Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận đề kiểm tra Học kỳ 1 - Môn Toán lớp 6 (2012-2013)

Được đăng lên bởi hau-le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 8633 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I . LỚP 6
Năm học: 2012 – 2013
Cấp độ
Chủ đề
Chủ đề 1:
Tập hợp-Số phần tử
của tập hợp.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 2:
Dấu hiệu chia hết
cho 2, 3, 5, 9 .
ƯCLN và BCNN
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 3:
Thứ tự thực hiện
các phép tính trong
N
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 4:
Số nguyên . Phép
cộng , trừ các số
nguyên.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 4:
Tia – Đường thẳng Đoạn thẳng.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

Nhận biêt
TNKQ

Thông hiểu

TL

TL

Cộng

Biết được tập hợp , số
phần tử của tập hợp.
1
Hiểu được ước, bội ,
ƯC , BC của hai
hay nhiều số
1

1

0,5
5%
Biết cách tìm ƯCLN,
BCNN

1
0,5
5%

0,5
5%

Vận dụng giải
bài toán về tìm
BCNN hoặc
ƯCLN
1

0,5

1
0,5

5%
Biết thực hiện các
phép tính cộng, trừ,
nhân, chia và lũy
thừa trong N.
2
1
1,0
0,5
10%
5%

4
1

5%
Phối hợp các phép
tính trong N. Vận
dụng trong giải các
bài toán tìm x.
2
1,0
10%

10%

2,5
25%

5
2,5
25%

Biết thực hiện các
phép tính cộng, trừ,
nhân trong Z.
1

2

0,5
5%
Nhận biết được
đoạn thẳng cắt đoạn
thẳng, cắt tia, cắt
đường thẳng
2

3

1,0
10%
Hiểu và kể tên các
đoạn thẳng , tia .

1,5
15%

1
0,5
5%

3
0,5

5%
Vẽ hình thành thạo.
Biết tính độ dài đoạn
thẳng , so sánh hai
đoạn thẳng.

Chủ đề 5:
Độ daøi đoạn thẳng.
Trung điểm của
đoạn thẳng.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

TNKQ

Vận dung
Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao
TNKQ
TL
TNKQ TL

1

4
1,5
15%

1,0
10%
Vận dụng tính chất:
điểm nằm giữa hai
điểm; trung điểm
của đoạn thẳng để
giải toán.

1
0,5
0,5
0,5%
0,5%
10
5
50%

4

2
1,0
10%
5

1
2,5

25%

10%

2,0
20%
20
1
10
100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I . Năm học: 2012 – 2013
MÔN : TOÁN .
LỚP 6
( Thời gian làm bài : 90 phút – không kể thời gian phát đề )
A) TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Trong mỗi câu từ 1 đến 12 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy
khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho tập hợp M = {4;5; 6; 7}. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. {4} ∈ M
B. 5 ⊂ M
C. {6; 7} ∈ M
D. {4; 5; 6} ⊂ M.
Câu 2. BCNN (6, 8) là :
A. 48
B. 36
C. 24
D. 6.
Câu 3. Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây ?
A. 9
B. 7
C. 5
D. 3.
Câu 4. Kết quả sắp xếp các số −98 ;−1; −3; −89 theo thứ tự giảm dần là:
A. −1; −3; −89; −98 B. −98; −89; −3; −1 C. −1; −3; −98; −89
D. −98; −89; −1; −3.
Câu 5. Kết quả của phép tính (−9) − (−15) là:
A. 6
B. 24
C. −24
D. −6.
Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên x thoả mãn −2 ≤ x ≤ 3 ?
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3.
Câu 7. Cho điểm M nằm giữa điểm N và...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I . LỚP 6
Năm học: 2012 – 2013
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biêt Thông hiểu Vận dung Cộng
Cấp độ Thấp Cấp độ Cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Ch ủ đề 1:
Tập hợp-Số phần tử
của tập hợp.
Biết được tập hợp , số
phần tử của tập hợp.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0,5
5%
Ch ủ đề 2:
Dấu hiệu chia hết
cho 2, 3, 5, 9 .
ƯCLN và BCNN
Hiểu được ước, bội ,
ƯC , BC của hai
hay nhiều số
Biết cách tìm ƯCLN,
BCNN
Vận dụng giải
bài toán về tìm
BCNN hoặc
ƯCLN
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0,5
5%
1
0,5
5%
1
1
10%
4
2,5
25%
Ch ủ đề 3:
Thứ tự thực hiện
các phép tính trong
N
Biết thực hiện các
phép tính cộng, trừ,
nhân, chia và lũy
thừa trong N.
Phối hợp các phép
tính trong N. Vận
dụng trong giải các
bài toán tìm x.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%
1
0,5
5%
2
1,0
10%
5
2,5
25%
Ch ủ đề 4:
Số nguyên . Phép
cộng , trừ các số
nguyên.
Biết thực hiện các
phép tính cộng, trừ,
nhân trong Z.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
2
1,0
10%
3
1,5
15%
Ch ủ đề 4:
Tia – Đường thẳng -
Đon thng.
Nhận biết được
đoạn thẳng cắt đoạn
thẳng, cắt tia, cắt
đường thẳng
Hiểu và kể tên các
đoạn thẳng , tia .
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
1
0,5
5%
3
1,0
10%
Ch ủ đề 5:
Đ daøi đon thng.
Trung điểm của
đoạn thẳng.
Vẽ hình thành thạo.
Biết tính độ dài đoạn
thẳng , so sánh hai
đoạn thẳng.
Vận dụng tính chất:
điểm nằm giữa hai
điểm; trung điểm
của đoạn thẳng để
giải toán.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
0,5%
1
0,5
0,5%
2
1,0
10%
4
2,0
20%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
1,5
15%
10
5
50%
5
2,5
25%
1
1
10%
20
10
100%
Ma trận đề kiểm tra Học kỳ 1 - Môn Toán lớp 6 (2012-2013) - Trang 2
Ma trận đề kiểm tra Học kỳ 1 - Môn Toán lớp 6 (2012-2013) - Người đăng: hau-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ma trận đề kiểm tra Học kỳ 1 - Môn Toán lớp 6 (2012-2013) 9 10 632