Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẦN SÓNG CƠ

Được đăng lên bởi Ốc Bướng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luyện thi Đại học và Cao đẳng

Lý thuyết và các dạng bài tập vật lý 12

LỜI NÓI ĐẦU
Các em thân mến!
Nếu được hỏi môn nào là khó học nhất đối với các em, chắc đa số các em sẽ trả lời là môn Vật lý.
Đúng! về phía bản thân Thầy cũng thấy như vậy. Môn vật lý yêu cầu các em phải chuyển tải được các sự
kiện, hiện tượng vật lý sang các dạng toán cơ bản mà ta đã học. Đó là chưa kễ việc giải thích các sự kiện,
hiện tượng vật lý, tiến hành thí nghiệm,.. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là không thể học được môn
vật lý. Người ta nói nếu có lòng đam mê và chọn đúng con đường thì chúng ta nhất định sẽ đi đến đích. Trên
tinh thần như vậy và đặc biệt là nhằm giúp các em học sinh 12 trong các kì thi sắp đến, Thầy cùng tổ vật lý
đã biên soạn cuốn tài liệu “Lý thuyết và các dạng bài tập vật lý 12”. Tinh thần của cuốn tài liệu là trình bày
qua những kiến thức cơ bản của toàn chương, sau đó trình bày các chuyên đề cụ thể của chương, trong từng
chuyên đề thầy lại trình bày cách giải các bài mẫu dưới dạng ngắn gọn nhất có thể, sau đó là các bài tập áp
dụng được sắp xếp từ dễ đến khó và có đáp án cho mỗi câu. Đây là những chia sẽ mang tính chất tâm huyết
và Thầy hy vọng cuốn tài liệu này có thể giúp được các em bớt đi một ít khó khăn trong việc học môn vật lý.
Do thời gian hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các em và quý
thầy cô. Chúc các em đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới. Thân ái.

Luyện thi Đại học và Cao đẳng

Lý thuyết và các dạng bài tập vật lý 12

CHƯƠNG II. SÓNG CƠ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
Định nghĩa sóng cơ: Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.
Các đại lượng đắc trưng của sóng cơ
bước sóng (lamda)
Bước sóng λ: là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất
trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Bước sóng cũng là
v
quãng đường sóng lan truyền trong một chu kỳ: λ = vT = .
f
Độ lệch pha của hai dao động giữa hai điểm cách nhau một khoảng d trên phương truyền sóng: ∆ϕ =
2πd
.

λ

Phương trình sóng: Nếu phương trình sóng tại nguồn O là uO = AOcos(ωt + ϕ) thì phương trình
OM
2π x
) = AMcos (ωt + ϕ ).
sóng tại M là uM = AMcos (ωt + ϕ - 2π

λ

λ

2. Giao thoa sóng
Nếu tại hai nguồn S1 và S2 cùng phát ra hai sóng giống hệt nhau: u1 = u2 =
π (d 2 − d1 )
π (d 2 + d 1 )
Acosωt thí sóng tổng hợp tại M: uM = 2Acos
cos(ωt ).

λ

π

Biên độ sóng tổng hợp: AM = 2 A cos  (d 2 - d1 )  .
λ

Pha của sóng tổng hợp: ϕ M = −

λ

S1

S2

π
(d + d ) .
λ 2 1

Cực đại giao thoa nằm...
Lý thuyết và các dng bài tp vt lý 12 Luyn thi Đại hc và Cao đẳng
LI NÓI ĐU
Các em thân mến!
Nếu được hi môn nào khó hc nht đối vi các em, chc đa s các em s tr li môn Vt lý.
Đúng! v phía bn thân Thy cũng thy như vy. Môn vt lý yêu cu các em phi chuyn ti được các s
kin, hin tượng vt lý sang các dng toán cơ bn ta đã hc. Đó chưa k vic gii thích các s kin,
hin tượng vt lý, tiến hành thí nghim,.. Tuy nhiên nói như vy không nghĩa là không th hc được môn
vt lý. Người ta nói nếu có lòng đam mê và chn đúng con đường thì chúng ta nht định s đi đến đích. Trên
tinh thn như vy đặc bit nhm giúp c em hc sinh 12 trong các kì thi sp đến, Thy cùng t vt lý
đã biên son cun tài liu “Lý thuyết các dng i tp vt lý 12”. Tinh thn ca cun tài liu là trình bày
qua nhng kiến thc cơ bn ca toàn chương, sau đó trình bày các chuyên đề c th ca chương, trong tng
chuyên đề thy li trình bày cách gii các bài mu dưới dng ngn gn nht th, sau đó các bài tp áp
dng được sp xếp t d đến khó và đáp án cho mi câu. Đây nhng chia s mang tính cht tâm huyết
và Thy hy vng cun tài liu này có th giúp được các em bt đi mt ít khó khăn trong vic hc môn vt lý.
Do thi gian hn nên không tránh khi nhng thiếu sót, rt mong nhn được s góp ý ca các em quý
thy cô. Chúc các em đạt kết qu cao trong các kì thi sp ti. Thân ái.
LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẦN SÓNG CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẦN SÓNG CƠ - Người đăng: Ốc Bướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẦN SÓNG CƠ 9 10 431