Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạch

Được đăng lên bởi giacmochapihp94-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2040 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

KHOA ĐIỆN

MÔN: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN

******

NGÀNH: CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

PHẦN 1: MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP NGUỒN HÌNH SIN
1. Biến số điều hòa, biểu diễn biến điều hòa bằng số phức và bằng vectơ.
1.1. Biểu diễn bằng vectơ.
1.2. Biểu diễn bằng số phức.
2. Hệ phương trình của mạch điện tuyến tính, xác lập, hình sin dưới dạng đại số của biến
phức.
2.1. Tổng trở phức của một nhánh: Z = R + jX = z∠ϕ . Tổng trở hiệu dụng của một nhánh:
z = R 2 + X 2 , góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong một nhánh ϕ = arctag

X
– Tam
R

giác tổng trở.
2.2. Sơ đồ phức của mạch điện.
2.3. Hệ phương trình của mạch dưới dạng đại số theo biến phức.
2.4. Các loại công suất trong mạch điện.
2.4.1. Công suất tác dụng:

P = I 2 R = UI cos ϕ

2.4.2. Công suất phản kháng:
2.4.3. Công suất biểu kiến:

Q = I 2 X = UI sin ϕ

S =

- Tam giác công suất.

P 2 +Q 2

2.4.4. Công thức chung tính công suất biểu kiến phức:
*
*
~
S =U I = I 2 Z =U 2 Y = P + jQ = Se jϕ

2.4.5. Hệ số công suất:

cos ϕ =

R
R +X

ϕ = arctag

2

2

=

P
P + Q2
2

X
Q
= arctag
R
P

3. Các phương pháp giải mạch điện.
3.1. Phương pháp dòng điện nhánh.
3.2. Phương pháp dòng điện vòng.
3.3. Phương pháp điện thế đỉnh (nút).
3.3.1. Phương pháp điện thế nút.

1/5

∑ E Y
3.3.2. Phương pháp điện thế nút áp dụng cho mạch có 2 nút: U AB =
∑Y

4. Mạch điện ba pha.
4.1. Định nghĩa mạch ba pha, phân loại mạch ba pha.
4.1.1. Đặc điểm mạch ba pha đối xứng (nguồn đối xứng, tải đối xứng, cách nối nguồn
ba pha, cách nối tải ba pha).
4.1.2. Đặc điểm của mạch ba pha đối xứng nối Y-Y.
a. Điện áp giữa các điểm trung tính.
b. Quan hệ giữa điện áp dây và điện áp pha (quan hệ về trị số, quan hệ về góc).
c. Quan hệ giữa dòng điện dây với dòng điện pha.
d. Cách giải mạch ba pha đối xứng nối Y-Y. Tách ra một pha để tính dòng điện một
pha, từ đó suy ra các pha còn lại (nếu cần).
4.1.3. Đặc điểm của mạch ba pha đối xứng nối ∆-∆..
a. Quan hệ giữa điện áp dây và điện áp pha .
b. Quan hệ giữa dòng điện dây với dòng điện pha (quan hệ về trị số, quan hệ về
góc).
c. Cách giải mạch ba pha đối xứng nối ∆-∆. Tách ra một pha để tính dòng điện một
pha, từ đó suy ra các dòng điện còn lại (nếu cần).
4.2. Tính mạch ba pha 4 dây không đối xứng.
4.2.1. Công thức chung.
∑ E Y
a. Tính điện áp giữa trung tính nguồn với trung tính tải: U O 'O =
∑Y

b. Tính điện áp từng pha của tải: U A = E A − U O 'O ;
c. Tính dòng điện các pha của tải: I A =
d. Tính dòng điện dây tru...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA ĐIỆN
******
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC
MÔN: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN
NGÀNH: CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHẦN 1: MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP NGUỒN HÌNH SIN
1. Biến số điều hòa, biểu diễn biến điều hòa bằng số phức và bằng vectơ.
1.1. Biểu diễn bằng vectơ.
1.2. Biểu diễn bằng số phức.
2. Hệ phương trình của mạch điện tuyến tính, xác lập, hình sin dưới dạng đại số của biến
phức.
2.1. Tổng trở phức của một nhánh:
ϕ
=+=
zjXRZ
. Tổng trở hiệu dụng của một nhánh:
22
XRz
+=
, góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong một nhánh
R
X
arctag
=
ϕ
Tam
giác tổng trở.
2.2. Sơ đồ phức của mạch điện.
2.3. Hệ phương trình của mạch dưới dạng đại số theo biến phức.
2.4. Các loại công suất trong mạch điện.
2.4.1. Công suất tác dụng:
ϕ
cos
2
UIRIP
==
2.4.2. Công suất phản kháng:
ϕ==
sinUIXIQ
2
2.4.3. Công suất biểu kiến:
22
QPS
+=
- Tam giác công suất.
2.4.4. Công thức chung tính công suất biểu kiến phức:
ϕ
j
SejQPYUZIIUS
=+====
*
22
*
~
2.4.5. Hệ số công suất:
2222
cos
QP
P
XR
R
+
=
+
=
ϕ
P
Q
arctag
R
X
arctag
==
ϕ
3. Các phương pháp giải mạch điện.
3.1. Phương pháp dòng điện nhánh.
3.2. Phương pháp dòng điện vòng.
3.3. Phương pháp điện thế đỉnh (nút).
3.3.1. Phương pháp điện thế nút.
1/5
Lý thuyết mạch - Trang 2
Lý thuyết mạch - Người đăng: giacmochapihp94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lý thuyết mạch 9 10 989