Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết hình hoc chương 1 toán 11

Được đăng lên bởi vothanhnam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1918 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ
PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
----- oOo ----CHUẨN BỊ KIẾN THỨC:
1. Vectơ:
a) Các định nghĩa:
Độ dài vectơ AB kí hiệu AB bằng độ

caùc caëp vectô cuøng phöông

dài đoạn thẳng AB.
Hai vectơ được gọi là cùng phương
nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu
chúng cùng hướng và cùng độ dài.
Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu
chúng ngược hướng và cùng độ dài. Vectơ đối


của vectơ a kí hiệu là - a ; vectơ đối của MN là
NM nên ta có MN NM .


Hai vectơ a và b cùng phương k


R: a = k b .

a


b


a.b

hai vectô ñoái nhau

hai vectô baèng nhau

a

u
v

b

v =-

a = 2b

1
3

u

0

Quy tắc hình bình hành: Nếu
Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C
ABCD là hình bình hành thì:
tùy ý, ta có:
B

A

D

AB

AD

AC

AB BC

AC

AB

C

CB

AC

A, B, C thẳng hàng AB k AC , k R

I là trung điểm AB IA IB 0

G là trọng tâm ABC GA GB GC 0

b) Tọa độ vectơ và tọa độ điểm:


Cho hai vectơ u = (u1; u2), v = (v1; v2), ta có:
 

u v = (u1 + v1; u2 + v2)
u
 
u v = (u1 - v1; u2 - v2)

u

k u = (ku1; ku2)

u.v = u1v1 + u2v2
Cho hai điểm A(xA; yA), B(xB;yB), ta có:
AB = (xB - xA; yB - yA)
AB = AB

2
u1


v

2
u2

u1

v1

u2

v2

Trang 1

Tọa độ trung điểm của AB: I( x A
Tọa độ trọng tâm ABC: G( x A

xB yA
;

2
xB
3

yB

2
xC y A
;

2. Đƣờng thẳng trong mặt phẳng:
Phương trình tham số của đường thẳng
x
y

:

)
yB
3

yC

)

ñi qua M(x0 ; y 0 )
coù VTCP u

(a; b)

là

:

x0 at
.
y0 bt

Phương trình tổng quát của đường thẳng :

ñi qua M(x0 ; y 0 )
coù VTPT n

(A; B)

là: A(x

- x0) + B(y - y0) = 0.
Phương trình Ax + By + C = 0 là phương trình đường thẳng có

vectơ pháp tuyến n ( A; B) .

Nếu đường thẳng d có vectơ chỉ phương u (a; b) thì d có một vectơ


pháp tuyến n ( b; a) . Nếu đường thẳng có vectơ pháp tuyến n = (A; B)

thì có một vectơ chỉ phương là u ( B; A) .
Đường thẳng song song đường thẳng : Ax + By + C = 0 có dạng:
Ax + By + C1 = 0 (C ≠ C1).
Đường thẳng vuông góc đường thẳng : Ax + By + C = 0 có dạng:
-Bx + Ay + C2 = 0.
3. Đƣờng tròn:
Đường tròn (C):

taâm I (a; b)

baù n kính R

có phương trình: (x - a)2 + (y - b)2 = R2.

Phương trình x2 + y2 - 2ax - 2by + c = 0 là phương trình của đường
tròn (C) khi và chỉ khi a2 + b2 - c > 0. Khi đó (C) có tâm I(a; b) và bán
kình là R = a2 b2 c .

BÀI 1: PHÉP BIẾN HÌNH
Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và điểm M. Dựng hình chiếu
vuông góc M' của điểm M lên đường thẳng d. Dựng được bao nhiêu
điểm M' như thế?
ĐỊNH NGHĨA:
Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M ...
Trang 1
CHƢƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH
PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
----- oOo -----
CHUN B KIẾN THỨC:
1. Vectơ:
a) Các định nghĩa:
Độ i vectơ
AB
hiệu
AB
bằng độ
dài đoạn thẳng AB.
Hai vectơ được gọi cùng phương
nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Hai vectơ được gọi bằng nhau nếu
chúng cùng hướng và cùng độ dài.
Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu
chúng ngược hướng và cùng độ dài. Vectơ đối
của vectơ
a
hiệu -
a
; vecđối của
MN
NM
nên ta có
NMMN
.
Hai vectơ
a
b
cùng phương k
R:
a
= k
b
.
0.baba
ACADAB
Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C
tùy ý, ta có:
ACBCAB
CBACAB
A, B, C thẳng hàng
ACkAB
, k R
I là trung điểm AB
0
IBIA
G là trọng tâm ABC
0
GCGBGA
b) Tọa độ vectơ và tọa độ điểm:
Cho hai vectơ
u
= (u
1
; u
2
),
v
= (v
1
; v
2
), ta có:
vu
= (u
1
+ v
1
; u
2
+ v
2
)
vu
= (u
1
- v
1
; u
2
- v
2
)
k
u
= (ku
1
; ku
2
)
vu
.
= u
1
v
1
+ u
2
v
2
2
2
2
1
uuu
22
11
vu
vu
vu
Cho hai điểm A(x
A
; y
A
), B(x
B
;y
B
), ta có:
AB
= (x
B
- x
A
; y
B
- y
A
)
AB =
AB
= 2
v
u
= -
1
3
b
a
b
a
v
u
hai vectô baèng nhau
hai vectô ñoái nhau
caùc caëp vectô cuøng phöông
D
A
B
C
lý thuyết hình hoc chương 1 toán 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết hình hoc chương 1 toán 11 - Người đăng: vothanhnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
lý thuyết hình hoc chương 1 toán 11 9 10 134