Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết và nài tập phóng xạ

Được đăng lên bởi chantroixavang96-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG VII: VẬT LÝ HẠT NHÂN
BÀI 2: PHÓNG XẠ
I. PHƯƠNG PHÁP
1. ĐỊNH NGHĨA PHÓNG XẠ
Là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững tự nhiên hay nhân tạo. Quá trình phân hủy này kèm theo sự tạo ra
các hạt và có thể kèm theo sự phóng ra bức xạ đện từ. Hạt nhân tự phân hủy là hạt nhân mẹ, hạt nhân tạo thành gọi là hạt nhân con.
2. CÁC DẠNG PHÓNG XẠ
4
a. Phóng xạ : AZX  A-4
Z-2Y + 2He
- Bản chất là dòng hạt nhân 42He mang điện tích dương, vì thế bị lệch về bản tụ âm
- I ôn hóa chất khí mạnh, vận tốc khoảng 20000km/s. và bay ngoài không khoảng vài cm.
- Phóng xạ  làm hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn

B: Phóng xạ -: AZX  -10e + Z+1A Y + 00v
- Bản chất là dòng electron, vì thế mang điện tích âm và bị lệch về phía tụ điện dương.
- Vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, bay được hàng trăm mét trong không khí
- Phóng xạ - làm hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ.
C: Phóng xạ +: AZX  +10e + Z-1AY + 00v
- Bản chất là dòng hạt pozitron, mang điện tích dương, vì thế lệch về bản tụ âm.
- Các tính chất khác tương tự -.
- Phóng xạ + làm hạt nhân con lùi 1 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn
3. ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ
A: Đặc tính của quá trình phóng xạ:
- Có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân
- Có tính tự phát và không điều khiển được, không chịu tác động của các yếu tố bên ngoài
- Là một quá trình ngẫu nhiên
B: Định luật phóng xạ
Theo số hạt nhân:
 = ln2( Hằng số phóng xạ)
T
No
t
-t
- Công thức xác định số hạt nhân còn lại : N = N0e = k Với:( k = ) Trong đó: 
t: là thời gian nghiên cứu
2
T
T: Chu kỳ bán rã
1
Công thức xác định số hạt nhân bị phân rã : N = No - N = No( 1 - k )
2
Bảng tính nhanh phóng xạ( Số hạt ban đầu là No)
k = t/T
1
2
3

Số hạt còn lại
N
No
2
No
4
No
8

Số hạt bị phân rã
%
N
No
50%
2
3No
75%
4
7No
87,5%
8

%
50%
25%
12,5%

- Công thức tính số hạt nhân khi biết khối lượng : N =

m là khối lượng (g)
m
.NA Trong đó: M là khối lượng mol
M
N là số Avogadro
A

Theo khối lượng
- Xác định khối lượng còn lại: m = m0.e-t =

mo
2k

- Công thức xác định khối lượng bị phân rã: m = mo - m = mo( 1 -

1
)
2k

Theo số mol
- Xác định số mol còn lại: n = no.e-t =

no
2k

- Xác định số mol bị phân rã: n = no - n = no( 1-

1
)
2k

Theo độ phóng xạ:
- Xác định độ phóng xạ còn lại H = H0e-t =

Ho
H là độ phóng xạ còn lại
Bq ( 1Ci = 3,7. 1010 Bq) Trong đó H là độ phóng xạ ban đầu
 o
2k

- Độ phóng xạ là số phân rã trong một giây và được tính như sau: H = N =

ln2
ln2 m
.N =
.N (Bq )
T
...
CHƯƠNG VII: VẬT LÝ HT NHÂN
BÀI 2: PHÓNG X
I. PHƯƠNG PHÁP
1. ĐNH NGHĨA PHÓNG X
Là quá trình phân hy t pt ca mt ht nhân không bn vng t nhiên hay nhân tạo. Quá trình phân hy này kèm theo s to ra
các ht và th kèm theo s phóng ra bc x đn t. Ht nhân t phân hy là ht nhân m, ht nhân to thành gi là ht nn con.
2. CÁC DNG PHÓNG X
a. Phóng x
:
A
Z
X
A-4
Z-2
Y +
4
2
He
- Bn cht là dòng ht nhân
4
2
He mang điện tích dương, vì thế b lch vbn t âm
- I ôn hóa cht khí mnh, vn tc khong 20000km/s. và bay ngoài không khong vài cm.
- Phóng x làm ht nhân con lùi 2 ô trong bng hệ thống tun hoàn
B: Phóng x
-
:
A
Z
X
0
-1
e +
A
Z+1
Y +
0
0
v
- Bn cht là dòng electron, vì thế mang điện tích âm và b lch v pa tụ đin dương.
- Vn tốc gn bng vn tốc ánh sáng, bay được hàng trăm mét trong không k
- Phóng x
-
làm ht nhân con tiến 1 ô trong bng h thng tun hoàn so vi ht nhân m.
C: Phóng x
+
:
A
Z
X
0
+1
e +
A
Z-1
Y +
0
0
v
- Bn cht là dòng ht pozitron, mang đin tích ơng, vì thế lch v bn t âm.
- Các tính chất kc tương t
-
.
- Png x
+
làm ht nhân con lùi 1 ô trong bng h thống tun hoàn
3. ĐNH LUT PHÓNG X
A: Đc tính ca quá trình png x:
- Có bn cht là mt quá trình biến đi hạt nhân
- Có tính t pt và không điều khin được, kng chịu tác đng ca các yếu tố bên ngoài
- Là một quá trình ngu nhiên
B: Đnh lut phóng x
Theo s hạt nhân:
- Công thc xác định s hạt nhân còn li : N = N
0
e
-t
=
N
o
2
k
Vi:( k =
t
T
) Trong đó:
=
ln2
T
( Hng s phóng x)
t: là thi gian nghn cu
T: Chu k bán rã
ng thức xác đnh s ht nhân bị pn rã : N = N
o
- N = N
o
( 1 -
1
2
k
)
Bng tính nhanh phóng x( S ht ban đu là N
o
)
S hạt còn li S ht b phân rã k = t/T
N %
N
%
1 N
o
2
50% N
o
2
50%
2 N
o
4
25% 3N
o
4
75%
3 N
o
8
12,5% 7N
o
8
87,5%
- Công thc tính s ht nhân khi biết khi lưng : N =
m
M
.N
A
Trong đó:
m là khi lượng (g)
M khi lưng mol
N
A
là s Avogadro
Theo khối ng
- Xác đnh khối lưng còn li: m = m
0
.e
-t
=
m
o
2
k
- Công thc xác định khi lưng bphân rã: m = m
o
- m = m
o
( 1 -
1
2
k
)
Theo s mol
- Xác đnh số mol còn li: n = n
o
.e
-t
=
n
o
2
k
- Xác đnh số mol b phân rã: n = n
o
- n = n
o
( 1-
1
2
k
)
Theo đ phóng x:
- Xác đnh độ png x còn li H = H
0
e
-t
=
H
o
2
k
Bq ( 1Ci = 3,7. 10
10
Bq) Trong đó
H là độ phóng x còn li
H
o
là độ phóng x ban đu
lý thuyết và nài tập phóng xạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết và nài tập phóng xạ - Người đăng: chantroixavang96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
lý thuyết và nài tập phóng xạ 9 10 379