Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 HKII MÔN: HÓA HỌC 10

Được đăng lên bởi Hai Do
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 42 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2- HKII
MÔN: HÓA HỌC 10
Nội dung
kiến thức
1. Oxi - ozon

Số câu hỏi
Số điểm

Nhận biết
TN
TL
Phương
pháp
điều chế oxi
trong phòng thí
nghiệm.
1
0,5 đ
5%
Tính chất vật lí
của lưu huỳnh

Mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng
TN
TL
Ứng dụng của
Ozon.

TN

TL

Vận dụng
ở mức
cao hơn
TN TL

Cộng

1
3
0,5 đ
1,5 đ
5%
15%
2. Lưu huỳnh
Tính chất hóa
học của lưu
huỳnh
Số câu hỏi
1
1
2
Số điểm
0,5 đ
0,5 đ
1
5%
5%
10%
3.
Điều chế H2S, Tính chất hóa Tính khối lượng
Hiđrosunfua. SO2
học của H2S và muối thu được sau
Lưu huỳnh
SO2.
phản ứng khi cho
đioxit. Và lưu
H2S, SO2 tác dụng
huỳnh trioxit
với kiềm
Số câu hỏi
2
2
1
1
6
Số điểm
1
1
0,5 đ
1,5 đ
4đ
10%
10%
5%
15%
40%
Tính chất của Tính chất của
4. Axit
H2SO4 loãng và H2SO4 loãng
sunfuric.
đặc.
Muối sunfat
Số câu hỏi
2
1
3
Số điểm
1
0,5 đ
1,5 đ
10%
5%
15%
5. Luyện tập:
Bài tập kim loại tác Tính chất
oxi - lưu
dụng với axit
hóa học của
huỳnh
lưu huỳnh
và hợp chất
của
lưu
huỳnh.
Số câu hỏi
1
1
4
Số điểm
1đ
1,5 đ 3,1 đ
10%
15% 31%
Tổng số câu
6
5
1
2
1
23
Tổng số
3
2,5
0,5
2,5
1,5
10,0
điểm
30%
25%
5%
25%
15% 100%

SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
-----------------------I.
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là
Câu 1.
A. 2H2O
Câu 2.

Câu 3.

2H2 + O2 ↑

KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút
-----------------------------------------

C.5nH2O + 6n CO2

(C6H10O5)n + 6nO2

B. 2KMnO4→ K2MnO4 +MnO2 + O2↑
D. 2KI + O3 + H2O →I2 + 2KOH + O2
Chọn câu sai khi nói về ứng dụng của ozon?
A. Một lượng nhỏ ozon (10-6% về thể tích) trong không khí làm cho không khí trong lành hơn.
B. Không khí chứa lượng lớn ozon có lợi cho sức khoẻ.
C. Dùng ozon để tẩy trắng các loại bột, dầu ăn và nhiều chất khác.
D. Dùng ozon để tẩy trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu răng
Trong số các câu sau đây,câu nào không đúng?
A. Lưu huỳnh là một chất rắn màu vàng.
B. Lưu huỳnh không tan trong nước
C. Lưu huỳnh nóng chảy ở nhiệt độ tương đối thấp D. Lưu huỳnh không tan trong dung môi hữu

cơ.
Cho các chất sau: Fe, HNO3, H2SO4 loãng, HCl, H2SO4 đặc, CO2, O3, Ag. Dãy gồm các chất phản
ứng được với S là
A. Fe, HNO3, H2SO4 đặc, O3.
B. Ag, HNO3, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc.
C. Fe, Ag, CO2, H2SO4 đặc.
D. HCl, CO2, O3, Ag.
Cho các phản ứng sau :
Câu 5.
1. 2SO2 + O2  SO3
2. 2SO2 + H2O + Br2  H2SO4 + 2HBr
3. 2SO2 + H2S  H2O + S
4. SO2 + 2Mg  S + 2MgO
Các phản ứng SO2 đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 1, 2.
B. 3, 4.
C. 1, 3.
D. 2, 4.
Phản ứng được dùng để điều chế H2S trong phòng thí nghiệm ...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2- HKII
MÔN: HÓA HỌC 10
Nội dung
kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng
ở mức
cao hơn
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Oxi - ozon Phương pháp
điều chế oxi
trong phòng thí
nghiệm.
Ứng dụng của
Ozon.
Số câu hỏi 1 1 3
Số điểm 0,5 đ
5%
0,5 đ
5%
1,5 đ
15%
2. Lưu huỳnh Tính chất vật
của lưu huỳnh
Tính chất hóa
học của lưu
huỳnh
Số câu hỏi 1 1 2
Số điểm 0,5 đ
5%
0,5 đ
5%
1
10%
3.
Hiđrosunfua.
Lưu huỳnh
đioxit. Và lưu
huỳnh trioxit
Điều chế H
2
S,
SO
2
Tính chất hóa
học của H
2
S
SO
2
.
Tính khối ợng
muối thu được sau
phản ứng khi cho
H
2
S, SO
2
tác dụng
với kiềm
Số câu hỏi 2 2 1 1 6
Số điểm 1
10%
1
10%
0,5 đ
5%
1,5 đ
15%
4 đ
40%
4. Axit
sunfuric.
Muối sunfat
Tính chất của
H
2
SO
4
loãng
đặc.
Tính chất của
H
2
SO
4
loãng
Số câu hỏi 2 1 3
Số điểm 1
10%
0,5 đ
5%
1,5 đ
15%
5. Luyện tập:
oxi - lưu
huỳnh
Bài tập kim loại tác
dụng với axit
Tính chất
hóa học của
lưu huỳnh
hợp chất
của lưu
huỳnh.
Số câu hỏi 1 1 4
Số điểm 1 đ
10%
1,5 đ
15%
3,1 đ
31%
Tổng số câu
Tổng số
điểm
6
3
30%
5
2,5
25%
1
0,5
5%
2
2,5
25%
1
1,5
15%
23
10,0
100%
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 HKII MÔN: HÓA HỌC 10 - Trang 2
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 HKII MÔN: HÓA HỌC 10 - Người đăng: Hai Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 HKII MÔN: HÓA HỌC 10 9 10 230