Ktl-icon-tai-lieu

Ma trần đề kiểm tra hóa học lớp 10

Được đăng lên bởi sophong342000
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC KHỐI 10
ĐIỀU CHỈNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC
10 LẦN 3
(Năm học 2015-2016)
Phương pháp đánh giá: Tự luận
Nội dung
kiến thức
- Clo
Hiđroclorua,
axit clohiđric
và muối
clorua
- hợp chất có
oxi của clo.
- Flo, brom,
iot

Số câu hỏi
Số điểm
Tổng điểm

Nhận biết
-Tính chất vật
lí của các
halogen.
* Viết
phương trình
phản ứng liên
quan đến
- Tính chất
hóa học của
Clo, điều chế
clo
- Tính chất
hóa học của
axit clohiđric,
điều chế axit
clohiđric.
- Muối
clorua.
- Điều chế
nước Gia –
ven, Clorua
vôi.
- Tính chất
hóa học và
điều chế Flo,
Brom, Iot.
2
6,0
6,0

Thông hiểu Vận dụng
* Viết
phương
trình phản
ứng liên
quan
đếntính chất
hóa học của
clo, của axit
clohiđric,
Flo, Brom,
Iot.
điều chế
clo, nước
Gia – ven,
Clorua vôi.
- Sự biến
đổi tính chất
hóa học của
các đơn
chất
halogen.

- Tính thể
tích khí
thoát ra ,
thể tích
dung dịch
trong bài
toán về
điều chế
các chất
hoặc tính
chất axit
clohidric

1
2,0

1
1,0

2,0

1,0

Vận
Cộng
dụng cao
- Tính
khối
lượng,
thể tích,
hoặc
nồng độ
trong bài
toán về
điều chế
các chất
hoặc tính
chất axit
clohidric.

1
1,0
1,0

5
10
10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 10 LẦN 4
Phương pháp đánh giá : Tự luận
Mức độ nhận thức
Nội dung
Thông
Vận
Vận dụng ở
kiến thức
Nhận biết
Cộng
hiểu
dụng
mức cao hơn
Ghi công thức
Điều
phân tử, công
chế oxi.
1.Oxi –
thức cấu tạo và
Ozon.
tính chất vật lý,
ứng dụng của
oxi, ozon
1,0điểm)
1,0đ
2,0
Số điểm
điểm
Viết pthh liên
2.Lưu
quan đến tính
huỳnh
chất hóa học
của lưu huỳnh.
1,0
Số điểm
1,0
điểm
- Tính chất vật -tính
Bài toán
lý của H2S,
chất
liên quan
SO2, SO3.
hóa học đến tính
3.H2S,
của
chất hóa
SO2, SO3
H2S,
học của
SO2,
SO2
SO3
Số điểm
4. Axit
sunfuric.
Muối
sunfat.

1,0 điểm
- Cách pha
loãng axit
suuric;
- Tính háo
nước;
- Viết phương
trình hóa học
liên quan đến
tính chất hóa
học của dd

1,0
điểm

1,0 điểm

3,0
điểm

H2SO4 loãng.
- Tính tan của
muối sunfat
Số điểm

3,0 điểm

3,0
điểm
Bài toán
tổng hợp
liên quan
đến tính chất
của lưu
huỳnh và
hợp chất của
lưu huỳnh.

5.Tổng
hợp

Số điểm
6.Tổng số
điểm

1,0 điểm
6,0 điểm

2,0
điểm

1,0điểm

1,0 điểm

1,0
điểm
10,0
điểm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC 10
Phương pháp đánh giá : Trắc nghiệm khách quan
Thời gian : 45 phút( 30 câu trắc nghiệm)

Nội dung
kiến thức

Nhận biết

1.Khái quát
nhóm halogen

tính chất vật lí
của các halogen,
cấu hình e ngoài
cùng,
Sự biến đổi độ
âm điện, bán kính
nguyên tử

Số câu
Số điểm

2
0,67

Mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng

Vận dụng
ởmức
cao hơn

Cộn

2
0,67

...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC KHỐI 10
ĐIỀU CHỈNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC
10 LẦN 3
(Năm học 2015-2016)
Phương pháp đánh giá: Tự luận
Nội dung
kiến thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận
dụng cao
Cộng
- Clo
-
Hiđroclorua,
axit clohiđric
và muối
clorua
- hợp chất có
oxi của clo.
- Flo, brom,
iot
-Tính chất vật
lí của các
halogen.
* Viết
phương trình
phản ứng liên
quan đến
- Tính chất
hóa học của
Clo, điều chế
clo
- Tính chất
hóa học của
axit clohiđric,
điều chế axit
clohiđric.
- Muối
clorua.
- Điều chế
nước Gia –
ven, Clorua
vôi.
- Tính chất
hóa học và
điều chế Flo,
Brom, Iot.
* Viết
phương
trình phản
ứng liên
quan
đếntính chất
hóa học của
clo, của axit
clohiđric,
Flo, Brom,
Iot.
điều chế
clo, nước
Gia – ven,
Clorua vôi.
- Sự biến
đổi tính chất
hóa học của
các đơn
chất
halogen.
- Tính thể
tích khí
thoát ra ,
thể tích
dung dịch
trong bài
toán về
điều chế
các chất
hoặc tính
chất axit
clohidric
- Tính
khối
lượng,
thể tích,
hoặc
nồng độ
trong bài
toán về
điều chế
các chất
hoặc tính
chất axit
clohidric.
Số câu hỏi 2 1 1 1 5
Số điểm 6,0 2,0 1,0 1,0 10
Tổng điểm 6,0 2,0 1,0 1,0 10
Ma trần đề kiểm tra hóa học lớp 10 - Trang 2
Ma trần đề kiểm tra hóa học lớp 10 - Người đăng: sophong342000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ma trần đề kiểm tra hóa học lớp 10 9 10 295