Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết phân bào.

Được đăng lên bởi thaophuong16889
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.TUẦN: 1
Ngày soạn: 1/1/2015

Ngày dạy: 8/1/2015

Phụ đạo tiết : 1, 2.
PHÂN BÀO
I. MỤC TIÊU
- Học sinh nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.
- Mô tả đựoc cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của nguyên phân.
- Hiểu được chức năng của NST đối với sự di truyền các tính trạng.
- Học sinh nắm được sự biến đổi hình thái NST (chủ yếu là sự đóng và duỗi xoắn) trong
chu kì tế bào.
- Trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân.
- Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể.
II. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định tổ chức(1’) - Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ(không kiểm tra)
3. Bài mới.
Hoạt động 1: Nhiễm sắc thể
1.Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể
- Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ NST là bộ lưỡng
bội kí hiệu là 2n.
- Trong tế bào sinh dục (giao tử) chỉ chứa 1 NST trong mỗi cặp tương đồng  Số NST
giảm đi một nửa, bộ NST là bộ đơn bội kí hiệu là n.
- Ở những loài đơn tính có sự khác nhau giữa con đực và con cái ở 1 cặp NST giới tính kí
hiệu là XX, XY.
- Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.
2. Cấu trúc của nhiễm sắc thể
- Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa.
+ Hình dạng: hình hạt, hình que, hình chữ V.
+ Dài: 0,5 – 50 micromet, đường kính 0,2 – 2 micromet.
+ Cấu trúc: ở kì giữa NST gồm 2 cromatit gắn với nhau ở tâm động.
+ Mỗi cromatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.
3.Chức năng của nhiễm sắc th(8’)
- NST là cấu trúc mang gen, trên đó mỗi gen ở một vị trí xác định. Những biến đổi về cấu
trúc, số lượng NST đều dẫn tới biến đổi tính trạng di truyền.
- NST có bản chất là ADN, sự tự nhân đôi của ADN dẫn tới sự tự nhân đôi của NST nên
tính trạng di truyền được sao chép qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
Hoạt động 2: Nguyên phân
1.Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào
Chu kì tế bào gồm:

+ Kì trung gian: chiếm nhiều thời gian nhất trong chu kì tế bào (90%) là giai đoạn sinh
trưởng của tế bào.
+ Nguyên phân gồm 4 kì (kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối).
2.Những biến đổi cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân
- Kì trung gian NST tháo xoắn cực đại thành sợi mảnh, mỗi NST tự nhân đôi thành 1
NST kép.
- Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân.
Các kì Những biến đổi cơ bản của NST
Kì đầu - NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt.
- Các NST đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.
Kì
- Các NST kép đóng xoắn cực đại.
giữa
- Các NST kép xếp thành hàng ở mặ...
.TUẦN: 1
Ngày soạn: 1/1/2015 Ngày dạy: 8/1/2015
Phụ đạo tiết : 1, 2.
PHÂN BÀO
I. MỤC TIÊU
- Học sinh nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.
- Mô tả đựoc cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của nguyên phân.
- Hiểu được chức năng của NST đối với sự di truyền các tính trạng.
- Học sinh nắm được sự biến đổi hình thái NST (chủ yếu sự đóng duỗi xoắn) trong
chu kì tế bào.
- Trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân.
- Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể.
II. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định tổ chức(1’) - Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ(không kiểm tra)
3. Bài mới.
Hoạt động 1: Nhiễm sắc thể
1.Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể
- Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ NST là bộ ỡng
bội kí hiệu là 2n.
- Trong tế bào sinh dục (giao tử) chỉ chứa 1 NST trong mỗi cặp tương đồng Số NST
giảm đi một nửa, bộ NST là bộ đơn bội kí hiệu là n.
- Ở những loài đơn tính có sự khác nhau giữa con đực và con cái ở 1 cặp NST giới tính kí
hiệu là XX, XY.
- Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.
2. Cấu trúc của nhiễm sắc thể
- Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa.
+ Hình dạng: hình hạt, hình que, hình chữ V.
+ Dài: 0,5 – 50 micromet, đường kính 0,2 – 2 micromet.
+ Cấu trúc: ở kì giữa NST gồm 2 cromatit gắn với nhau ở tâm động.
+ Mỗi cromatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.
3.Chức năng của nhiễm sắc th(8’)
- NST là cấu trúc mang gen, trên đó mỗi gen ở một vị trí xác định. Những biến đổi về cấu
trúc, số lượng NST đều dẫn tới biến đổi tính trạng di truyền.
- NST có bản chất là ADN, sự tự nhân đôi của ADN dẫn tới sự tự nhân đôi của NST nên
tính trạng di truyền được sao chép qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
Hoạt động 2: Nguyên phân
1.Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào
Chu kì tế bào gồm:
Lý thuyết phân bào. - Trang 2
Lý thuyết phân bào. - Người đăng: thaophuong16889
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý thuyết phân bào. 9 10 801