Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận đề kiểm tra chương sự điện li

Được đăng lên bởi phamri90
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 7 lần
KIỂM TRA 1 TIẾT – CHUONG 1. SỰ ĐIỆN LI
( Thời lượng 45 phút )
1. Mục đích của đề kiểm tra.
Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của học sinh qua các bài “ Sự điện
li”, “ Axit – bazơ – muối”, “ Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – Bazơ”,
“phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li” để thông qua đó biết được
mức độ đạt được của học sinh, những sai lầm, vướng mắc của học sinh.
2. Hình thức, thời gian làm bài của đề kiểm tra
- Kết hợp cả hai hình thức TNKQ (60%) và TNTL (40%).
- Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút (TNKQ 25 phút, TNTL 20 phút)
3. Ma trận đề kiểm tra
Nội dung
kiến thức
Sự điện li

Số câu
(điểm)
Axit –
Bazơ –
Muối

Số câu
(điểm)

Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
-Nêu được khái niệm về -Phân biệt được chất điện
sự điện li, chất điện li,
li, chất không điện li.
chất điện li mạnh, chất
Chứng minh được nguyên
điện li yếu, cân bằng
nhân và cơ chế đơn giản
điện li.
tính dẫn điện của chất điện
li.
-Viết phương trình điện li.
0

0

2 (1 điểm)

0

0

-Chứng minh được axit,
bazo, hidroxit lưỡng tính
và muối bằng phương
trình điện li.
-Phân biệt được muối
trung hòa, muối axit.

-Tính nồng độ mol ion
trong dung dịch chất
điện li mạnh

1 (0.5 điểm)

1 (0.5 điểm)

1(0.5điểm)

-Nêu được tích số ion
của nước, ý nghĩa tích
Sự điện li số ion của nước.
của nước. -Nêu được khái niệm
pH. chất pH , môi trường axit,
chỉ thị
môi trường trung tính
Axit- Bazo và môi trường kiềm .
-Nêu được chất chỉ thị
axit – bazo.

0

10% (1đ)

0

-Nêu được khái niệm:
axit, bazo, hidroxit
lưỡng tính và muối theo
thuyết A –rê- ni- ut.
Axit một nấc, axit nhiều
nấc, muối trung hòa,
muối axit.
0

Cộng

15%(1,5đ)

0

-Chứng minh/minh họa
Tính được pH của các
được môi trường của các
dung dịch axit, bazo.
+
dung dịch theo nồng độ H
và pH.
-Phân biệt được môi
trường của dung dịch dựa
vào màu của quỳ tím, dung
dịch phenolphtalein.

35%(3,5đ)

Số câu
(điểm)
Phản ứng
trao đổi
ion trong
dung dịch
các chất
điện li.
Số câu
(điểm)
Tổng số
câu.
Tổng số
điểm.

1 (0.5 điểm)

0

-Nêu được điều kiện để
xảy ra phản ứng trao đổi
ion trong dung dịch các
chất điện li.

1(0.5điểm)
3(1.5điểm)

0

2 (1 điểm)

0

-Chứng minh/minh họa
được phản ứng xảy ra
trong dung dịch các chất
điện li là phản ứng giữa
các ion.

0
5(2.5 điểm)

0

1(0.5điểm)

1(1,5điểm)

-Viết được phương trình
ion đầy đủ và thu gọn
của các phản ứng trao
đổi ion.
-Tính khối lượng kết tủa
hoặc thể tích khí sau
phản ứng.
-Tính nồng độ mol ion
thu được sau phản ứng.
2(1điểm)

2(2,5điểm)

4(2đ...
KIỂM TRA 1 TIẾT – CHUONG 1. SỰ ĐIỆN LI
( Thời lượng 45 phút )
1. Mục đích của đề kiểm tra.
Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của học sinh qua các bài “ Sự điện
li”, “ Axit – bazơ – muối”, “ Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – Bazơ”,
“phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li” để thông qua đó biết được
mức độ đạt được của học sinh, những sai lầm, vướng mắc của học sinh.
2. Hình thức, thời gian làm bài của đề kiểm tra
- Kết hợp cả hai hình thức TNKQ (60%) và TNTL (40%).
- Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút (TNKQ 25 phút, TNTL 20 phút)
3. Ma trận đề kiểm tra
Nội dung
kiến thức
Mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
Sự điện li -Nêu được khái niệm về
sự điện li, chất điện li,
chất điện li mạnh, chất
điện li yếu, cân bằng
điện li.
-Phân biệt được chất điện
li, chất không điện li.
Chứng minh được nguyên
nhân và cơ chế đơn giản
tính dẫn điện của chất điện
li.
-Viết phương trình điện li.
10% (1đ)
Số câu
(điểm)
0 0 2 (1 điểm) 0 0 0
Axit –
Bazơ –
Muối
-Nêu được khái niệm:
axit, bazo, hidroxit
lưỡng tính và muối theo
thuyết A –rê- ni- ut.
Axit một nấc, axit nhiều
nấc, muối trung hòa,
muối axit.
-Chứng minh được axit,
bazo, hidroxit lưỡng tính
và muối bằng phương
trình điện li.
-Phân biệt được muối
trung hòa, muối axit.
-Tính nồng độ mol ion
trong dung dịch chất
điện li mạnh
15%(1,5đ)
Số câu
(điểm)
1 (0.5 điểm) 0 1 (0.5 điểm) 0 1(0.5điểm) 0
Sự điện li
của nước.
pH. chất
chỉ thị
Axit- Bazo
-Nêu được tích số ion
của nước, ý nghĩa tích
số ion của nước.
-Nêu được khái niệm
pH , môi trường axit,
môi trường trung tính
và môi trường kiềm .
-Nêu được chất chỉ thị
axit – bazo.
-Chứng minh/minh họa
được môi trường của các
dung dịch theo nồng độ H
+
và pH.
-Phân biệt được môi
trường của dung dịch dựa
vào màu của quỳ tím, dung
dịch phenolphtalein.
Tính được pH của các
dung dịch axit, bazo.
35%(3,5đ)
Ma trận đề kiểm tra chương sự điện li - Trang 2
Ma trận đề kiểm tra chương sự điện li - Người đăng: phamri90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ma trận đề kiểm tra chương sự điện li 9 10 924