Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết hóa cô đọng

Được đăng lên bởi El Niño
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT HÓA CÔ ĐỌNG
Phiên bản 1.0
2013-2014

GSTT GROUP

GSTT GROUP | 1

Phần Đề Bài
Câu 1. Hợp chất n{o sau đ}y chỉ chứa liên kêt cộng hóa trị ?
A.
B.
C.
D. a
Câu 2. Khí etilen làm mất màu tím dung dịch thuốc tím , tạo rượu đa thức và có tạo ra một chất rắn m{u đen . ệ
số nguyên nhỏ nhất đứng trước chất oxi hóa , chất khử để phản ứng này cân bằng là :
A. 3;2
B. 2;3
C. 5; 2
D. 2; 5
Câu 3. Cho biết các phản ứng sau đều tỏa nhiệt :
và
Cho biết khí NO2 nhạt hoặc mất m{u n}u trong trường hợp nào :
A. Đun nóng mạnh
B. Hạ thấp nhiệt
C. Trộn thêm một ít khi O2
D. Cả A và B
Câu 4. Muối nào khi cho vào dung dịch nước được dung dịch pH>7?
A. KCl
B. a
C. a
D. Zn
Câu 5. Phản ứng n{o dưới đ}y viêt không đúng ?
A. a r dd
a
r
B.
a dd
r
a r
C. a dd
a
D. 2NaCl(dd)
a
Câu 6. Chọn c}u đúng khi nói về hợp kim .
A. có nhiệt độ nóng chảy cao hơn c|c kim oại tương ứng vì kích thước các hạt không đều nhau.
B. Các kim loại cấu tạo nên hợp kim vẫn giữ nguyên tính chất hóa học .
C. Được tạo nên từ bột các kim loại hoặc bột kim loại và phi kim trộn rất đều .
D. Chỉ thay đổi tỷ lệ các thành phần trong hợp kim sẽ không làm biến đổi tính chất vật lý của hợp kim.
Câu 7. Có bốn dung dịch trong suốt , mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong cả
4 dung dịch gồm : g
a
a
. Bốn dung dịch đó { :
A.
g
a
a
C. a
a
g
B. a
g
a
D.
Câu 8. ho sơ đồ biến hóa :
X Y Z
. X, Y, Z lần ượt là :
A.
so
B.
a
C.
D.
Câu 9. Có các dung dịch không màu :
g
e
đựng trong các lọ mất nhãn . Chỉ dùng thuốc thử
nào dưới d}y để nhận biết được tất cả các dung dịch trên .
A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch g
C. Dung dịch a
D. Dung dịch quỳ tím
Câu 10. Đun nóng một hợp chất hữu cơ X với Na, hòa sản phẩm v{o nước , lọc lấy phần dung dịch. Axit hóa bằng
dung dịch
dư thêm v{i giọt u
thấy xuất hiện kết tủa đen . hư vậy , ngoài nguyên tố cacbon , X còn
phải chứa nguyên tố :
A. iđro
B. Iot
C. Lưu huỳnh
D. Photpho
Câu 11. Phản ứng với chất nào chứng tỏ trong phân tử phenol, nhóm
chịu ảnh hưởng của vòng benzen.
A.
B. Na
C. ung dịch r
D. NaOH
Câu 12. Cho một chất hưu cơ X t|c dụng với u nung nóng thu được một andehit no đơn chức , mạch hở . Công
thức tổng quát của X là:
A.
n
B.
n
C.
n
D.
n
Câu 13. Axitaxetic có thể trục tiếp tạo ra các chất n{o sau đ}y?
A.
a
B.
a
C.
a
D.
Câu 14. Cho hai mệnh đề: chỉ ra mệnh đề đúng mệnh đề sai!
a) Dùng u
có thể phân biệt được glyxerin và metyl amin
GSTT GROUP | 2

b) Phản ứng thủy phân chất béo bằng dung dịch NaOH tạo ra xà phòng .
A. a đúng b sai
B. a sai b đúng
C. ...
GSTT GROUP
LÝ THUYẾT HÓA CÔ ĐỌNG
Phiên bn 1.0
2013-2014
Lý thuyết hóa cô đọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết hóa cô đọng - Người đăng: El Niño
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Lý thuyết hóa cô đọng 9 10 182