Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết và bài tập về dao động cơ

Được đăng lên bởi tgvi0304
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Trịnh Hoàng Trung

LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP
CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG CƠ
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
A. LÝ THUYẾT:
1. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cã d¹ng : x  A.cos(t   ) hoÆc x  A.sin(.t   ).
2. VËn tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ. v  x '   A..sin(t   )
3. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ. a  v '  x"   A. 2 .cos (.t   )   2 .x ( 
a luôn hướng về VTCB )
Trong ®ã: + A lµ biªn ®é dao ®éng > 0. chiều dài quỹ đạo L =2A.
+  lµ tèc độ gãc, ®¬n vÞ (rad/s) > 0
+  lµ pha ban ®Çu ( lµ pha ë thêi ®iÓm t = 0), ®¬n vÞ (rad).
+ x lµ li ®é dao ®éng ë thêi ®iÓm t.
+ ( .t   ) lµ pha dao ®éng ë thêi ®iÓm t bất kỳ.
2
- x , v, a dao động điều hòa với cùng tần số góc  , tần số f, chu kỳ T. với  2f 
T

- v dao động sớm pha hơn x là  /2, a dao động sớm pha hơn v là  /2, a dao động ngược pha với x.
- Vật ở VTCB : x = 0, vmax = A  , a = 0.
Vật ở biên x = A, v = 0, amax =  2 A .
- Hệ thức độc lập: x2 +

v2
v2
a2
2
=
A
,
+
= A2
2
2
4

v>0
v<0
0
v= A

a>
-A x
a<0
0x<
x>
v=0
0

2
x. ( F luôn hướng về VTCB, gọi là lực phục0 hồi ), Fmax = m  2A
-A
v=0

- Lực gây dao động: F = ma = -m 

mv 2 m 2 A 2

sin 2 (t   0 )
2
2
kx 2 m 2 A 2

cos 2 (t   0 )
- Thế năng : Wt =
2
2

- Động năng :Wđ =

Cơ năng:W = Wđ + Wt =
=

kA
2

2

=

mv 2

+

2

2
kx 2
mv max
=
=
2
2

2

m A 2
.
2

- Động năng và thế năng biến đổi điều hòa với tần số góc  ’=2  , f’ = 2f, T’ = T/2.
- Tỉ số giữa động năng, thế năng, cơ năng.
2
2
Wt x 2 v max
 v2
Wt
vmax
 v2
Wđ
x2
A2  x 2
v2


 2



2
2
2
W
A2
v max
Wđ A  x 2
vmax
W A2
v max
-A/

-A
Wđ = 0
Wtmax=W

-A/2
Wđ = Wt Wđ = 3 Wt

0

A

A/2 A/

Wđmax=W
Wtmax=0

Wđ = 3 Wt Wđ = Wt

Wđ = 0
Wtmax=W

CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Dạng 1: Bài toán viết phương trình dao động.
Phương trình cơ sở: x  A.cos (t   ) ( 1) , v  x '   A..sin(t   ) ( 2), a =-  2 sin(  t +  ) =-  2 x
( 3)

Phải đi tìm A,
Tìm

:

, .

 2f 

2
T

+ Chu kỳ T (s) là khoảng thời gian để vật thực hiện
một dao động toàn
=
=2

phần

=

t
T=
( N là số dao động vật thực hiện được trong thời gian t )
N

Tìm A: + Dựa vào chiều dài quỹ đạo A =L/2
+ Dựa vào vmax = A  ; amax =  2 A
v2
+ Dựa vào biểu thức độc lập: x2 + 2 = A2 ,

+

Tìm  :

120o
=

v2
a2
-A
+
= A2
2
4



Dựa vào biểu thức của năng lượng : W = Wđ + Wt =

mv 2
2

kx 2
+
2

=-

=0

D
45o

-A/2

A
2
2-135
o
kA
m 2 A2
mv max
60
=
=
=
.
o

2

2

2

Dựa vào điều kiện ban đầu: tìm x, v, a tại t = 0, thay vào các phương trình cơ sở, =giải phương


trình suy ra . Chú ý điều kiện giới...
GV: Trịnh Hoàng Trung
LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP
CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG CƠ
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
A. LÝ THUYẾT:
1. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cã d¹ng :
. ( )x A cos t
hoÆc
.sin( . ).x A t
2. VËn tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ.
'
. .sin( )v x A t
3. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ.
' " 2 2
. . ( . ) .a v x A cos t x
(
a
luôn hướng về VTCB )
Trong ®ã: + A lµ biªn ®é dao ®éng > 0. chiều dài quỹ đạo L =2A.
+
lµ tèc độ gãc, ®¬n vÞ (rad/s) > 0
+
lµ pha ban ®Çu ( lµ pha ë thêi ®iÓm t = 0), ®¬n vÞ (rad).
+ x lµ li ®é dao ®éng ë thêi ®iÓm t.
+ (
.t
) lµ pha dao ®éng ë thêi ®iÓm t bất kỳ.
- x , v, a dao động điều hòa với cùng tần số góc
, tần số f, chu kỳ T. với
T
f
2
2
- v dao động sớm pha hơn x là
/2, a dao động sớm pha hơn v là
/2, a dao động ngược pha với x.
- Vật ở VTCB : x = 0, v
max
=
A
, a = 0. Vật ở biên x =
A, v = 0, a
max
=
A
2
.
- Hệ thức độc lập: x
2
+
2
2
v
= A
2
,
2
2
v
+
4
2
a
= A
2
- Lực gây dao động: F = ma = -m
2
x. (
luôn hướng về VTCB, gọi là lực phục hồi ), F
max
= m
2
A
- Động năng :W
đ
=
)(sin
22
0
2
222
t
Ammv
Cơ năng:W = W
đ
+ W
t
=
2
2
mv
+
2
2
kx
=
2
2
max
mv
=
- Thế năng : W
t
=
)(cos
22
0
2
222
t
Amkx
=
2
2
kA
=
2
22
Am
.
- Động năng và thế năng biến đổi điều hòa với tần số góc
’=2
, f’ = 2f, T’ = T/2.
- Tỉ số giữa động năng, thế năng, cơ năng.
2
max
22
max
22
2
v
vv
xA
x
W
W
đ
t
2
max
2
2
22
v
v
A
xA
W
W
đ
2
max
22
max
2
2
v
vv
A
x
W
W
t
CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Dạng 1: Bài toán viết phương trình dao động.
Phương trình cơ sở:
. ( )x A cos t
( 1) ,
'
. .sin( )v x A t
( 2), a =-
2
sin(
t +
) =-
2
x
( 3)
Phải đi tìm A,
,
.
Tìm
:
T
f
2
2
+ Chu kỳ T (s) là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn
phần
T =
N
t
( N là số dao động vật thực hiện được trong thời gian
t
)
Tìm A: + Dựa vào chiều dài quỹ đạo A =L/2
+ Dựa vào v
max
=
A
; a
max
=
A
2
+ Dựa vào biểu thức độc lập: x
2
+
2
2
v
= A
2
,
2
2
v
+
4
2
a
= A
2
+
Dựa vào biểu thức của năng lượng : W = W
đ
+ W
t
=
2
2
mv
+
2
2
kx
=
2
2
max
mv
=
2
2
kA
=
2
22
Am
.
Tìm
: Dựa vào điều kiện ban đầu: tìm x, v, a tại t = 0, thay vào các phương trình sở, giải phương
trình suy ra
. Chú ý điều kiện giới hạn của
.
1
A
A/-A 0
-A/2
-A/
A/2
W
đ
= W
t
W
đ
= W
t
W
đ
= 3 W
t
W
đ
= 3 W
t
W
đ
= 0
W
tmax
=W
W
đ
= 0
W
tmax
=W
W
đmax
=W
W
tmax
=0
v>0
v<0
a>
0
a<0
-A
-A0
x<
0
x>
0
v=0
v=0
v= A
x
-A
A
=
=
=0
=
=2
=-
=
=-
D
45
o
120
o
-135
o
-A/2
-
60
o
lý thuyết và bài tập về dao động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết và bài tập về dao động cơ - Người đăng: tgvi0304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
lý thuyết và bài tập về dao động cơ 9 10 96