Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT, MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10

Được đăng lên bởi hunghac3td
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT, MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10
Chủ đề (nội
dung) mức độ
nhận thức
Địa lí công
nghiệp

80% tổng số
điểm
= 8,0 điểm
Địa lý các
ngành dịch vụ

Nhận biết

Thông hiểu

-Trình bày được
vai trò và đặc điểm
của sản xuất CN.

- So sánh một số
hình thức tổ chức
lãnh thổ CN: điểm
CN và khu CN tập
trung.
25 % tổng số điểm
= 2,0 điểm

37,5 % tổng số
điểm = 3,0 điểm

Vận dụng cấp độ thấp

Vận dụng cấp
độ cao

- Giải thích được đặc
điểm của một số ngành
CN chủ yếu trên TG.
- Vẽ biểu đồ sử dụng cơ
cấu Năng lượng trên TG
37,5 % tổng số điểm =
3,0 điểm.

- Trình bày được
cơ cấu và các nhân
tố ảnh hưởng tới
sự phát triển và
phân bố các ngành
dịch vụ
100 % tổng số
điểm = 2,0 điểm

20% tổng số
điểm
= 2,0 điểm
Tổng số điểm:
5,0 điểm: 50%
2,0 điểm: 20%
3,0 điểm: 30% tổng số
10
tổng số điểm.
tổng số điểm.
điểm.
Tổng số câu:
05
……………………………………………………………………………………….....
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II
MÔN ĐỊA LÍ 10. TG: 45 PHÚT)
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Câu 1: Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp.(2,0 điểm)
Câu 2: Vì sao nước ta chọn ngành CNSX hàng tiêu dùng để tiến hành công nghiệp hóa? (2,5 điểm)
Câu 3: So sánh sự khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung. (2,0 điểm)
Câu 4: Nêu cơ cấu của ngành dịch vụ. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ. (2,0 điểm)
Câu 5: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI (%).
Năng lượng
1940
2000
Củi, gỗ
14
5
Than đá
57
20
Nguyên tử, thủy điện
26
54
Dầu khí
3
14
NL mới
0
7
Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới năm 2000 và nêu nhận xét.(1,5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
Câu 1: (2,0 điểm)
a. Vai trò của ngành công nghiệp. (1,0 điểm)
- Có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. (0,25 điểm)
- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác và củng cố an ninh quốc phòng.(0,25 điểm)
- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi sự phân công lao
động và làm giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ. (0,25 điểm)
- Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động và tăng thu
nhập. (0,25 điểm)
b. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp. (1,0, điểm)
- Bao gồm 2 giai đoạn. (0,25 điểm)
- Có tính chất tập trung cao độ. (0,25 điểm)
- Bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm
cuối cùng. (0,5 điểm)
Câu 2: (2,5 điểm)
Vì: Sử dụng nhiên liệu, chi phí vận tải ít hơn (0,5 điểm)
V...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT, MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10
Chủ đề (nội
dung) mức độ
nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp
độ cao
Địa lí công
nghiệp
-Trình bày được
vai trò và đặc điểm
của sản xuất CN.
- So sánh một số
hình thức tổ chức
lãnh thổ CN: điểm
CN và khu CN tập
trung.
- Giải thích được đặc
điểm của một số ngành
CN chủ yếu trên TG.
- Vẽ biểu đồ sử dụng cơ
cấu Năng lượng trên TG
80% tổng số
điểm
= 8,0 điểm
37,5 % tổng số
điểm = 3,0 điểm
25 % tổng số điểm
= 2,0 điểm
37,5 % tổng số điểm =
3,0 điểm.
Địa lý các
ngành dịch vụ
- Trình bày được
cơ cấu và các nhân
tố ảnh hưởng tới
sự phát triển và
phân bố các ngành
dịch vụ
20% tổng số
điểm
= 2,0 điểm
100 % tổng số
điểm = 2,0 điểm
Tổng số điểm:
10
Tổng số câu:
05
5,0 điểm: 50%
tổng số điểm.
2,0 điểm: 20%
tổng số điểm.
3,0 điểm: 30% tổng số
điểm.
……………………………………………………………………………………….....
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ II
MÔN ĐỊA LÍ 10. TG: 45 PHÚT)
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Câu 1: Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp.(2,0 điểm)
Câu 2: Vì sao nước ta chọn ngành CNSX hàng tiêu dùng để tiến hành công nghiệp hóa? (2,5 điểm)
Câu 3: So sánh sự khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung. (2,0 điểm)
Câu 4: Nêu cơ cấu của ngành dịch vụ. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các
ngành dịch vụ. (2,0 điểm)
Câu 5: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI (%).
Năng lượng 1940 2000
Củi, gỗ 14 5
Than đá 57 20
Nguyên tử, thủy điện 26 54
Dầu khí 3 14
NL mới 0 7
Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới năm 2000 và nêu nhận xét.(1,5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT, MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 - Trang 2
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT, MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 - Người đăng: hunghac3td
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT, MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 9 10 571