Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết hình hoc chương 3 toán 11

Được đăng lên bởi vothanhnam
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
----- oOo ---- CHUẨN BỊ KIẾN THỨC:
1. Vectơ:
Vectơ là một đoạn thẳng có hướng được đặc trưng bởi: phương, chiều và độ


lớn. Đường thẳng chứa vectơ a được gọi là giá của vectơ a .
Độ dài của vectơ AB , kí hiệu AB AB BA
Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng
nhau.


Hai vectơ a và b được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ
 
dài, kí hiệu a b .
Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và có cùng độ dài,


vectơ đối của vectơ a , kí hiệu là - a . Ta có: AB BA .
2. Quy tắc hình bình hành và quy tắc ba điểm:
Quy tắc hình bình hành: Nếu ABCD là hình bình hành thì: AB AD AC .
Quy tắc ba điểm: cho ba điểm A, B, C bất kì ta có
AB BC

AC

AB

3. Các tính chất của phép cộng vectơ:
  
Cho ba vectơ a, b , c bất kì, ta có:
 
a b

 
b a

  
(a b ) c

  
a (b c )

 
a 0

AC

CB

 
0 a


a

4. Phép nhân một số với một vectơ:



0 . Tích của vectơ a với số k là một
Định nghĩa: Cho số k 0 và vectơ a



vectơ, kí hiệu là k a , cùng hướng với a nếu k > 0, ngược hướng với a nếu k < 0 và

có độ dài bằng k a .


Tính chất: Với hai vectơ a và b bất kì, với mọi số h và k, ta có:

 




k( a b ) = ka kb
(h + k) a ha ka






h(k a ) = (hk) a
1. a = a , (-1). a = - a .
5. Một số tính chất thƣờng gặp:

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi IA IB 0 .

Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi GA GB GC 0 .
Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M ta có:
MA MB 2MI .
Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có:
MA MB MC

3MG







Điều kiện cần và đủ để hai vectơ a và b ( b


để a = k b .


0 ) cùng phương là có một số k

Trang 1

Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để
AB k AC .



Cho hai vectơ a và b không cùng phương. Khi đó mọi vectơ x đều phân tích


được một cách duy nhất theo hai vectơ a và b , nghĩa là có duy nhất cặp số h, k



sao cho x ha kb

BÀI 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
I- ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TÓAN VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG
GIAN:
Cho đoạn thẳng AB trong không gian. Nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối là
B ta có một vectơ, được kí hiệu là AB .
1. Định nghĩa: Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu
AB chỉ vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí hiệu là a, b, x, y ,…
Các khái niệm có liên quan đến vectơ như giá của vectơ, độ dài của vectơ, sự
cùng phương, cùng hướng ...
Trang 1
CHƢƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
QUAN H VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
----- oOo -----
CHUẨN BỊ KIẾN THỨC:
1. Vectơ:
Vectơ là một đoạn thẳng có hướng được đặc trưng bởi: phương, chiều và độ
ln. Đường thẳng chứa vectơ
a
được gọi là giá ca vectơ
a
.
Độ dài của vectơ
AB
, kí hiệu
BAABAB
Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng
nhau.
Hai vectơ
a
b
được gọi là bằng nhau nếu chúngcùng hướng và cùng độ
dài, kí hiệu
ba
.
Hai vectơ được gọi đối nhau nếu chúng ngược hướng cùng độ dài,
vectơ đối ca vectơ
a
, kí hiệu là -
a
. Ta có:
BAAB
.
2. Quy tắc hình bình hành và quy tắc ba điểm:
Quy tắc hình bình hành: Nếu ABCD là hình bình hành thì:
ACADAB
.
Quy tắc ba đim: cho ba điểm A, B, C bất kì ta
ACBCAB
CBACAB
3. Các tính chất của phép cộng vectơ:
Cho ba vectơ
cba
,,
bất kì, ta có:
)()( cbacba
aaa
00
4. Phép nhân một số với một vectơ:
Định nghĩa: Cho số k 0 và vectơ
a
0
. ch ca vectơ
a
với số k là một
vectơ, kí hiệu là k
a
, cùng hướng với
a
nếu k > 0, ngược hướng với
a
nếu k < 0
có độ dài bằng k
a
.
Tính chất: Với hai vectơ
a
b
bất kì, với mọi số h và k, ta có:
k(
ba
) =
bkak
(h + k)
akaha
h(k
a
) = (hk)
a
1.
a
=
a
, (-1).
a
= -
a
.
5. Mt số tính chất thƣờng gặp:
Điểm I là trung đim ca đoạn thẳng AB khi và chỉ khi
0
IBIA
.
Điểm G là trọngm của tam giác ABC khi và chỉ khi
0
GCGBGA
.
Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M ta có:
MIMBMA 2
.
Nếu G là trọng m của tam giác ABC t với mọi đim M ta có:
MGMCMBMA 3
Điều kiện cần và đđể hai vectơ
a
và
b
(
b
0
) cùng pơng là một số k
để
a
= k
b
.
lý thuyết hình hoc chương 3 toán 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết hình hoc chương 3 toán 11 - Người đăng: vothanhnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
lý thuyết hình hoc chương 3 toán 11 9 10 446