Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Nhock Siêu Quậy
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU
3
1.1.Kinh tế lượng là gì?
3
1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng
4
1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng
8
1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng
8
1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng
9
CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
2.1.Xác suất
11
2.2.Thống kê mô tả
23
2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng
25
2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30
CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN
3.1.Giới thiệu
39
3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu
41
3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS…………………………44
3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy
48
3.5.Định lý Gauss-Markov
52
3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R2
52
3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến
54
3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng
56
CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI
4.1. Xây dựng mô hình
60
4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội
61
4.3. R 2 và R 2 hiệu chỉnh
64
4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình
64
65
4.5. Quan hệ giữa R2 và F
4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy
65
4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable)
66
CHƯƠNG 5GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
MÔ HÌNH HỒI QUY
5.1. Đa cộng tuyến
72
5.2. Phương sai của sai số thay đổi
74
5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi)
80
5.4. Lựa chọn mô hình
81
CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY
6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản
84
6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình
84
6.3. Mô hình tự hồi quy
85
6.4. Mô hình có độ trễ phân phối
85
6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy
88
6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy
88
CHƯƠNG 7CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ
7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian
90
7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn
92
7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản
93
7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo
94
7.5. Một ví dụ bằng số
95
7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA
96
2
Các bảng tra Z, t , F và
101
Tài liệu tham khảo
105

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. Kinh tế lượng là gì?
Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế1. Thật ra phạm vi của kinh tế lượng
rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau:
“Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn
độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và phương pháp luận thống kê. Nói rộng
hơn, kinh tế lượng liên quan ...
MC LC Trang
CHƯƠNG 1GII THIU 3
1.1.Kinh tế lượng là gì? 3
1.2.Phương pháp lun ca Kinh tế lượng 4
1.3.Nhng câu hi đặt ra cho mt nhà kinh tế lượng 8
1.4.D liu cho nghiên cu kinh tế lượng 8
1.5.Vai trò ca máy vi tính và phm mm chuyên dng 9
CHƯƠNG 2ÔN TP VC SUT VÀ THNG KÊ
2.1.Xác sut 11
2.2.Thng kê mô t 23
2.3.Thng kê suy din-Vn đề ước lượng 25
2.4.Thng kê suy din - Kim
định gi thiết thng kê30
CHƯƠNG 3HI QUY HAI BIN
3.1.Gii thiu 39
3.2.Hàm hi quy tng th và hi quy mu 41
3.3.Ước lượng các h s ca mô hình hi quy theo phương pháp OLS…………………………44
3.4.Khong tin cy và kim định gi thiết v các h s hi quy 48
3.5.Định Gauss-Markov 52
3.6.Độ thích hp ca hàm hi quy – R
2
52
3.7.D báo bng mô hình hi quy hai biến 54
3.8.Ý nghĩa ca hi quy tuyến tính và mt s dng hàm thường được s dng 56
CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HI QUY TUYN TÍNH BI
4.1. Xây dng hình 60
4.2.Ước lượng tham s ca mô hình hi quy bi 61
4.3.
2
R
2
R
hiu chnh 64
4.4. Kim định mc ý nghĩa chung ca hình 64
4.5. Quan h gia R
2
và F 65
4.6. Ước lượng khong và kim định gi thiết thng kê cho h s hi quy 65
4.7. Biến phân loi (Biến gi-Dummy variable) 66
CHƯƠNG 5GII THIU MT S VN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
MÔ HÌNH HI QUY
5.1. Đa cng tuyến 72
5.2. Phương sai ca sai s thay đổi 74
5.3. T tương quan (tương quan chui) 80
5.4. La chn nh 81
CHƯƠNG 6 D BÁO VI MÔ HÌNH HI QUY
6.1. D báo vi mô hình hi quy đơn gin 84
6.2. Tính cht tr ca d liu chui thi gian và h qu ca nó đến mô hình 84
6.3. Mô hình t hi quy 85
6.4. Mô hình có độ tr phân phi 85
6.5. Ước lượng mô hình t hi quy 88
6.6. Phát hin t tương quan trong mô hình t hi quy 88
CHƯƠNG 7CÁC MÔ HÌNH D BÁO MĂNG TÍNH THNG KÊ
7.1. Các thành phn ca d liu chui thi gian 90
7.2. D báo theo xu hướng dài hn 92
7.3. Mt s k thut d báo đơn gin 93
7.4. Tiêu chun đánh giá mô hình d báo 94
7.5. Mt ví d bng s 95
7.6. Gii thiu hình ARIMA 96
Các bng tra Z, t , F và 
2
101
Tài liu tham kho 105
Lý thuyết kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết kinh tế lượng - Người đăng: Nhock Siêu Quậy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Lý thuyết kinh tế lượng 9 10 178