Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết hóa 9

Được đăng lên bởi minhvo030501
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG I

CAÙC LOAÏI HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔ

1. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC CUÛA OXIT, KHAÙI QUAÙT VEÀ SÖÏ PHAÂN LOAÏI OXIT
- Oxit laø hôïp chaát cuûa oxi vôùi moät nguyeân toá hoùa hoïc khaùc.
- Teân cuûa oxit kim loaïi: TEÂN CUÛA NGUYEÂN TOÁ KIM LOAÏI (keøm theo hoùa trò) + OXIT.
Ví duï: Fe2O3 teân laø saét (III) oxit.
- Teân cuûa oxit phi kim:
TEÂN CUÛA NGUYEÂN TOÁ PHI KIM (keøm theo tieàn toá chæ soá nguyeân töû) + OXIT.
Ví duï: P2O5 teân laø ñiphotpho pentaoxit.
- Caùc tieàn toá: mono laø moät, ñi laø hai, tri laø ba, tetra laø boán, penta laø naêm…
1.1 Phaân loaïi oxit
- Oxit bazô: laø nhöõng oxit taùc duïng vôùi dung dòch axit taïo thaønh muoái vaø nöôùc.
Ví duï: Na2O, CaO, FeO…
- Oxit axit: laø nhöõng oxit taùc duïng vôùi dung dòch bazô taïo thaønh muoái vaø nöôùc.
Ví duï: CO2, SO2, SO3…
- Oxit löôõng tính: laø nhöõng oxit coù theå taùc duïng vôùi dung dòch bazô vaø taùc duïng vôùi
dung dòch axit taïo thaønh muoái vaø nöôùc.
Ví duï: Al2O3, ZnO…
- Oxit trung tính: oxit khoâng taïo muoái, laø nhöõng oxit khoâng taùc duïng vôùi axit, bazô,
nöôùc. Ví duï: CO, NO…
1.2 Tính chaát hoùa hoïc cuûa oxit
a) Oxit bazô
- Taùc duïng vôùi nöôùc: moät soá oxit bazô (Li2O, Na2O, CaO, K2O, BaO..) taùc duïng vôùi
nöôùc taïo thaønh dung dòch bazô kieàm.
Na2O + H2O  2NaOH
- Taùc duïng vôùi axit: oxit bazô taùc duïng vôùi axit taïo muoái vaø nöôùc.
Na2O + H2SO4  Na2SO4 + H2O
- Taùc duïng vôùi oxit axit: moät soá oxit bazô (Li2O, Na2O, CaO, K2O, BaO..) taùc duïng vôùi
oxit axit taïo thaønh muoái
Na2O + CO2  Na2CO3
b) Oxit axit
Chuù yù: oxit axit ngoaøi caùch goïi teân nhö treân coøn caùch goïi laø: ANHIDRIC cuûa axit töông
öùng.
Ví duï: SO2 anhidric sunfurô (axit töông öùng laø H2SO3 axit sunfurô)
- Taùc duïng vôùi nöôùc: nhieàu oxit axit taùc duïng vôùi nöôùc taïo thaønh dung dòch axit (tröø
SiO2 khoâng tan trong nöôùc)
SO3 + H2O  H2SO4
- Taùc duïng vôùi bazô kieàm: oxit axit taùc duïng vôùi bazô kieàm taïo muoái vaø nöôùc.
CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O
- Taùc duïng vôùi oxit bazô: moät soá oxit axit taùc duïng vôùi oxit bazô taïo thaønh muoái.
CaO + CO2  CaCO3

c) Oxit löôõng tính
- Taùc duïng vôùi axit:
Al2O3 + 6HCl  2AlCl + 3H2O
- Taùc duïng vôùi bazo:
Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O
d) Oxit trung tính
- Tham gia phaûn öùng oxi hoùa khöû
2NO + O2  2NO2 (peoxit nito)
3CO + Fe2O3  2Fe + 3CO2
2. MOÄT SOÁ OXIT QUAN TROÏNG
2.1 Canxi oxit
- Coâng thöùc hoùa hoïc: CaO.
- Phaân töû khoái: 56
- Teân goïi thoâng thöôøng: voâi soáng
a) Tính chaát vaät lyù
Chaát raén, maøu traéng, nhie...
CHÖÔNG I
CAÙC LOAÏI HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔ
1. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC CUÛA OXIT, KHAÙI QUAÙT VEÀ SÖÏ PHAÂN LOAÏI OXIT
- Oxit laø hôïp chaát cuûa oxi vôùi moät nguyeân toá hoùa hoïc khaùc.
- Teân cuûa oxit kim loaïi: TEÂN CUÛA NGUYEÂN TOÁ KIM LOAÏI (keøm theo hoùa trò) + OXIT.
Ví duï: Fe
2
O
3
teân laø saét (III) oxit.
- Teân cuûa oxit phi kim:
TEÂN CUÛA NGUYEÂN TOÁ PHI KIM (keøm theo tieàn toá chæ soá nguyeân töû) + OXIT.
Ví duï: P
2
O
5
teân laø ñiphotpho pentaoxit.
- Caùc tieàn toá: mono laø moät, ñi laø hai, tri laø b
1.1 Phaân loaïi oxit
- Oxit bazô: laø nhöõng oxit taùc duïng vôùi dung dòch axit taïo thaønh muoái vaø nöôùc.
Ví duï: Na
2

- Oxit axit: laø nhöõng oxit taùc duïng vôùi dung dòch bazô taïo thaønh muoái vaø nöôùc.
Ví duï: CO
2
, SO
2
, SO
3

- Oxit löôõng tính: laø nhöõng oxit coù theå taùc duïng vôùi dung dòch bavaø taùc duïng vôùi
dung dòch axit taïo thaønh muoái vaø nöôùc. Ví duï: Al
2
O
3

- Oxit trung tính: oxit khoâng taïo muoái, laø nhöõng oxit khoâng taùc duïng vôùi axit, bazô,
nöôùc. 
1.2 Tính chaát hoùa hoïc cuûa oxit
a) Oxit bazô
- Taùc duïng vôùi nöôùc: moät soxit bazô (Li
2
O, Na
2
O, CaO, K
2
O, BaO..) taùc duïng vôùi
nöôùc taïo thaønh dung dòch bazô kieàm.
Na
2
O + H
2
O 2NaOH
- Taùc duïng vôùi axit: oxit bazô taùc duïng vôùi axit taïo muoái vaø nöôùc.
Na
2
O + H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ H
2
O
- Taùc duïng vôùi oxit axit: moät soá oxit ba(Li
2
O, Na
2
O, CaO, K
2
O, BaO..) taùc duïng vôùi
oxit axit taïo thaønh muoái
Na
2
O + CO
2
Na
2
CO
3
b) Oxit axit
Chuù yù: oxit axit ngoaøi caùch goïi teân nhö treân coøn caùch goïi laø: ANHIDRIC cuûa axit töông
öùng. Ví duï: SO
2
anhidric sunfurô (axit töông öùng laø H
2
SO
3
axit sunfurô)
- Taùc duïng vôùi nöôùc: nhieàu oxit axit taùc duïng vôùi nöôùc taïo thaønh dung dòch axit (tröø
SiO
2
khoâng tan trong nöôùc)
SO
3
+ H
2
O H
2
SO
4
- Taùc duïng vôùi bazô kieàm: oxit axit taùc duïng vôùi bazô kieàm taïo muoái vaø nöôùc.
CO
2
+ 2NaOH Na
2
CO
3
+ H
2
O
- Taùc duïng vôùi oxit bazô: moät soá oxit axit taùc duïng vôùi oxit bazô taïo thaønh muoái.
CaO + CO
2
CaCO
3
Lý thuyết hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết hóa 9 - Người đăng: minhvo030501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Lý thuyết hóa 9 9 10 732