu lực như hình 7.1 :

53


 r
d
d
dr )(r  dr ).d    .dr.1. sin
 (    d ).dr.1. sin

r
2

2

d
 r d )dr.1. cos
 f r .r.d .dr 0

2
d
d

r 0    r .r.d .1  ( r 

 r .dr.1. cos

d
 ( r
2

Vì biến dạng bé nên

sin


2
2
d
cos
1
2

Sau khi bỏ qua các nguyên lượng vô cùng bé và chia cho r.dr.d ta được:
 r 1 T r r  


 f x 0
(7.1)
r r 
r
Tương tự chiếu các lực lên phương  ta được
T r 1  
T r

2
 f  0
r
r 
r

(7.2)

+ Định luật đối ứng của ứng suất tiếp : Tr = Tr
2. Các phương trình hình học :
Chuyển vị của điểm A(r,) theo phương r,  là u,v
Chuyển vị của điểm B(r+dr, ) theo 2 phương r,  là :
u

u
dr
r

và

v

(7.3)

v
dr
r

Chuyển vị của điểm C(r,+d) theo 2 phương r,  là :
u

u
d


và

v

v
d


Biến dạng tương đối theo phương r,  là r, 

y
D1
C1

C

o

D
A1

A

B1
B

x

Hình 7.2
*Trước tiên chỉ xét biến dạng do u gây ra khi giữ nguyên góc .
Sau biến dạng ABCD  A’B’C’D’ :
+ Các biến dạng dài :
r =

u
(u 
dr)  u
A' B' AB
u ;
r


AB
dr
r

54

2. Các phương trình hình học:
Chuyển vị của điểm A(r, θ) theo phương r, ...
y
x
z
r
dr
1
o
d
o
y
x
r
d
dr
r
r
r
d
r
r
r
f
dr
r
r
r
r
R
r
f
CHƯƠNG 7 : BÀI TOÁN PHẲNG TRONG TỌA ĐỘ CỰC
Khi giải bài toán phẳng lý thuyết đàn hồi, trong một số trường hợp dùng
tọa độ độc cực sẽ tiện lợi hơn tọa độ Descartes, ví dụ khi nghiên cứu trạng thái
ứng suất, biến dạng trong các ng dày, các đĩa quay, thanh cong, tại những
miền cạnh lỗ tròn của tấm…
Trong tọa độ cực, vị t một điểm được xác định góc cực vectơ bán
kính r.
7.1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
1. Các phương trình vi phân cân bằng :
Giả sử có vật thể chịu lực song song với mặt phẳng. Tại điểm A(r,,z), ta
cắt ra 1 phân tố giới hạn bằng 6 mặt.
- 2 mặt trụ đồng trục cách nhau một khoảng dr.
- 2 mặt phẳng chứa trục z và tạo với nhau một góc d.
- 2 mặt phẳng song song mặt phẳng oxy cách nhau 1 đơn vị
Hình 7.1
+ Ký hiệu: r là trục theo hướng bán kính, là trục đi qua điểm đang xét
A(r,,z) và vuông góc với r, ứng suất trên các mặt sẽ được ký hiệu như sau:
- Các mặt nhận r làm pháp tuyến:
+ Trên mặt đi qua điểm A(r,,z) có các thành phần ứng suất:
r
, T
r
.
+ Trên mặt đi qua điểm A(r, + d,z), khai triển theo Taylor có các thành
phần ứng suấ:
d
r
r
,
d
r
T
r
- f
r
, f
: Lực thể tích hướng tâm và tiếp tuyến tác dụng lên một đơn vị tiếp
tuyến.
Xét cân bằng của phân tố chịu lực như hình 7.1 :
53
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 7 - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 7 9 10 809