Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết OTOMAT và ngôn ngữ lập trình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Tin Học Lý Thuyết

Chương I

BỔ TÚC TOÁN

Nội dung chính của chương này:
I. TẬP HỢP (Sets)
II. QUAN HỆ (Relations)
III. PHÉP CHỨNG MINH QUY NẠP
IV. ĐỒ THỊ VÀ CÂY
BÀI TẬP CHƯƠNG I
Mục tiêu cần đạt: Trong chương này, chúng ta sẽ nhắc lại một cách khái quát
các thuật ngữ và kiến thức toán học sẽ được dùng đến trong suốt giáo trình.
Đó là các kiến thức liên quan đến đồ thị, cây, tập hợp, quan hệ và một vài
phương pháp chứng minh toán học thông thường. Nếu các khái niệm này là
mới đối với bạn, bạn nên xem lại một cách cẩn thận. Ngược lại, nếu chúng
không là mới, bạn có thể đọc lướt nhanh qua chương này, nhưng hãy chắc
chắn rằng mình đã nắm rõ về chúng.
Sau chương này, sinh viên có thể :
 Xác định tập hợp và các phép toán cơ bản trên tập hợp
 Định nghĩa một quan hệ, lớp quan hệ và các tính chất của quan hệ.
 Xác định quan hệ tương đương và phép bao đóng.
 Chứng minh một phát biểu toán học theo phương pháp quy nạp.
 Nắm vững các khái niệm về đồ thị và cây.

I. TẬP HỢP (Sets)
1.1. Ký hiệu tập hợp
1.2. Các phép toán trên tập hợp
Một tập hợp là tập các đối tượng không có sự lặp lại. Mỗi đối tượng trong tập hợp
được gọi là phần tử (element) của tập hợp đó.
1.1. Ký hiệu tập hợp
Nếu số phần tử trong một tập hợp không quá lớn, hay nói cách khác – tập hợp là hữu
hạn, tập hợp có thể được đặc tả bằng cách liệt kê các phần tử của nó.
Thí dụ 1.1 :

D xác định tập hợp các ngày trong tuần :

Simpo PDF Merge and
Unregistered
- 
D Split
= { Mon,
Tues, Wed,Version
Thurs, Fri,
Sat, Sun }

Các phần tử trong tập hợp viết cách nhau bởi dấu “, “ và đặt trong cặp dấu { và }.
Không có sự bắt buộc về thứ tự liệt kê các phần tử trong tập hợp. Chẳng hạn, tập hợp
D cũng tương đương với tập hợp sau :
D = { Mon, Wed, Fri, Thurs, Sun, Tues, Sat }
Nếu phần tử x là thành phần của tập hợp A, ta viết x  A (đọc là x thuộc A), và nếu x
không là phần tử của A, ta viết x  A (đọc là x không thuộc A). Chẳng hạn : Mon  D
nhưng Kippers  D.
Nếu một tập hợp chứa một số khá lớn các phần tử hay thậm chí là một số vô hạn,
người ta có thể không liệt kê tất cả các phần tử mà đặc tả tập hợp theo một số tính chất
đặc trưng của nó.
Thí dụ 1.2 :

D = { x  x là một ngày trong tuần }
P = { y  y là số nguyên tố }
X={xx>2}

Mọi tập hợp đều chứa các phần tử thuộc vào một không gian xác định nào đó, ký hiệu
là U. Không gian tương ứng có thể được định nghĩa là một tập số nguyên, số thực, …
Một trường hợp đặc biệt c...
Tin H
ọc Lý Thuyết
Chương I
BỔ TÚC TOÁN
Ni dung chính của chương này:
I. TẬP HỢP (Sets)
II. QUAN H (Relations)
III. PHÉP CHỨNG MINH QUY NẠP
IV. ĐỒ THỊ VÀ CÂY
BÀI TẬP CHƯƠNG I
Mục tiêu cn đạt: Trong chương này, chúng ta snhắc lại một cách khái quát
các thuật ngữ và kiến thức toán học sẽ được dùng đến trong suốt giáo trình.
Đó các kiến thức liên quan đến đồ thị, cây, tập hợp, quan hvà một vài
phương pháp chứng minh toán học thông thường. Nếu các khái niệm này
mi đối với bạn, bạn nên xem lại một cách cẩn thận. Ngược lại, nếu chúng
không mới, bạn thể đc lướt nhanh qua chương này, nhưng hãy chắc
chắn rằng mình đã nắm rõ v chúng.
Sau chương này, sinh viên có thể :
Xác định tập hợp và các phép toán cơ bản trên tập hợp
Định nghĩa một quan hệ, lớp quan hệ và các tính chất của quan hệ.
Xác định quan hệ tương đương và phép bao đóng.
Chứng minh một phát biểu toán học theo phương pháp quy nạp.
Nắm vững các khái niệm về đồ thị và cây.
I. TẬP HỢP (Sets)
1.1. Ký hiu tập hợp
1.2. Các phép toán trên tp hợp
Một tập hợp tập các đối tượng không có s lặp lại. Mi đối ợng trong tập hợp
được gọi là phần tử (element) của tập hợp đó.
1.1. Ký hiệu tập hợp
Nếu s phần ttrong một tập hợp không quá lớn, hay i cách khác tập hợp là hữu
hạn, tập hợp có thể được đặc tả bằng cách liệt kê các phn tử của nó.
Thí dụ 1.1 : D xác định tập hợp các ngày trong tuần :
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Lý thuyết OTOMAT và ngôn ngữ lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết OTOMAT và ngôn ngữ lập trình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý thuyết OTOMAT và ngôn ngữ lập trình 9 10 592