Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết hình hoc chương 2 toán 11

Được đăng lên bởi vothanhnam
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2718 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƢƠNG II. ĐƢỜNG THẲNG VÀ
MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
QUAN HỆ SONG SONG
----- oOo ---- CHUẨN BỊ KIẾN THỨC:
1. Hình học phẳng:
a) Định lí Talet:

b) Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng a, b:

A

b

a

a

M

N

a // b

a caét b

AM
AB

AN
AC

2. Một số hình hình học không gian:
Hình chóp đều
Lăng trụ đứng
A'

S

Hình hộp chữ nhật
B'

C'

B'

C'

D'

A'

B

B

A

D

C

b
a

b

c) Một số tính chất thường sử dụng:
Tính chất bắc cầu:
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường
thẳng thứ ba thì song song nhau.
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường
thẳng thứ ba thì song song nhau.

C

B

MN// BC

a

b

C

C

A

A

D

B

BÀI 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ ĐƢỜNG THẲNG
VÀ MẶT PHẲNG
I- KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU:
1. Mặt phẳng:
Mặt phẳng là một đối tượng của toán học. Mặt phẳng không có bề dày và
không có giới hạn.
Để biểu diễn tả mặt phẳng ta thường dùng
hình bình hành hay một miền góc và ghi
P
α
tên của mặt phẳng vào một góc của hình
Trang 1

biểu diễn.
Để kí hiệu mặt phẳng, ta thường dùng các chữ cái in hoa hoặc chữ cái Hi
Lạp đặt trong dấu ngoặc "( )". Ví dụ mặt phẳng (P)  viết tắt mp(P) hay (P); mặt
phẳng (a)  viết tắt mp(a) hay (a);....
2. Điểm thuộc mặt phẳng:
Cho điểm A và mặt phẳng (a)
A

A

Điểm A thuộc mặt phẳng (a) ta
nói A nằm trên (a) hay (a) chứa A
hoặc (a) đi qua A.
Điểm A không thuộc mặt phẳng
Kí hiệu: A (a).
(a) ta nói A nằm ngoài (a) hay (a)
không chứa A hoặc (a) không đi qua
A.
Kí hiệu: A (a).
3. Hình biểu diễn của một hình không gian:
Để nghiên cứu hình học không gian người ta thường vẽ các hình không gian
lên bảng, lên giấy. Ta gọi hình vẽ đó là hình biểu diễn của một hình không gian.
Hình biểu diễn được vẽ dựa vào các quy tắc:
Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn là đoạn thẳng;
Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song
song, của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau;
Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa các điểm và đường
thẳng;
Dùng nét vẽ liền "______" để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đứt
đoạn "- - - -" biểu diễn cho đường bị che khuất.
II- CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN:
Tính chất 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
Tính chất 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
Tính chất 3: Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng
thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.
Nếu đường thẳng d có hai điểm thuộc mp(a) thì khi đó mọi điểm của đường
thẳng d đều thuộc mp(a) ta nói d chứa trong (nằm trong) mp(a) h...
Trang 1
CHƢƠNG II. ĐƢỜNG THẲNG VÀ
MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
QUAN HỆ SONG SONG
----- oOo -----
CHUẨN BỊ KIẾN THỨC:
1. Hình học phẳng:
a) Định lí Talet:
MN// BC
AC
AN
AB
AM
b) Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng a, b:
c) Một số tính chất thường sử dụng:
Tính chất bắc cầu:
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường
thng thứ ba thì song song nhau.
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc vi đường
thng thứ ba thì song song nhau.
2. Một số hình hình học không gian:
Hình chóp đều
Lăng trụ đứng
Hình hộp chữ nhật
BÀI 1: ĐẠI CƢƠNG V ĐƢỜNG THNG
VÀ MT PHNG
I- KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU:
1. Mặt phẳng:
Mặt phẳng là một đối tượng của toán học. Mặt phẳng không có bề y
không có giới hạn.
Để biểu diễn tả mt phẳng ta tng dùng
hình bình hành hay một miền góc ghi
tên của mặt phẳng vào một góc của hình
N
B
A
M
a
b
a // b
a caét b
b
a
b
a
b
a
C
D
A
B
S
C'
B'
A
C
B
A'
D'
C'
B'
A
B
C
A'
α
P
lý thuyết hình hoc chương 2 toán 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết hình hoc chương 2 toán 11 - Người đăng: vothanhnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
lý thuyết hình hoc chương 2 toán 11 9 10 746