Ktl-icon-tai-lieu

Ma Trận KTHK1 Khối 10

Được đăng lên bởi Lê Kiên
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD- ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: VẬT LÝ 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời
gian phát đề)
Họ tên thí sinh:…………………………………………………..SBD:……………
A/ Phần chung dành cho hai ban:
Câu 1: (1,5 điểm)
Nêu đặc điểm của vec tơ vận tốc tức thời.
Câu 2: (1,5 điểm)
Phát biểu định luật vạn vật hấp và viết hệ thức của lực hấp dẫn
Câu 3: (1,5 điểm)
Thả một vật rơi tự do ở độ cao 78,4m so với mặt đất. Cho g= 9,8 m/s2. Tính thời
gian mà vật rơi từ lức thả đến lúc chạm đất.
Câu 4: (1,5 điểm)
Hai vật có khối lượng bằng nhau đặt cách nhau 10cm thì lực hút giữa chúng là
1,0672. 10-7N. Tính khối lượng của mỗi vật.
Câu 5: (2 điểm)
Một vật có khối lượng m= 4kg trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có chiều dài



t

100cm, chiều cao h= 50cm. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là = 0,2, lấy
g= 10m/s2. Tính vận tốc của vật tại chân dốc.
B/ Phần riêng: ( Học sinh học ban nào thì làm phần dành cho ban đó)
Câu 6: ( 2điểm)
Dành cho Ban Cơ Bản:
Một thanh AB đồng chất có trọng lượng 8N, chiều dài 12cm. Biết quả cân P1=
10N treo vào đầu A, quả cân P2 treo vào đầu B. Trục quay cách A 4cm. Hỏi phải treo
vào đầu B một quả cân có trọng lượng bằng bao nhiêu để hệ (gồm thanh và 2 quả cân)
cân bằng.
Dành cho ban Tự Nhiên:
Một chiếc thuyền chuyển động đều xuôi dòng nước từ A về đến B mất 1 giờ dọc
theo một dòng sông rồi đi từ B về A mất 1 giờ 30 phút . Biết rằng vận tốc của thuyền
trong nước yên lặng là 5km/h. Tính vận tốc dòng nước.
------------------ Hết --------------

SỞ GD- ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài: 45 phút

CÂU
Câu 1

HƯỚNG DẪN CHẤM
-Gốc: tại vật chuyển động
-Hướng: là hướng chuyển động
v

Câu 2
Câu 3

s
t

- Độ lớn:
-Phát biểu
- Hệ thức
-Chọn hệ quy chiếu
- ADCT: S= gt2



0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
0,25
0,5

1
2

0,25

2S
g

=> t =

THANG ĐIỂM

0,5

t= 4s

Câu 4

F G m m
r
1

2

2

-ADCT:

m



12



F .r

G m
r

2

2

0,5

12

2

0,5

12

G

0,5

m

= 4kg

Câu 5

-Chọn hệ quy chiếu, vẽ hình, phân tích lực

-Tính góc =300
- CT Định luật II Niu- tơn:









P  N  F mst m a

0,25
0,25
0,25
0,25

(1)

Chiếu (1) lên:

0,25



0,25
0,25
0,25

+ Oy: -mgcos + N=0


N= mgcos




t

+ Ox: mgsin - N = ma
 

a 3,27 m/s2
-ADCT: v2- v02= 2as


v=2,56 m/s
Dành cho Ban Cơ Bản:
AD quy tắc momen lực:
MP+ MP2=MP1

Câu 6





P.dP+P2.dP2=P1.dP1
P2=( P1.dP1- P.dP)/ dP2

=3N
Dành cho ban Tự Nhiên:
Gọi v1,2 là vận tốc của thuyền đối với nước
v2,3 là vận tốc...
SỞ GD- ĐT GIA LAI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN MÔN: VẬT LÝ 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời
gian phát đề)
Họ tên thí sinh:…………………………………………………..SBD:……………
A/ Phần chung dành cho hai ban:
Câu 1: (1,5 điểm)
Nêu đặc điểm của vec tơ vận tốc tức thời.
Câu 2: (1,5 điểm)
Phát biểu định luật vạn vật hấp và viết hệ thức của lực hấp dẫn
Câu 3: (1,5 điểm)
Thả một vật rơi tự do ở độ cao 78,4m so với mặt đất. Cho g= 9,8 m/s
2
. Tính thời
gian mà vật rơi từ lức thả đến lúc chạm đất.
Câu 4: (1,5 điểm)
Hai vật có khối lượng bằng nhau đặt cách nhau 10cm thì lực hút giữa chúng là
1,0672. 10
-7
N. Tính khối lượng của mỗi vật.
Câu 5: (2 điểm)
Một vật có khối lượng m= 4kg trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có chiều dài
100cm, chiều cao h= 50cm. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là
t
= 0,2, lấy
g= 10m/s
2
. Tính vận tốc của vật tại chân dốc.
B/ Phần riêng: ( Học sinh học ban nào thì làm phần dành cho ban đó)
Câu 6: ( 2điểm)
Dành cho Ban Cơ Bản:
Một thanh AB đồng chất có trọng lượng 8N, chiều dài 12cm. Biết quả cân P
1
=
10N treo vào đầu A, quả cân P
2
treo vào đầu B. Trục quay cách A 4cm. Hỏi phải treo
vào đầu B một quả cân có trọng lượng bằng bao nhiêu để hệ (gồm thanh và 2 quả cân)
cân bằng.
Dành cho ban Tự Nhiên:
Một chiếc thuyền chuyển động đều xuôi dòng nước từ A về đến B mất 1 giờ dọc
theo một dòng sông rồi đi từ B về A mất 1 giờ 30 phút . Biết rằng vận tốc của thuyền
trong nước yên lặng là 5km/h. Tính vận tốc dòng nước.
------------------ Hết --------------
Ma Trận KTHK1 Khối 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma Trận KTHK1 Khối 10 - Người đăng: Lê Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ma Trận KTHK1 Khối 10 9 10 153