Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Được đăng lên bởi Kim Nana
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3835 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THPT Nguyễn Hiền

Tổ Hóa

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
BÀI KIỂM TRA SỐ 2
MÔN HÓA LỚP 10
I.Trắc nghiệm:( 3 điểm)

Xác định vị trí của nguyên tố dựa
vào cấu hình electron và ngược
lại
Vị trí của nguyên tố xác định tính
kim loại, phi kim của nguyên tố
Vị trí của nguyên tố xác định
khối nguyên tố.
Định luật tuần hoàn
So sánh tính kim loại, phi kim
của các nguyên tố.
So sánh tính chất của các hợp
chất
Xác định công thức oxit cao nhất
hoặc công thức hợp chất khí dựa
vào cấu hình electtron hoặc vị trí.
So sánh các đại lượng như bán
kính nguyên tử hoặc độ âm điện
của các nguyên tố.
Từ vị trí của nguyên tố xácđịnh
cấu hình electron của ion.
Xác định tên nguyên tố dựa vào
% khối lượng của nguyên tố
trong hợp chất.
Xác định tên nguyên tố dựa vào
phản ứng

Nhận biết
2

Thông hiểu

Vận dụng

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

II. Tự luận: ( 7 điểm)
Bài toán 1. Cho 2 nguyên tố A, B thuộc cùng chu kì và ở 2 nhóm A liên tiếp….
- Xác định vị trí của 2 nguyên tố.
- Nêu cấu tạo nguyên tử.
- Tính chất hóa học cơ bản.
- So sánh tính kim loại, phi kim, tính axit , bazơ của các hiđroxit tương ứng.
- Tính % khối lượng của nguyên tố trong hợp chất oxit, hợp chất khí…
Bài toán 2: Xác định tên kim loại dựa vào phản ứng của kim loại với nước hoặc axit.
*Tùy vào tình hình thực tế của từng lớp, giáo viên có thể bớt các câu hỏi nhỏ và mở rộng thang
điểm.
Nhóm Hóa 10

Trường THPT Nguyễn Hiền

Tổ Hóa

DỰ KIẾN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN HÓA LỚP 10 NĂM HỌC 2010- 2011
I.Phần chung: 8 điểm (Dành cho cả chương trình nâng cao và cơ bản)

Chương trình
ChươngI: Cấu tạo nguyên tử

Nội dung kiểm tra
- Xác định số p, số e, số n, viết kí hiệu
nguyên tử dựa vào tổng số hạt.
- Tìm % số nguyên tử của đồng vị hoặc
tìm số khối đồng vị.

Điểm
2 điểm

Chương II: Bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học

- Tìm vị trí của nguyên tố trong bảng
tuần hoàn khi cho Z.
- Xác định tên nguyên tố dựa vào %
khối lượng của các nguyên tố trong hợp
chất khí hoặc oxit.
- So sánh tính chất của các nguyên tố .
-Viết công thức electron, công thức cấu
tạo của các chất có liên kết cộng hóa trị.
- Dựa vào hiệu độ âm điện để xác định
loại liên kết hặc độ phân cực của liên
kết.
- Cho 2 phản ứng xác định và lập
phương trình phản ứng oxihóa- khử.
Xác định chất khử, chất oxihóa, quá
trình khử, quá trình oxi hóa.

2 điểm

Chương III: Liên kết hóa học

Chương IV: Phản ứng oxi hóakhử

2 điểm

2 điểm

II.Phần riêng: 2 điểm
1.Dành cho chương trình nâng cao:
- Cho kim loại Mn+ ( Z = a). Viết cấu hình electron đầy đủ ở trạng thái cơ bản của ion M...
Trường THPT Nguyễn Hiền Tổ Hóa
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
BÀI KIỂM TRA SỐ 2
MÔN HÓA LỚP 10
I.Trắc nghiệm:( 3 điểm)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Xác định vị trí của nguyên tố dựa
vào cấu hình electron và ngược
lại
2
Vị trí của nguyên tố xác định tính
kim loại, phi kim của nguyên tố
1
Vị trí của nguyên tố xác định
khối nguyên tố.
1
Định luật tuần hoàn 1
So sánh tính kim loại, phi kim
của các nguyên tố.
1
So sánh tính chất của các hợp
chất
1
Xác định công thức oxit cao nhất
hoặc công thức hợp chất khí dựa
vào cấu hình electtron hoặc vị trí.
1
So sánh các đại lượng như bán
kính nguyên tử hoặc độ âm điện
của các nguyên tố.
1
Từ vị trí của nguyên tố xácđịnh
cấu hình electron của ion.
1
Xác định tên nguyên tố dựa vào
% khối lượng của nguyên tố
trong hợp chất.
1
Xác định tên nguyên tố dựa vào
phản ứng
1
II. Tự luận: ( 7 điểm)
Bài toán 1. Cho 2 nguyên tố A, B thuộc cùng chu kì và ở 2 nhóm A liên tiếp….
- Xác định vị trí của 2 nguyên tố.
- Nêu cấu tạo nguyên tử.
- Tính chất hóa học cơ bản.
- So sánh tính kim loại, phi kim, tính axit , bazơ của các hiđroxit tương ứng.
- Tính % khối lượng của nguyên tố trong hợp chất oxit, hợp chất khí…
Bài toán 2: Xác định tên kim loại dựa vào phản ứng của kim loại với nước hoặc axit.
*Tùy vào tình hình thực tế của từng lớp, giáo viên có thể bớt các câu hỏi nhỏ và mở rộng thang
điểm.
Nhóm Hóa 10
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - Trang 2
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - Người đăng: Kim Nana
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 9 10 886