Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết hóa thi đại học

Được đăng lên bởi duong-dinh1
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu luyện thi đại học môn Hóa - Hướng tới kỳ thi năm 2013

1
Lời tựa:
Đề thi Hóa các khối năm 2012 là một năm nở rộ của xu hướng dạng câu hỏi chọn đáp án đúng- sai
; có thể nói đây là một trong những dạng câu hỏi tương đối khó, đòi hỏi học sinh phải nắm rất vững kiến
thức cơ bản và vận dụng một cách linh hoạt trong quá trình làm bài.
Là sự tiếp nối của “ Xu hướng trắc nghiệm môn Hóa năm 2012”, tài liệu này được biên soạn với
mong muốn có thể giúp các em học sinh bước đầu làm quen với dạng bài tập này qua đó nâng cao được khả
năng làm trắc nghiệm Hóa học cũng như thành tích của các em trong các kì thi đại học.
Chúc các em học thật tốt môn Hóa và đạt được nhiều thành công trong kì thi sắp tới!
Ps: Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Facebook: Phùng Nguyễn
Hà nội, tháng 01 năm 2013

BÀI TẬP
Câu 1: Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với các hóa chất sau: (1) dung dịch HCl, (2) khí oxi, (3)dung
dịch NaOH; (4)dung dịch H2SO4 đặc nguội; (5) dung dịch FeCl3. Số hóa chất chỉ tác dụng với 1 trong 2 kim
loại ờ điều kiện thường là:
A. 3
B. 5
C. 2
D.4
Câu 2: Cho các chất sau: Cu, FeS2, Na2SO3, S, NaCl, Cu2O, KBr, Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc
nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là:
A. 5
B.4
C.7
D.6
Câu 3: Cho Phenol tác dụng với các hóa chất sau: (1)NaOH, (2) HNO3 đặc/ xtH2SO4;(3) dd Br2 (;4) HCl
đặc;(5) HCHO (xt H+); (6)NaHCO3. Số hóa chất tác dụng với phenol là:
A. 4
B.5
C.6
D.3
Câu 4: Cho dãy các dung dịch sau: NaHSO4, NH4Cl, CuSO4, K2CO3, ClH3N-CH2-COOH, NaCl, AlCl3. Số
dung dịch có pH <7 là:
A. 6
B.4
C.5
D.3
Câu 5: Cho các vật liệu Polime sau: (1) nhựa bakelit ,(2) nilon6-6 ; (3)cao su lưu hóa ;(4) tơ visco; (5)
polietilen; (6) nhựa PVC. Số vật liệu có thành phần chính là các polime tổng hợp là:
A. 4
B.6
C.3
D.5
Câu 6: Cho các phát biểu sau:
(1) Trong dung dịch, tổng số điện tích các ion dương bằng tổng số điện tích các ion âm.
(2) Dãy các chất : CaCO3, HBr và NaOH đều là các chất điện ly mạnh.
(3)Trong 3 dung dịch cùng pH là HCOOC, HCl và H2SO4, dung dịch có nồng độ lớn nhất là HCOOH.
(4) Phản ứng axit- bazo xảy ra theo chiều tạo ra các chất có tính axit và bazo yếu hơn
(5) Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch không kèm theo sự thay đổi số oxi hóa.
Số phát biểu đúng là:
A. 3
B.4
C.2
D.5
Câu 7 : Cho các dung dịch sau: (1)Glucozo; (2)Mantozo; (3) Saccrozo; (4) axit axetic; (5)Glixerol; (6)
Axetanđehit. Số dung dịch có thể hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
A. 5
B.6
C.3
D.4
Câu 8: Cho các thí nghiệm sau đây:
(1) Nung hỗn hợp NaNO2 và NH4Cl(tạo k...
Tài liu luyện thi đại hc môn Hóa - Hướng ti k thi năm 2013 1
Biên son và ging dy: ThS Nguyn Thế Phùng- ĐHBKHN- 01269.009.009
TT LTĐH Bách Khoa 2- 24
B
Hoàng Như Tiếp( Ngõ 310 Nguyn Văn C)- Long Biên- Hà ni
Li ta:
Đề thi Hóa các khi năm 2012 là mt năm n r ca xu hướng dng câu hi chn đáp án đúng- sai
; th nói đây mt trong nhng dng câu hỏi tương đối khó, đòi hỏi hc sinh phi nm rt vng kiến
thức cơ bản và vn dng mt cách linh hot trong quá trình làm bài.
s tiếp ni ca Xu hướng trc nghim môn a năm 2012, i liu này đưc biên son vi
mong mun có th giúp các em hc sinh bước đầu làm quen vi dng bài tập này qua đó nâng cao được kh
năng làm trắc nghim Hóa hc cũng như thành tích ca các em trong các kì thi đại hc.
Chúc các em hc tht tt môn Hóa và đạt được nhiu thành công trong kì thi sp ti!
Ps: Mi thc mc xin liên h qua Facebook: Phùng Nguyn
Hà ni, tháng 01 năm 2013
BÀI TP
Câu 1: Cho hn hp gm Fe Cu tác dng vi các hóa cht sau: (1) dung dch HCl, (2) koxi, (3)dung
dch NaOH; (4)dung dch H
2
SO
4
đặc ngui; (5) dung dch FeCl
3
. S hóa cht ch tác dng vi 1 trong 2 kim
loi điều kiện thường là:
A. 3 B. 5 C. 2 D.4
Câu 2: Cho các cht sau: Cu, FeS
2
, Na
2
SO
3
, S, NaCl, Cu
2
O, KBr, Fe
3
O
4
tác dng vi dung dch H
2
SO
4
đặc
nóng. S trưng hp xy ra phn ng oxi hóa kh là:
A. 5 B.4 C.7 D.6
Câu 3: Cho Phenol tác dng vi các hóa cht sau: (1)NaOH, (2) HNO
3
đặc/ xtH
2
SO
4
;(3) dd Br
2
(;4) HCl
đặc;(5) HCHO (xt H
+
); (6)NaHCO
3
. S hóa cht tác dng vi phenol là:
A. 4 B.5 C.6 D.3
Câu 4: Cho dãy các dung dch sau: NaHSO
4
, NH
4
Cl, CuSO
4
, K
2
CO
3
, ClH
3
N-CH
2
-COOH, NaCl, AlCl
3
. S
dung dch có pH <7 là:
A. 6 B.4 C.5 D.3
Câu 5: Cho các vt liu Polime sau: (1) nha bakelit ,(2) nilon6-6 ; (3)cao su lưu hóa ;(4) visco; (5)
polietilen; (6) nha PVC. S vt liu có thành phn chính là các polime tng hp là:
A. 4 B.6 C.3 D.5
Câu 6: Cho các phát biu sau:
(1) Trong dung dch, tng s điện tích các ion dương bằng tng s điện tích các ion âm.
(2) Dãy các cht : CaCO
3
, HBr và NaOH đều là các chất điện ly mnh.
(3)Trong 3 dung dch cùng pH là HCOOC, HCl và H
2
SO
4
, dung dch có nồng độ ln nht là HCOOH.
(4) Phn ng axit- bazo xy ra theo chiu to ra các cht có tính axit và bazo yếu hơn
(5) Phn ứng trao đổi ion trong dung dch không kèm theo s thay đổi s oxi hóa.
S phát biểu đúng là:
A. 3 B.4 C.2 D.5
Câu 7 : Cho các dung dch sau: (1)Glucozo; (2)Mantozo; (3) Saccrozo; (4) axit axetic; (5)Glixerol; (6)
Axetanđehit. Số dung dch có th hòa tan Cu(OH)
2
nhiệt độ thưng là
A. 5 B.6 C.3 D.4
Câu 8: Cho các thí nghiệm sau đây:
(1) Nung hn hp NaNO
2
và NH
4
Cl(to khí N) (2) Điện phân dung dch CuSO
4
(3) Dn khí NH
3
qua CuO nung nóng(to khí N
2
) 4) Nhit phân Ba(NO
3
)
2
(5) Cho khí F
2
tác dng vi H
2
O (6) H
2
O
2
tác dng vi KNO
2
(7) Cho khí O
3
tác dng vi dung dch KI (8) Điện phân NaOH nóng chy
(9) Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ (10) Nhit phân KMnO
4
S thí nghiệm thu được khí oxi là
A. 7 B. 6 C. 4 D. 5
Câu 9: Cho các phát biếu sau:
(1) Hn hp CaF
2
và H
2
SO
4
đặc ăn mòn đưc thu tinh
(2) Đin phân dung dch hn hp KF và HF thu đưc khí F
2
anot
(3) Amophot là hn hp gm (NH
4
)
2
HPO
4
và (NH
4
)
3
PO
4
thu đưc khi cho NH
3
tác dng vi H
3
PO
4
(4) Trong công nghip ngưi ta sn xut nưc Giaven bng cách đin phân dung dch NaCl màng ngăn
(5) Trong mt pin điện hoá, anot xy ra s kh, n catot xy ra s oxi hoá
(6) CrO
3
là oxit axit, Cr
2
O
3
là oxit ng tính còn CrO là oxit bazơ
Lý thuyết hóa thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết hóa thi đại học - Người đăng: duong-dinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lý thuyết hóa thi đại học 9 10 344