Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết hóa LTĐH

Được đăng lên bởi hchongtc2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương
3+4: lớp
12

Nhận biết

TN
1. Amin

Thông hiểu

TL

TN

-Tính chất
hoá học

- Xác định
CTPT

-Tính chất
vật lí

-Viết đồng
phân, gọi
tên
- Bậc amin

TL

Vận dụng

TN
-Tính CM, thể tích
của dung dịch
HCl
-Tính khối lượng
amin

Vận dụng ở
cấp độ cao
TL

TN

Cộng

TL

- Đồng

phân
amin
- Muối
amin

-Tìm CT amin

Số câu hỏi

2

3

3

2

10

Số điểm

2/3

1

1

2/3

10/3

2. Amino
axit

-Nắm được
tính chất hoá
học

Tính chất
hoá học

-Xác định phân tử
khối
-Bài tập xác định
CTPT, CTCT của
aminoaxit

-CTCT, tên
gọi

Bài tập

t/c hóa
học
amino
axit

Số câu hỏi

2

2

3

1

8

Số điểm

2/3

2/3

1

1/3

8/3

3. Peptitprotein

- Toán
peptit

-Tính chất
vật lí, cấu
tạo
-Tính chất
hóa học

Số câu hỏi

2

1

3

Số điểm

2/3

1/3

1

4. polime
và vật liệu
polime

-Khái niệm
polime

-Tính chất
của polime

-Tính hệ số
polime hóa

-Phân loại
polime

-Tính khối lượng
polime

Số câu hỏi

2

Số điểm

2/3

5.Tổng
hợp

2
2/3

2

6

2/3

2

-Phân biệt
chất, nhận
biết chất

Bài tập
tổng hợp

Số câu hỏi

1

2

3

Số điểm

1/3

2/3

1

Tổng số
câu

8

8

8

6

30

Tổng số
điểm

8/3

8/3

8/3

5/3

10,0
(100%)

...
Chương
3+4: lớp
12
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở
cấp độ cao
Cộng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Amin -Tính chất
hoá học
-Tính chất
vật lí
- Xác định
CTPT
-Viết đồng
phân, gọi
tên
- Bậc amin
-Tính C
M
, thể tích
của dung dịch
HCl
-Tính khối lượng
amin
-Tìm CT amin
- Đồng
phân
amin
- Muối
amin
Số câu hỏi 2
3
3
2
10
Số điểm 2/3
1
1
2/3
10/3
2. Amino
axit
-Nắm được
tính chất hoá
học
-CTCT, tên
gọi
Tính chất
hoá học
-Xác định phân tử
khối
-Bài tập xác định
CTPT, CTCT của
aminoaxit
Bài tập
t/c hóa
học
amino
axit
Số câu hỏi 2
2
3
1
8
Số điểm 2/3
2/3
1
1/3
8/3
3. Peptit-
protein
-Tính chất
vật lí, cấu
tạo
-Tính chất
hóa học
- Toán
peptit
Số câu hỏi 2
1
3
Số điểm 2/3
1/3
1
4. polime
và vật liệu
polime
-Khái niệm
polime
-Tính chất
của polime
-Phân loại
polime
-Tính hệ số
polime hóa
-Tính khối lượng
polime
lý thuyết hóa LTĐH - Trang 2
lý thuyết hóa LTĐH - Người đăng: hchongtc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
lý thuyết hóa LTĐH 9 10 620