Ktl-icon-tai-lieu

MA trận, đề, đáp án thi học kì 1 môn sinh học 12

Được đăng lên bởi loanht-thptlelai-thanhhoa-edu-vn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 70 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận
dụng Vận dụng cấp
cấp thấp
cao

I. Gen, mã di Câu 1
truyền và quá
trình nhân đôi
của ADN
100%
của
hàng = 60
điểm
II. Đột biến số
Câu 2
lượng NST
100%
của
hàng = 60
điểm
III. Quy luật
Câu 3
Menđen – Quy
luật PLĐL
67% của hàng
= 40 điểm
IV. Di truyền
Câu 4b
liên kết với
giới tính và di
truyền ngoài
nhân
100%
của
hàng = 20
điểm
TỔNG ĐIỂM 100 điểm = 60 điểm = 20 điểm =
= 200 ĐIỂM
50%
tổng 30%
tổng 10%
tổng
điểm
điểm
điểm

Câu 4a
33% của hàng
= 20 điểm

20 điểm =
10%
tổng
điểm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC

I. Đề bài:
Câu 1: Trình bày tóm tắt diễn biến quá trình nhân đôi của AND.
Câu 2: So sánh điểm khác nhau giữa thể ba nhiễm và thể tam bội?
Câu 3: Với n là số cặp gen dị hợp của F1, gen trội là trội hoàn toàn. Hãy xác
định:
- Số loại giao tử F1:
- Số loại kiểu gen ở F2:
- Số loại kiểu hình ở F2:
- Tỉ lệ phân li kiểu hình F2:
Câu 4:
a. Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau:
AaBbDd x aaBbdd.
Các cặp gen quy đinh các cặp tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST
tương đồng khác nhau. Không cần lập sơ đồ lai, hãy xác định:
- Tỉ lệ kiểu gen AabbDd ở đời con là bao nhiêu?
- Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu?
b. Tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do gen trên NST gới tính X không có
alen tương ứng trên Y quy định. Gen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so
với gen a quy định mắt trắng. Cho ruồi giấm cái mắt trắng thuần chủng lai
với ruồi giấm đực mắt đỏ. Viết sơ đồ lai từ P đến F2.
II. Đáp án và hướng dẫn chấm.
Câu
Nội dung trả lời
Điểm
1
- Qua trình nhân đôi ADN diễn ra ở pha S (Kì trung gian) của
0.5
chu kì tế bào, chuẩn bị cho phân bào.
-Qúa trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và
nguyên tắc bán bảo tồn và gồm các bước:
Bước 1: Tháo xoắn ADN: Dưới tác dụng của enzim tháo xoắn,
hai mạch của phân tử ADN tách nhau ra để lộ ra hai mạch
0.5
khuôn.
Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới.
Enzim ADN – polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng
hợp nên mạch mới theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G 1
liên kết với X.
Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều từ 5’
đến 3’ nên trên mạch khuôn 3’ đến 5’ mạch bổ sung tổng hợp liên
tục, còn trên mạch khuôn 5’ đến 3’ mạch bổ sung tổng hợp gián
đoạn tạo nên các đoạn ngắn okazaki, sau đó các đoạn okazaki
nối lại với nhau bằng enzim nối.
Bước 3: Hai phân tử ADN mới được tạo thành: Trong mỗi phân 1

2

3

4

tử ADN con có một mạch của ADN mẹ và 1 mạch mới tổng
hợp.
Sự khác nhau giữa thể ba và thể tam bội
Thể ba
Thể tam bội
Dạng đột biến
Lệch...
Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
cấp thấp
Vận dụng cấp
cao
I. Gen, di
truyền quá
trình nhân đôi
của ADN
Câu 1
100% của
hàng = 60
điểm
II. Đột biến số
lượng NST
Câu 2
100% của
hàng = 60
điểm
III. Quy luật
Menđen – Quy
luật PLĐL
Câu 3 Câu 4a
67% của hàng
= 40 điểm
33% của hàng
= 20 điểm
IV. Di truyền
liên kết với
giới tính và di
truyền ngoài
nhân
Câu 4b
100% của
hàng = 20
điểm
TỔNG ĐIỂM
= 200 ĐIỂM
100 điểm =
50% tổng
điểm
60 điểm =
30% tổng
điểm
20 điểm =
10% tổng
điểm
20 điểm =
10% tổng
điểm
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC
MA trận, đề, đáp án thi học kì 1 môn sinh học 12 - Trang 2
MA trận, đề, đáp án thi học kì 1 môn sinh học 12 - Người đăng: loanht-thptlelai-thanhhoa-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MA trận, đề, đáp án thi học kì 1 môn sinh học 12 9 10 826